ทัวร์ยุโรป GRAPES SWITZERLAND

เที่ยว 3 เขา แมทเทอร์ฮอร์น จุงฟราว และ ชิลธอร์น

 

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิกรุงโดฮา ประเทศกาต้า โดย QR 833 (20.20-00.30+1)

18.00 . พร้อมคณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

20.20 . นำท่านเดินทาง กรุงโดฮา ประเทศกาต้า โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 

00.30 . เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่สอง

กรุงโดฮา(ประเทศกาต้า) – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) โดย QR 093 (01.55-07.20) – เมืองชาฟเฮาเซน  น้ำตกไรซ์เมืองชไตน์ อัม ไรน์เมืองลูเซิร์นอนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก –  สะพานไม้ ชาเปล – เมืองอินเทอร์ลาเกน

00.30 . เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

01.55 . ออกเดินทางต่อสู่ ซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดย สายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 093

07.20 . เดินทางถึง สนามบินสนามบินซูริค โคลเทน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองชาฟเฮาเซน (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  นำท่านชม น้ำตกไรซ์ (Rhine Fall) เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์  ถือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยน้ำตกไรน์มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิสเซอร์แลนด์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านชม อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง

นำท่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chape Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว อิสระเล่นชมเมืองลูเซิร์น  หรือเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

นำท่านลงจากเขาเพื่อเดินทางเมือง อินเทอร์ลาเกน (Interlaken)  (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชมเป็นหนึ่งในเมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ถูกขนาบข้างด้วยสองทะเลสาบเบรียนซ์และทูน ที่มาของชื่ออินเทอร์ลาเคนมีความหมายว่าเมืองระหว่างสองทะเลสาบมีภาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ ในย่านถนนโฮอีเวก Hoheweg ศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเกน และยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

เมืองอินเทอร์ลาเกนเมืองกรินเดอร์วาลกรุนยอดเขาจุงฟราวยอร์คเมืองเลาเทอร์บรุนเนนเมืองอินเทอร์ลาเกน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grindelwald Grund) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาจุงฟราว โดยเมื่อปี 2001 ยูเนสโก้ประกาศให้เขาจุงฟราวเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

นำท่านนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ค(Kleine Scheidegg) ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงฟราวที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE จนถึงสถานีจุงฟราว(Jungfraujoch) ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx

แล้วนำชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง นำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค (Kleine Scheidegg)  เดินทางสู่เมืองเลาเทนบรุนเนน ผ่านเมืองเวนเก้น เมืองแสนสวย จนถึง เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen) หมู่บ้านเล็กๆในรัฐ Bern ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่ไหลดิ่งลงมาจากหน้าผาหินสูงชัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ที่พักในวันถัดไปตั้งในเมืองเซอร์แมท คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยรถไฟท้องถิ่นจากท๊าซ (Tasch) สู่เซอร์แมท (Zermatt) เนื่องจากรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก สำหรับ 1 คืน โดยกระเป๋าจะอยู่ในความดูแลของท่านเองตลอดการเดินทาง

 

วันที่สี่

เมืองอินเทอร์ลาเกนหมู่บ้านมูร์เรินยอดเขาชิลธอร์นเมืองเซอร์แมท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มูร์เริน (Murren) หมู่บ้านเล็กๆบนภูเขา นำท่าน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ซึ่งจะเห็นทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เห็นแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่างที่ชาวบ้านยังคงทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ตามเชิงเขา ซึ่งหมู่บ้านมูร์เรินแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดรถยนต์เพราะไม่มีถนนขึ้นมา ใครต้องการมาเยือนที่นี่ต้องนั่งรถไฟหรือกระเช้ามาเท่านั้น

  กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์นถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถ้านับจาก Gimmmelwald  จนถึงสถานี Schilthorn อันเป็นสถานีปลายทางที่ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาชิลธอร์น เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทยยอดพยัคฆ์ราชินีมาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้  หรือ  พิตส์ กลอเรีย  (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อ พิตส์ กลอเรีย ตามชื่อในภาพยนตร์ จากพิตส์ กลอเรีย   สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่าได้ทุกด้าน แต่มุมอันเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้มาเยือนก็คือ การได้เห็นยอดเขาสามผู้ยิ่งใหญ่ นั่นคือ ยอดเขาไอเกอร์ (Eiger สูง 3970 เมตร) ยอดเขาเมินซ์ (Monch สูง 4107 เมตร) และยอดเขาจุงเฟรา (Junfrau สูง 4158 เมตร) ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหาร  PIZ GLORIA บนยอดเขา (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย ออกเดินทางขึ้นสู่ เมืองเซอร์แมท (ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านชม เมืองเซอร์แมท ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ภายในเมืองไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Alpenblick Hotel , Zermatt หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

เซอร์แมทนั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ ยอดเขากรอนเนอแกรตทะเลสาบริฟเฟลซี  เมืองท๊าซ –  เมืองมองเทรอซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านทางสู่ สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการ นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ ยอดเขากรอนเนอแกรต (ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับ วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ให้ท่านเก็บภาพกับลานหิมะชมบรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตา ถือเป็นมงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ แม้กระทั่งช็อคโกแลตชื่อดังอย่าง Toblerone และบริษัทสร้างหนังฮอลลีวู้ดแห่งหนึ่งก็ยังนำไปเป็นโลโก้ของสินค้าและบริษัทได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา  

จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงามถือเป็นมงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ แม้กระทั่งช็อคโกแลตชื่อดังอย่าง Toblerone และบริษัทสร้างหนังฮอลลีวู้ดแห่งหนึ่ง ก็ยังนำไปเป็นโลโก้ของสินค้าและบริษัท

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองท๊าซ (Tasch) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาที นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส  (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eden Palace au Lac Hotel, Montreux หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

เมืองมองเทรอซ์ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก)  เมืองเวเว่ย์เมืองโลซานส์ เมืองเบิร์น  เมืองเก่าเบิร์นซูริค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตเคยเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและเก็บค่าผ่านทางของขบวนเรือสินค้า ที่สัญจรผ่านไปมารวมถึงเคยใช้เป็นคุกลับที่มืดมิดและโหดร้ายอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ดชาลี แชปลินยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต

นำท่านชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin’s statue) โดยที่ส้อมยักษ์ตั้งอยู่ในทะเลสาบใกล้กับสวนสาธารณะของเมืองเวเว่ย์ สร้างเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเนสเล่ย์ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบริษัทเนสเล่ย์ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่ย์ ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่ใกล้ท่าเรือ อาคารแห่งเดิมจึงกลายเป็นพิพิทธภัณฑ์เนสเล่ย์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาทีซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  เมืองหลวงของสวิสสเซอร์แลนด์ ที่มีหมีเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองเก่าจากยุคกลางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ และแม่น้ำ ที่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อ 800 ปีที่แล้ว ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ความคลาสสิกของอาคารบ้านเรือนธรรมชาติที่แวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old city of Berne) ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปี .. 1983  และก่อตั้งขึ้นในสมัยคริสศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร (Aare River) ชมมาร์คกาสเซ (Marktgasse) ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติคเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุด ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ

ชม นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่ หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น  

ชม อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์ (ด้านนอก) บ้าน 1 ใน  5 หลัง ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตั้งอยู่ที่บ้าน หมายเลข 49 ถนน กรัมกาสเซ (Kramgasse) ซึ่งเขาพักอยู่ที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้ระหว่างปีค.. 1903 – 1905 ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ และคาเฟ่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยเดินทางถึงเมืองซูริค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Zurich Airport Messe Hotel, Zurich หรือเทียบเท่า

https://all.accor.com/hotel/0884/i

 

วันที่เจ็ด

ซูริค  มหาวิหารกรอส มุนเตช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอล์ฟ  สนามบินซูริคกรุงโดฮา ประเทศกาต้า โดย QR 096 (18.05-00.55+1)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

ชมมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง มหาวิหารกรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนบาห์นฮอล์ฟ (Bahnhofstrasse) ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี่ทอดยาวจากสถานีรถไฟ ผ่านเมืองเก่าไปจนถึงสุดริมน้ำเดิมเคยเป็นทางรถม้า ปัจจุบันเป็นถนนคนเดิน แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของซูริคสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าทั้งแบรนด์เนม และร้านอาหาร ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสนามบินซูริคโคลเทน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

18.05 . นำท่านเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้า สายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096

วันที่แปด

กรุงโดฮา ประเทศกาต้ากรุงเทพฯ QR 980 (02.10-12.55)

00.55 . เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

02.10 . ออกเดินทางสู่กรุงเทพ สายการกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 980

12.55 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ