ทัวร์ยุโรป GRAPES RUSSIA MOSCOT ST PETERBERG

ชมความยิ่งใหญ่สวยงามของสถาปัตยกรรม แห่งรัสเซีย

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯกรุงมอสโก (รัสเซีย) โดย TG974(14.00-19.45)

11.00 . พร้อมคณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

14.00 . นำท่านเดินทางสู่ มอสโก ประเทศรัสเซีย  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974

19.45 . เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโวมอสโก (DME) ประเทศรัสเซีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย อดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้นำ กลุ่มประเทศสังคมนิยม (ที่ล่มสลายในปี .. 1991) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

มอสโกจัตุรัสแดงมหาวิหารเซนต์เบซิล (ถ่ายภาพด้านนอก) – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมสนามบินมอสโก เซอร์มิททิวโวสนามบิน เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) เป็นพื้นที่ลานกว้างทรงจัตุรัสกลางกรุงมอสโก สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับล้านชิ้นตอกลงบนพื้น จนกลายเป็นลานกว้างหินโมเสก ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของหลักกิโลเมตรที่ 0 ของรัสเซีย ถนนสายสำคัญทุกสายของกรุงมอสโกจะวิ่งตรงออกจากจัตุรัสแดงแห่งนี้ และบริเวณจัตุรัสมักใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของเมือง ไม่ว่าจะเป็น งานเฉลิมฉลองทางศาสนา งานเคลื่อนไหวทางการเมือง ถือเป็นลานที่มีกิจกรรมและมีคนมาเที่ยวมากที่สุดของกรุงมอสโก

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล (St Basil’s Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า

หลังจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่กุม (Gum)  ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม นับเป็นสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ก่อสร้างขึ้นในปีค.. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน สถาปัตยกรรมภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูม มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว เตรียมเงินให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก เซอร์มิททิวโว (SVO)

15.20 . ออกเดินทางสู่ เมืองเซ็นปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ

16.45 . เดินทางถึง สนามบิน เซ็นต์ ปีเตอร์ (LED)

นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel, St.Peterberg หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

เมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์กเมืองพุชกินพระราชวังแคทเธอรีนเมืองปีเตอร์ฮอฟพระราชวังปีเตอร์ฮอฟเมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองพุชกิน (Pushkin) เพื่อเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน(Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนที่งดงามและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ปีคศ1717-1723 เพื่อเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่1 มีสวนแห่งความสุขความทรงจำและห้องภาพต่างๆด้วยศิลปะคลาสสิก มองด้านนอกพระราชวังนี้มีรูปทรงตึกคล้ายพระราชวังฤดูหนาวของเซ้นต์ปีเตอร์เบิร์ก แต่ภายในเน้นตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพแฟรสโก้ สวยงามทุกภาพ เชิญชมห้องอัมพัน เป็นสุดยอดงานศิลป์ศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof) เพื่อเข้าชม พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) พระราชวังที่สวยงาม ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่า ฟรานเชส โก ราสเทรลลี่ และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังเป็นหน้าที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์บารอคและคลาสสิก พระเจ้าปีเตอร์หมายมั่น ปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณีต เน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลัก  ด้านนอกจะเป็นหน้าที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน้ำพุ โดยเฉพาะ ลานน้ำพุแห่งนี้ถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งนี้ก็ว่าได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ำ และขอบอ่างสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์จึงทำให้เกิดภาพที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย 

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหาร พระราชวังนิโคลาส มื้อพิเศษแบบพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ฟังเพลงและดนตรีขับกล่อม และชมการแสดงในแบบรัสเซีย นอกจากนี้ท่านยังจะได้ลิ้มรสไข่ปลาคลาเวียร์  ไวน์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel, St.Peterberg หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์กพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารนักบุญไอแซค (ถ่ายภาพด้านนอก) – รถไฟความเร็วสูง Sapsan – กรุงมอสโก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก รวมรวมผลงานศิลปะไว้กว่า 2,700,000 ได้รับการบันทึกลงใน กินเนสส์บุค ว่าเป็นหอศิลป์ที่มีงานสะสมมากชิ้นที่สุดในโลก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยงามที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พระราชวังฤดูหนาว เป็นพระราชวังที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ หรูหราอลังการ มีลานกว้าง และเสาอเล็กซานเดอร์ที่สร้างถวายพระเกียรติแด่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่พระองค์ทรงชนะ สงครามเหนือนโปเลียนของฝรั่งเศส

  กล่าวได้ว่า พิพิธภัณฑ์นี้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ของฝรั่งเศสเลยทีเดียว ที่ถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มากขนาดนี้ก็เพื่อแสดงถึงอำนาจและความรุ่งโรจน์ของซาร์แห่งจักรวรรดิรัสเซีย โดย มีงานแสดงตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 มีผลงานของ ลีโอนาร์โด ดา วินชี ไมเคิล แองเจโล ราฟาเอล ติเตียน แรมแบรนท์ รูเบนส์ ภาพวาดอิมเพรสชั่นนิสม์ฝรั่งเศส รวมทั้งแวนโก๊ะ มาติส โกแกง และจิตรกรชื่อดังโรแดง พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ ภายหลังได้ตกเป็นของรัฐบาลโซเวียต โดยทางรัฐบาลได้นำภาพเขียนและสมบัติล้ำค่าส่วนพระองค์จากพระราชวังอื่น เช่น พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังอเล็กซานดริสกี้ พระราชวังสโตรกานอฟสกี้ และพระราชวังยูซูปอฟสกี้ มารวบรวมเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจแห่งนี้ ซึ่งแต่เดิม พระราชินีแคทเธอรีนได้เก็บรวบรวมภาพเขียนชื่อดังไว้มากมายจากทั่วทุกมุมโลก และซื้อภาพเขียนชื่อดังจากยุโรปกว่า 200 ชิ้น จนต้องสร้างห้องสำหรับเก็บภาพและสมบัติล้ำค่าขึ้นมา โดยมีน้อยคนนักที่จะได้เห็น แต่ต่อมาได้มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ มหาวิหารนักบุญไอแซค (St Issac’s Cathedral) สร้างในปีค.. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี

ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโก โดย รถไฟความเร็วสูง (Sapsan) เทคโนโลยีใหมล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง จากเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์กไปกรุงมอสโก ระยะทางประมาณ 800 กม.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

กรุงมอสโกพระราชวังเคลมรินพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แคมเบอร์  ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ –  ละครสัตว์รัสเซียเซอร์คัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคลมริน (Kremlin Palace) สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของรัสเซีย ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 170ไร่ รอบล้อมด้วยกำแพงสีแดงและหอคอย ภายในมีปราสาท โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย ป้อมปราการ วิหาร โบสถ์อัสสัมชัญ หอสูง ยอดแหลม ประตูสำคัญ และโดมมากมาย มีกำแพงสูง 65ฟุต รอบพระราชวัง มีความยาวเกือบ 3กิโลเมตร บรรดาหอคอย หอสูง โดม ป้อมปราการเหล่านี้ เมื่อแสงพระอาทิตย์สาดมาต้อง จะเห็นเป็นสีทอง เปล่งปลั่ง สวยงามมาก

หลังจากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แคมเบอร์ (Armory Chamber) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บรวบรวมศาสตราวุธขุมทรัพย์ เครื่องประดับที่ได้จากการริบมาจากสงคราม ทั้ง มงกุฎ เพชรนิลจินดา สิ่งของมีค่า รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เครื่องเงิน เครื่องทอง ห้องมหาสมบัติของราชวงศ์รัสเซีย ที่เต็มไปด้วยเพชรและอัญมณีมีค่ามากมาย ที่ห้อง The State Diamond Fund สถานที่เก็บทรัพย์สินของแผ่นดิน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาอำนาจและความร่ำรวย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโก สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลกเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่อง แก้ว หินแกรนิต และ หินอ่อน

นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอิสไมโลดโว่  ((Izmailovo Market)) เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย , ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาโตรชกา (Matryoshka) , ผ้าคลุมไหล่ , อำพัน , ของที่ระลึกต่างๆและอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านไปชม ละครสัตว์รัสเซียเซอร์คัส (Circus Russian) ที่มีท่วงท่าอันอ่อนช้อยพริ้วไหวของนักแสดงกายกรรมที่ล่องลอยยอยู่ในอากาศ ทุกจังหวะเวลาสอดประสานเสียงดนตรีนุ่มนวล สะกดคนดูให้อยู่นิ่งกับที่ เหล่าสัตว์เลี้ยงน้อยใหญ่แสดงท่าทางผิดกับสัตว์ทั่วไป ช่างน่ารักแสนรู้ น่าเอ็ดดู ยามเมื่อแสดงกับนักแสดงกายกรรมก็พริ้วไหวประสานสอดคล้องกันไม่ผิดพลาดเลย ละครสัตว์รัสเซียโด่งดังไปทั่วโลกเพราะฝึกสัตว์ทั้งเล็กใหญ่ให้เเสดงท่วงท่าต่างๆได้อย่างลงตัว อีกทั้งนักแสดงกายกรรมก็ล้วนประณีตในการว่างท่าได้อย่างลงตัวทั้งท่าทางแข็งแรงและนุ่มนวล

   ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเข้าชมแทน***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เมืองซากอร์สโบสถ์โฮลีทรินิตี้วิหารอัสสัมชัญบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ด้านนอก)    เนินนกกระจอกมหาวิทยาลัยมอสโก  กรุงเทพฯ โดย TG 975 (22.05-11.10+1)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์นำท่านถ่ายภาพกับ โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Trinity Sergius Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองซากอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอนห้าชั้น ที่สำคัญคือ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียส ภายในบรรจุกระดูกของท่านที่ประชาชนศรัทธาและเดินทางมาสักการะด้วยการก้มลงจูบฝาโลงศพเงินที่ตั้งอยู่มุมด้านขวาสุดของตัวโบสถ์ 

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี .. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน   ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ด้านนอก) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 45ปี ในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายมหาวิหารแห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินนกกระจอก (Sparrow hill) เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมดจึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตนปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโกที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโวมอสโก (DME) ประเทศรัสเซีย

22.05 . ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

 

วันที่เจ็ด

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

11.10 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ