ทัวร์ยุโรป GRAPES GRAND ITALY 9D 6N (พักบนเกาะคาปรี ที่นี่ 9 วัน 6คืน)

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.00 น.     พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 วันที่สอง    กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – มหาวิหารดูโอโม – แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูแอลเวโรน่า – โรมัน อารีนา – บ้านจูเลียต – จัตุรัสเออร์เบ – เวนิส เมสเตร์

00.40 น.    นำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม.)

07.35 น.    เดินทางถึงสนามบินสนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่าน ชมเมืองมิลาน(MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี  เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น นำท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ชม มหาวิหารดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอีกหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียง เป็นอาคารหรูหราทำทางเดินขนาดใหญ่คลุมด้วยช่องแสงโค้งดูสวยงามตระการตา ในแต่ละจุดตัดของทางเดินก็จะทำช่องแสงเป็นโดมโค้งดูเด่นสะดุดตา ทัวร์ยุโรป บนเกาะคาปรี ด้านล่างนั้นขนาบข้างไปด้วยร้านค้าแบรนด์แนมต่างๆ ที่ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (VERONA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก เมืองจุดเริ่มต้นตำนานความรักของโรมิโอกับจูเรียต ตั้งอยู่ที่เวโรน่า ประเทศอิตาลี มีขนาดรองลงมาจากเวนิสและยังได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า VERONA ARENA โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรมแต่ขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้เวโรนาเป็นเมืองแห่งความรัก ที่มีเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ มองตากิว (โรมิโอ) และ คาปูเล็ต (จูเลียต) เมื่อ วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ เอาเรื่องราวของโรมิโอกับจูเลียต มาเขียนเป็นบทละครเวทีที่มีชื่อเสียง จึงทำให้ตำนานของ โรมีโอกับจูเลียต และเมืองเวโรนา จึงโด่งดังมากขึ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเมืองเวโรน่าเพิ่มมากขึ้น

จากนั้นนำท่านนำท่านชม บ้านของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) บ้านเลขที่27 ถนนVIA CAPPELLO CASA DI GIULIETTA ซึ่งแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูล CAPPELLO เป็นความบังเอิญที่ชื่อตระกูลคล้าย กับตระกูล CAPULET ของจูเลียต แต่ด้วยความที่กระแสของละครเวทีดัง นักท่องเที่ยวจึงอินกับเรื่องราวของโรมิโอกับจูเรียต บ้านหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และได้ทำการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ อีกทั้งยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หญิงสาวจากทั่วโลกพากันมายืนที่ริมระเบียงแห่งนี้ และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เขียนขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพื่อจินตนาการถึงชายหนุ่มที่ชื่อโรมิโอ

จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณ จัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น MARKET SPUARE ที่สวยงามเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านตั้งแต่ยุคโรมัน ตึกที่รายล้อมสี PASTEL หวานๆ มีร้านเล็กๆลักษณะเหมือนตลาด ให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Venezia Mestre Castellana Hotel หรือเทียบเท่า

              www.accorhotels.com/gb/hotel-3307-novotel-venezia-mestre-castellana/index.shtml

 

วันที่สาม   เวนิส เมสเตร์ – เกาะเวนิส – จตุรัสซาน มาร์โค – พระราชวังดอจส์ – ล่องเรือกอนโดล่า – เมืองปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เมืองฟลอเรนซ์

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อโดยเรือทัศนาจรสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน ชมความสวยงามของ จตุรัสซาน มาร์โค (Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล้อมด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร์โค (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น, พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง

เวนิส ชม สะพานถอนหายใจ ที่ทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง ว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ คุกแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักรัก “คาสโนว่า ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้ อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้พร้อมทั้งช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการผลิตมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10

พิเศษ ! ให้ท่านได้ล่องเรือกอนโดล่า Gondola เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ชมความงามสุดแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำ เสิร์ฟพร้อมปลา กุ้ง และปลาหมึกทอด ปิดท้ายด้วยไอศครีมสไตล์อิตาเลียนแท้ๆ

บ่าย         นำท่านเดินทางกลับสู่แผ่นดินใหญ่ที่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เพื่อเข้าชมความมหัศจรรย์ของ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สำหรับหอเอนปิซ่านี้ ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่วนสาเหตุที่เอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานีต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุด

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Starhotels Vespucci, Florence หรือเทียบเท่า

              www.starhotels.com/en/our-hotels/vespucci-florence/

 

วันที่สี่              ฟลอเรนซ์ – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองอัสซีซี – มหาวิหารนักบุญฟรานซิส – กรุงโรม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเก่าฟลอเรนซ์ เขตเมืองเก่า ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (Santa Maria Dell Fiore)

วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือโดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง ใกล้กันเป็น จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก ทัวร์ยุโรป บนเกาะคาปรี นี้เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่ ถัดมาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) ที่มีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน

 เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัสซีซี (Assisi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) ชมเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่นักแสวงบุญ และคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะคาทอลิกจะมาจาริกแสวงบุญกัน เพราะเป็นเมืองเกิดของนักบุญฟรานซิส นักบวชผู้ก่อตั้งคณะฟรานซิสกัน ท่านมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในเรื่องของความเมตตา และทุกวันนี้มีคนนับถือท่านอยู่ทั่วโลก นำชม มหาวิหารนักบุญฟรานซิส (Basilica of St. Francis) สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นมหาวิหาร 3 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาทางด้านตะวันตกของเมืองอัสซีซี เดิมที่ดินบริเวณนี้แต่เดิมเรียกว่า “เนินนรก” แต่ปัจจุบันเรียกกันว่า “เนินสวรรค์” จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางทางอำนาจ และการปกครองของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Marriott Park Hotel, Rome หรือเทียบเท่า

              www.marriott.com/hotels/travel/romau-rome-marriott-park-hotel/

              หมายเหตุ : ที่พักในวันรุ่งขึ้นตั้งอยู่บนเกาะคาปรี คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยเรือและนั่งรถรางต่อเพื่อไปยังโรงแรม เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก  

 

วันที่ห้า             กรุงโรม – ปอมเปอี – เมืองเก่าปอมเปอี – เมืองซอเรนโต้ – เกาะคาปรี

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ปอมเปอี (Pompeii) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองชายทะเลอันงดงามริมอ่าวเนเปิลส์ ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อน เมืองที่มั่งคั่งในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ด้านการค้าที่เจริญรุ่งเรือง หรือแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมของชาวเมืองเองก็ตาม

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าปอมเปอี (Pompeii Ruin Museum) (พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) ชมสภาพของเมืองเก่าที่เคยถูกทับถมอยู่ใต้ดินและชั้นลาวาที่จับตัวแข็งหนาถึง 30 ฟุต เมื่อปี ค.ศ.79 เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ที่พ่นฝุ่นควัน หิน และก๊าซพิษจำนวนมาก ทำให้ชาวเมืองหายใจไม่ออกเพราะก๊าซพิษ บางคนเสียชีวิตเพราะหินขนาดใหญ่หล่นใส่หัว ต่อมาก็เกิดฝนตกซึ่งเต็มไปด้วยเถ้าถ่านที่ร้อนจัด น้ำฝนละลายผสมกับเถ้าถ่านกลายเป็นโคลนเดือดไหลทะลักลงมากลบเมือง จนชาวเมืองหลายร้อยคนเสียชีวิตในท่วงท่าสุดท้ายของตน

  หมายเหตุ: เตรียมนำกระเป๋าใบเล็กและสิ่งของจำเป็น ที่แยกไว้สำหรับพักบนเกาะคาปรีลงจากรถบัสใหญ่เพื่อต่อ Shutter Bus เข้าสู่ท่าเรือไปยังเกาะคาปรี

จากนั้นนำท่านสู่ ซอเรนโต้ (Sorrento) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงของอิตาลี ตั้งอยู่ริมอ่าวเนเปิลส์ตอนใต้ แม้เมืองแห่งนี้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่เสน่ห์ของตัวเมือง ตึกและอาคารที่สร้างเล่นสีสันไปตามระดับเขา สีของท้องฟ้าครามและน้ำทะเลใส ก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้ได้ไม่ขาดสาย

นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะคาปรี (Capri Island) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สวรรค์ของการตากอากาศของเหล่าคนดัง นับตั้งแต่ราชาแห่งแคว้น ศิลปิน นักออกแบบ ดารา นักการเมือง เรื่อยมาจนถึงมวลหมู่ดาราชื่อดัง ให้ท่านชมเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อน และจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนที่เรียงรายไล่ไปตามลาดเขา ซึ่งงดงามจนไม่อาจละสายตาจากไปได้ นอกจากนั้น ฟากฟ้าและท้องทะเลของคาปรียังสวยสดด้วยแสงแดดอุ่นๆ เกือบทั้งปี

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Regina Cristina, Capri หรือเทียบเท่า

              http://www.hotelreginacristinacapri.com/

 

วันที่หก            เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร็อตโต้ – นาโปลี – ชมเมือง – โรม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านลงเรือเล็กชมความงามของ ถ้ำบลูกร็อตโต้ (การเข้าชมถ้ำบลูกร็อตโต้นั้นขึ้นอยู่กับเรื่องระดับน้ำทะเลและสภาพอากาศ ณ วันนั้นด้วย) ถ้ำปิดที่มีปากถ้ำอยู่ในทะเล มีจุดเด่น คือ เมื่อแสงตกกระทบกับน้ำทะเลสีครามจะทำให้ภายในบริเวณถ้ำเปล่งประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงินเข้มงดงาม จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เกาะคาปรี

นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่ เมืองนาโปลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  เมืองท่าใหญ่อันดับสองของอิตาลีริมอ่าวเนเปิ้ล (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี เมืองที่เริ่มมีการทำพิซซาขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในขณะนั้นจะใช้การทอดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการอบในภายหลัง ชมเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางทางอำนาจ และการปกครองของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Regent Hotel Roma, Rome หรือเทียบเท่า

              www.hotelregentroma.net/en-gb

 

วันที่เจ็ด     โรม – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – โรมันฟอรัม (ด้านนอก) – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ถนนแฟชั่นเวีย คอนดอตติ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข เยี่ยมชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica)

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหาร ท่านจะทึ่งกับความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์ และบริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเข้าไปภายในโบสถ์จะพบกับรูปสลักหินอ่อนพิเอต้า (Pieta) พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซูอยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมากของไมเคิล แองเจโล่ ชมแท่นบูชาสำหรับพระสันตะปาปาทำพิธีมิสซา ตั้งอยู่เหนือที่ฝังศพของนักบุญปีเตอร์ และอีกหนึ่งความงดงามของสถานที่แห่งนี้คือโดมขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 42 เมตร ผสมผสานกับความงดงามของภาพวาดเฟรสโก้ภายใต้โดมขนาดใหญ่นี้ นำท่านเข้าชม โคลอสเซี่ยม (Colosseum) ความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่สำหรับให้ความบันเทิงในยุคนั้น โดยจัดให้มีการต่อสู้ระหว่างนักสู้ที่เราเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ระหว่างนักโทษกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลและชื่อเสียงมากมาย ส่วนผู้แพ้จะถูกตัดสินว่าให้มีชิวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหัวแม่มือของผู้ชมหรือกษัตริย์

นำท่านสู่ โรมันฟอรัม (Roman Forum) (ชมด้านนอก) อดีตอันยิ่งใหญ่ของกรุงโรม ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งการเมือง ศาสนา การค้า และการปกครองด้วย ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ได้

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ำพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง

จากนี้ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ บันไดสเปน (Spanish steps) ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 138 ขั้น และยังตั้งอยู่ด้านหน้าถนนคอนดอตติ ที่นี่เต็มไปด้วยห้างหรูๆ ขายสินค้าเครื่องประดับมียี่ห้อดังๆ อีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนแฟชั่นเวีย คอนดอตติ (Via Condotti) ถนนสายนี้ทอดยาวอยู่ตรงข้ามบันไดสเปน คือถนนแฟชั่นแห่งกรุงโรม รายล้อมไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังอย่าง ปราด้า แอร์เมส หลุยส์ วิตตอง ฯลฯ รวมทั้งร้านแบรนด์เนมของอิตาลีเอง ซึ่งสินค้าของอิตาลีจำพวกเครื่องหนังจะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากถ้าไม่ได้มาทริป ทัวร์ยุโรป บนเกาะคาปรี นี้

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก Regent Hotel Roma, Rome หรือเทียบเท่า

              www.hotelregentroma.net/en-gb

 

วันที่แปด    กรุงโรม – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

           ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ อากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

 วันที่เก้า     เดินทางถึงกรุงเทพฯ

06.05 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ