ทัวร์ยุโรป GRAPES BENELUXE GERMANY

เที่ยวเมืองสวยและเทศกาลทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯแฟรงก์เฟิร์ต (ประเทศเยอรมนี) โดย TG 920 (23.45-06.15+1)

19.30 . พร้อมคณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.45 . นำท่านเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

 

วันที่สอง

แฟรงก์เฟิร์ตเมืองไฮเดลเบิร์ก  – ปราสาทไฮเดลเบิร์กประเทศลักเซมเบิร์ก  ชมเมืองลักเซมเบิร์ก

06.15 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (ระยะทาง 85 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที)  เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านขึ้นชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อราวปี .. 1843 ในรูปแบบศิลปะเรเนซองส์ นำท่านชมถังหมักองุ่นเพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร จากนั้นนำท่านชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิร์กบน สะพานชาร์ลทีโอดอร์ (Karl-Theodore) หรือ

โอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี .. 2329

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 250 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.กม.เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประกาศยกย่องโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่าน ชมเมืองลักเซมเบิร์ก ย่านแกรนด์ดยุค จตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุคชื่นชมทิวทัศน์รอบเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Alvisse Parc Hotel, Luxembourg หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

ลักเซมเบิร์กกรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยี่ยม) – อะตอมเมี่ยมรูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส   จัตุรัสกร็องด์ ปลาช  เมืองบรูจจ์ชมเมืองบรูจจ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 225 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป นำท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (The Atomium) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี .. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (The Royal Palace of Brussels)

ชม รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (Grand Place) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) (ระยะทาง 100 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของเฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (Belfry) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชม มหาวิหารโฮลีบลัด (Basilica the Holy Blood)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel, Brugge หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่

บรูจจ์ชมเมืองเก้นท์รอตเตอร์ดัม (ประเทศเนเธอร์แลนด์) – ตึกทรงลูกเต๋า เมืองลิเซ่เทศกาลดอกทิวลิป  สวนเคอเคนฮอฟกรุงอัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเก้นท์ (Ghent) (ระยะทาง 50 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม นำท่าน ชมเมืองเก้นท์ ชมวิวจากสะพานเซนต์ไมเคิล

  นำชม มหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชม ปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง 150 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ตึกทรงลูกเต๋า (Cube House) ที่ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีตโดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลาย ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์หรือออฟฟิศขนาดเล็กให้คนเช่าอยู่ได้จริง ลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิต ความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ (Lisse) (ระยะทาง 60 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชม เทศกาลดอกทิวลิป ที่จัดขึ้น สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Garden)  สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งปีมีเพียงหนเดียว เปิดเพียงสามเดือนของทุกๆ ปี ระหว่างเดือนมีนาคมพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้นานาชนิดในสานต่างผลิดอกบานสะพรั่งนับล้านๆ ดอก โดยเฉพาะดอกทิวลิปที่เป็นดาวเด่นของสวน  โดยเทศกาลในฤดูใบไม้ผลิครั้งหน้าจะจัดขึ้นในวันที่  21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2020

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 35 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Plaza Amsterdam Airport, Amsterdam หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองซานดามชมหมู่บ้านซานส์ สคันส์หมู่บ้านประมงโวเลนดัม กรุงอัมสเตอร์ดัมล่องเรือหลังคากระจกโรงงานเจียระไนเพชรจตุรัสดัมสแควร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 25 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบันและได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม  (Volendam) (ระยะทาง 25 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ฉายาไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อ ได้ตามอัธยาศัย พร้อม Certificate รับรอง

จากนั้นนำท่านชม จตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่ สร้างขึ้นใน ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Plaza Amsterdam Airport, Amsterdam หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองโคโลญจน์  (ประเทศเยอรมันนี) – มหาวิหารโคโลญจน์  ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 270 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.30 นาที)  เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำชม มหาวิหารโคโลญจน์ ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่ (Schildergasse) อิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า รวมทั้งกระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม และของฝากและที่ระลึก ในย่านถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราคนคู่ น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน + เบียร์ท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Severinshof Koeln City, Cologne หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด

โคโลญจน์ล่องเรือแม่น้ำไรน์เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์ช้อปปิ้งแฟรงก์เฟิร์ต    แฟรงค์เฟิร์ตกรงเทพฯ โดย TG923 (20.40-12.30+1)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เพลิดเพลินกับการรับฟังเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลายแม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 93 ..ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.30 นาที)  เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ท ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโร นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิค ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่าออสไซเล่อ” (Ostzeile) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม (Gerechtigkeitsbrunnen) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนสายช้อปปิ้ง Zeil ถนนใจกลางเมืองของแฟรงค์เฟิร์ต เป็นถนนสายแห่งการช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและคึกคักที่สุดมีสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

20.40 . ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

 

วันที่แปด

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

12.30 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ