ทัวร์ยุโรป GRAPES CHARMING GEORGIA

ดินแดนวัฒนธรรมสุดขอบทวีปเอเชีย ท่ามกลางธรรมชาติสุดอลังการ

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯอิสตันบูล (ตุรกี) โดย TK 69 (23.00-05.20+1)

19.00 . พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.00 . ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69

 

วันที่สอง

อิสตันบูล (ตุรกี) – เมืองบาทูมี (จอร์เจีย) โดย TK 390 (06.25-09.20) – อาคารตัวอักษร (ด้านนอก) – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่จัตุรัสเปียซซ่าจตุรัสยุโรป

05.20 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล (ประเทศตุรกี) นำท่านต่อเครื่องสู่ เมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย

06.25 . ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมืองบาทูมี (Batumi) ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 390

09.20 . เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเมืองบาทูมี (Batumi) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (Batumi)  เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างและมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมี (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง นำท่านถ่ายรูปภายนอกกับ อาคารตัวอักษร  (Alphabetic Tower) เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง เมืองบาทูมี

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอร์ไบจานและหญิงสาวชาวจอร์เจียนในนวนิยายท้องถิ่น มีขนาดสูง 8 เมตร ตั้งอยู่ริมทะเลดำที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจานด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนใน ย่านเมืองเก่าบาทูมี (Batumi Old Town) และชมอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็นพิเศษที่มีความสวยงามน่ารัก ซึ่งอาคารส่วนมากถูกตกแต่งขึ้นมาด้วยความเพ้อฝันอันเลื่อนลอย เป็นรูปสิงโต และบางแห่งถูกสร้างขึ้นโดยไม่ทราบชื่อและที่มาจากนิทานโบราณ และที่นำความภูมิใจมาให้ชาวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกับขลุ่ยต้นอ้อ (A boy with the reed-pipe) นำท่านเดินชม จัตุรัสเปียซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสสำคัญของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจัตุรัส

  จากนั้นนำท่านชม จตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจตุรัสที่สำคัญในยุโรป ถ่ายภาพกับอาคารหอดูดาว (Astronomical Clock)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Batumi World Palace Hotel ,Batumi หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองบาทูมีจีลาติอารามจีลาติมหาวิหารบากราติเมืองคูไทซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จีลาติ (Gelati Monastery) นำท่านชม อารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเป็นอารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินี้ขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ..1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใช้กระเบื้อง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิ้น

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารบากราติ (Bagradi Cathedral) ที่ตั้งชื่อตามพระเจ้าบากราตที่ 3 กษัตริย์ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตั้งอยู่ในเมืองคูไตซี โดยมหาวิหารแห่งนี้แม้จะถูกพวกเติร์กทำลายไปบางส่วน แต่ซากปรักหักพังของโบสถ์ก็ยังปรากฏจนถึงทุกวันนี้ โดยได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางได้อย่างเด่นชัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก  ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางด้านของตะวันตกของประเทศ เมืองนี้มีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Kutaisi Hotel, Kutaisi หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่

เมืองคูไทซีเมืองกอรีพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลินเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ป้อมอนานูรีเมืองกูดาอูรี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดำและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย ถ้ำส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านที่สร้างขึ้นจากถ้ำนี้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองสำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ ระหว่างทางนำท่านเที่ยวชม ป้อมอนานูรี (Ananuri architectural complex) ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากอีกแห่งของจอร์เจียโดยสันนิษฐานกันว่าที่นี่ได้ ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายใน สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยปราสาท โบสถ์และ ป้อมปราการที่สวยงาม

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ประเทศจอร์เจีย Goergia ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 2,000 – 3,200 เมตร เป็นเมือง Ski Resort ที่มีชื่อเสียงด้าน Freeride 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Marco Polo Hotel , Gudauri หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

เมืองกูดาอูรีเมืองสเตพานท์สมินด้า (เมืองคาซเบกี) – Memorial of Friendship – โบสถ์เกอร์เกติ  –เมืองมิสเคด้าวิหารสเวติสเคอเวรีวิหารจวารีกรุงทบิลิซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ที่รู้จักกันในนามเมืองคาซเบกี (Kazbegi) และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี .. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน Devil’s Valley ระหว่างเมืองกูดาอูรีและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียและที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส 

  

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church) (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งได้ท่านล่ะ 6 ท่าน) เป็นโบสถ์เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของประเทศจอร์เจีย และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศนี้ที่นักถ่ายภาพต้องมาเก็บภาพกันให้ได้ โดยโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาคัสเบกิ (Kazbegi) ใกล้ๆ กับเมืองคัสเบกิ (Kazbegi) ทางขวามือของแม่น้ำ Chkheri และมีฉากหลังของโบสถ์เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก โบสถ์เกอร์เกติ ทรินิตี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 พร้อมกับหอระฆังที่อยู่ด้านข้าง โดยเป็นโบสถ์โดมเพียงแห่งเดียวในจังหวัด Khevi และเป็นโบสถ์ที่สามารถมองเห็นเมืองคัสเบกิที่สวยงามได้ด้วย ทั้งนี้ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยถูกปิดไม่ให้ใช้งานในสมัยที่ประเทศจอร์เจียอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต(การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุ กว่า 3,000 ปี อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึงเสาและ Tskhoveli หมายถึงชีวิตเรียกง่ายๆ รวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ..337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

จากนั้นพาทุกท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) สถานศักดิ์สิทธิ์ของจอร์เจียสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอารามแห่งไม้กางเขน Monastery Of The Cross ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง มีตำนานเล่าว่า ที่ตั้งของอารามแห่งนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นักบุญนีโน่ Saint Nino ผู้เผยแผ่ศาสนาหญิงจากคัปปาโดเกีย Cappadocia-ดินแดนในยุคโบราณตั้งอยู่ในภาคกลางของคาบสมุทรอนาโตเลีย, ตุรกีในปัจจุบัน เป็นผู้นำคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในจอร์เจียเป็นครั้งแรก และเป็นผู้สร้างไม้กางเขนขนาดใหญ่ทำด้วยไม้ไว้บนนี้ จากบนเนินที่ตั้งของอารามจวารียังมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคตา มหาวิหารสเวติโฆเวลี และจุดบรรจบของแม่น้ำมิทควารีและแม่น้ำอารักวีได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงซากพระราชวังเก่าที่ตั้งอยู่ยังเนินเขาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี Mtkvari 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Hotel , Tbilisi หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

กรุงทบิลิซีเมืองซินากี้วิหารบอดีเมืองคาเคติโรงไวน์คาเรบากรุงทบิลิซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ เมืองซินากี้ (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการสร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแห่งนี้มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาเคติ (Kvareti) ถนนสายเล็กๆ ที่ซอกซอนเข้าไปในหมู่บ้านแทบทุกสายของแคว้นคาเคติ (Kakheti) เป็นแหล่งปลูกองุ่นและทำไวน์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในจอร์เจียด้วย โดยมีประวัติศาสตร์การทำไวน์ยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคคลาสสิคของกรีกและโรมันโบราณ ย้อนหลังไปได้ถึง 6,000 ปีก่อนคริสต์กาล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหาร

บ่าย นำท่านชม โรงไวน์คาเรบา (Khareba Winery) เปิดดำเนินการเมื่อปี 2004 มีพื้นที่สวนองุ่นราว 6,000 ไร่ทั่วจอร์เจีย ปลูกองุ่น 16 สายพันธุ์ และผลิตไวน์ ชมอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา จำนวน 15 อุโมงค์ มีอุโมงค์ 2 แห่งลึก 800 เมตรวิ่งขนานกัน และเชื่อมอุโมงค์ที่เหลือทั้งหมดที่ลึก 500 เมตร เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม โดยตลอดแนวอุโมงค์เป็นที่เก็บไวน์ของคาเรบาหลายพันขวด พิเศษให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Hotel , Tbilisi หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด

กรุงทบิลิซีโบสถ์เมเคตี  – โบสถ์ของชาวยิวโบสถ์ซิโอนิสะพานสันติภาพนั่งกระเช้าไฟฟ้า(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลาสนามบินกรุงทบิลิซีสนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรกี) – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองทบิลิซี ชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม ถ่ายภาพกับโบสถ์ของชาวยิว (Synagogue) และ โบสถ์ซิโอนิ (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็น โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อก

ชม สะพานสันติภาพ (Peace Bridge) ซึ่งเป็นสะพานหลังคาโค้งสวย โดดเด่นด้วยกระจกสีเขียว ตัวสะพานมีความยาวถึง 150 เมตร และเป็นสะพาน คนเดินที่ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่าง ตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี .. 2010

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ที่สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผู้ปกครองมากมายทั้งช่วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในคือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส St.Nicholas Church ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่12-13

  เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงทบิลิซี (Tbilisi)

17.25 . ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)  โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383

19.00  . เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)  นำท่านต่อเครื่อง

20.15 . ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 64

 

วันที่แปด

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

09.50 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ