ทัวร์ยุโรปGRAPES PARIS MONT SAINT MICHEL

 

 

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 . พร้อมคณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง

กรุงเทพฯกรุงปารีส (ฝรั่งเศส) โดย TG930 (00.05-07.05) – เมืองชองบอร์ดปราสาทชองบอร์ด (ด้านนอก) – เมืองเชอนงโซปราสาทเชอนงโซ (ด้านใน) – เมืองตูร์ – มหาวิหารแซงต์มาร์แต็ง (ด้านนอก)

00.05 . นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

07.05 . เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล  ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง ชองบอร์ด (Chambord) (ระยะทาง 209 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)  นำท่านชม ปราสาทชองบอร์ด(Chambord chateau) (ด้านนอก) ซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทการ์ตูนเรื่อง Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ของ Walt Disney เป็นปราสาทที่สวยที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 2 รองจากปราสาทดิสนีย์แลนด์ หรือ Neuschwanstein ในเยอรมัน

หลังจากนั้นนำท่านไปยังเมือง เชอนงโซ (Chenonceaux) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทเชอนงโซ (Chateau de chenonceaux) ปราสาทที่สวยงามที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ และยังเป็นปราสาทที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ในฝรั่งเศสรองมาจากพระราชวังแวซายน์และลูฟปราสาท ปัจจุบันปราสาทที่สวยงามแห่งนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม โดยจะมีห้องต่างๆ ที่ตกแต่งได้แตกต่างกันออกไป โดยเน้นการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์เรเนสซองส์ มีทั้งห้องของมเหสีแคทเธอรีน ห้องสนม ดียาน เดอ ปัวติแย ห้องของพระเจ้าฟร็องซัวร์ที่1 ห้องครัว ห้องอาหารที่ล้วนตกแต่งอย่างสวยงาม รวมไปถึงห้องสีดำของพระชายาพระเจ้าอ็องรีที่ 3 อีกด้วย ส่วนบริเวณภายนอกนั้นมีสวนที่โดดเด่น 2 สวนคือสวนฝั่งซ้ายของราชินีแคทเธอรีน และฝั่งขวาที่มีน้ำพุอันสวยงามของสนมดียาน เดอ ปัวติแย

หลังจากนั้นนำท่านไปยังเมือง ตูร์ (Tours) (ระยะทาง 46 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารแซงต์มาร์แต็ง (Basilica of Saint Martin) โบสถ์สมัยศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีการออกแบบนีโอไบแซนไทน์ในใจกลางเมืองตูร์ โดยตั้งตระหง่านเหนือหลุมฝังศพของนักบุญที่เป็นชื่อของโบสถ์หลังนี้ มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความนิยมสำหรับนักแสวงบุญที่เดินทางไปยังประเทศสเปนในยุคกลาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Tours Centre Gare Hotel, Tours หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองตูร์เมืองมงแซ็งมีเชลวิหารมงแซ็งมีเชลเมืองรูอ็องมหาวิหารแห่งรูอ็อง (ด้านนอก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางจากเมือง ตูร์ เข้าสู่เมือง มงแซ็งมีเชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 266 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นอกชายฝั่งในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเข้าชม วิหารมงแซ็งมีเชล (Abbeys Mont Saint Michel) วิหารคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชายฝั่งแถบตะวันตกของฝรั่งเศสในแคว้นบัสนอร์ม็องดี จากความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมแล้ว สวยงามเหมือนปราสาทในฝันเลยทีเดียว เพราะมีการออกแบบผสมผสานระหว่างกอทิกและโรมาเนสก์ผนวกรวมไปกับความเก่าแก่มากเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ จึงทำให้ในปี ..1979 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมโดยองค์การยูเนสโก ชมโบสถ์ที่อยู่บน ยอดเขา Mont Tombe ที่จุดเริ่มต้นของที่นี่ ชม วิหาร Abbaye Du Mont Saint Michel ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน

 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง รูอ็อง (Rouen) (ระยะทาง 255 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) นำท่านเข้าชม มหาวิหารรูอ็อง(Rouen Cathedral) (ด้านนอก) เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  และเคยครองอันดับสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ทำให้มหาวิหารแห่งรูอ็องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งฝรั่งเศส ในปี  1840 

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Rouen Centre Cathedral  Hotel, Rouen หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่

เมืองรูอ็องกรุงปารีสพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – หอไอเฟลประตูชัยฝรั่งเศสถนนฌ็องเซลิเซ่ล่องเรือแม่น้ำแซนพร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่นำมาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสนำมาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม นำมาจากของบรรณาการจนถึงการอุปถัมภ์ศิลปินให้สร้างสรรค์ผลงานจากบรรดากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์และพระชั้นผู้ใหญ่ในสมัยอดีต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย นำท่านเก็บภาพ หอไอเฟล (Eiffel Tower) ซึ่งเป็นหอคอยเหล็กตั้งอยู่ที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส หอคอยแห่งนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านไปยัง ประตูชัยฝรั่งเศส ( The Magnificent Arc De Triomphe Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว อยู่ทางทิศตะวันตกของชองป์เซลิเซ่ส์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Avenue Des Champs elysees) เป็นถนนแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ทอดยาวอยู่ เขตที่ 8 ของกรุงปารีส  ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นท้องทุ่งและสวนธรรมดาที่มีต้นเกาลัดเรียงรายอยู่สองข้างทางมากถึง 588 ต้น ต่อมาในปี ..1616 พระราชินี มารี เดอ เมดิชิ (Maria de’ Medici) ทรงมีพระประสงค์ในการขยายพื้นที่ของสวนหย่อมในพระราชวังตุยเลอรี(Tuileries) ให้กว้างออก จนในที่สุดถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ก็ได้ถูกตัดเส้นทางให้เชื่อมต่อกับจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle)  และกลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญที่ได้ชื่อว่าสวยงามและมีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน (Bateaux-Mouches) ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆเช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  หอไอเฟล โบสถ์นอร์ทเธอดาม โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ! ดินเนอร์บนเรือชมบรรยากาศสุดโรแมนติกของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนที่ทุกท่านต้องหลงใหลและประทับใจไม่ลืม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Paris La Defense Hotel , Paris หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมืองฟงแตนโบลพระราชวังฟงแตนโบลช้อปปิ้งลา วาเล่ วิลเลจ เอาท์เล็ทกรุงปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ฟงแตนโบล เพื่อเข้าชม พระราชวังฟงแตนโบล (Fontainebleau Palace) พระราชวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดพระราชวังหนึ่งของฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี .. 1981 พระราชวังแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าแปดร้อยปี โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ยุคกลาง และมีการบูรณะปรับปรุงตกแต่งโดยกษัตริย์ของฝรั่งเศสอีกหลายพระองค์ ทำให้พระราชวังมีลักษณะของศิลปะที่หลากหลายแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคเรอเนซองซ์ ภายในมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ภายนอกก็ล้อมรอบด้วยสวนสวยเขียวขจี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านออกช้อปปิ้งที่ ลา วาเล่ วิลเลจ เอาท์เล็ท (La Vallee Outlet)  เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อเหมาะกับนักช้อปปิ้ง มีร้านค้าประมาณ 900 กว่าร้านค้า และมีแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 80 แบรนด์ ที่ให้เราได้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ เช่น Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger และอื่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Paris La Defense Hotel , Paris หรือเทียบเท่า

วันที่หก

กรุงปารีส  ย่านมงต์มาตร์มหาวิหารซาเคร เกอร์  (เข้าชมด้านใน) – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า แกลลอรี่  ลาฟาแยตต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์(Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลก รวมถึงไปร์ออแกนขนาดใหญ่ของโบสถ์ที่ถูกสร้างโดย อริสทิด คาวาเยคอลต์ ประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไท ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Legendary Galeries Lafayette The Department) เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดท ให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอะไรใหม่ๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอื่นๆเสมอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Paris La Defense Hotel , Paris หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

กรุงปารีสกรุงเทพฯ โดย TG 931 (13.40-05.55+1)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล  ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

13.40 . ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่แปด

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

05.55 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ