ทัวร์ยุโรป GRAPES CHARMING TURKEY (TULIP FESTIVAL)

คัปปาโดเกีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ชานัคคาเล่-อิสตันบลู

 

วันแรก

กรุงเทพฯอิสตันบูล โดย TK 65

19.00 . พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

21.45 . ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65

 

วันที่สอง

เมืองอิสตันบูล  เมืองชานัคคาเล่เมืองโบราณทรอยชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย

04.10 . เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณทรอย (Troy Ancient city) มีการจัดแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Trojan Horse)

 จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ม้าไม้แห่งกรุงทรอย (Wooden Horse of Troy) ที่ทางผู้สร้างหนัง ทรอย ที่นำแสดงโดยแบรตพิต ยกให้เมืองชานัคคาเล่ เป็นที่ระลึก สูงและสวยงามมาก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kolin Hotel, Canakkale หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

เมืองคูซาดาซีจัตุรัสโคนัค ร้านเตอร์กิชดีไลท์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร

เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองริมทะเลที่พักต่างอากาศที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ในช่วงฤดูร้อนชาวตุรกีมักจะมาล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาดที่นี่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมือง Izmir ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาด ใหญ่เป็นอันดับสามของ ประเทศตุรกี ตัวเมือง นั้นตั้งอยู่รอบๆอ่าว ขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่ส่วน ใหญ่นั้นถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีถนนที่ค่อนข้างกว้าง อาคารกระจกและศูนย์ช็อปปิ้งที่ทันสมัย จึงส่งผลให้เมืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปมากกว่าตุรกีแบบดั้งเดิม จัตุรัสโคนัค (Konak Square) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีหอนาฬิกาอิซเมียร์ (Izmir Clock Tower) ที่สร้างด้วยหินอ่อนที่สวยงาม ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง จัตุรัสโคนัคสร้างขึ้นเมื่อปี .. 1901 เป็นหนึ่งใน 58 หอนาฬิกาที่สร้างโดย จักรวรรดิออตโตมัน

  นำท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อ ของประเทศตรุกีซึ่ง คนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้ำาตาล มักจะมีอัลมอนด์ ถั่วพิสทาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมยีผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Charisma De Luxe Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่

เมืองคูซาดาซีเมืองปามุคคาเลเมืองโบราณเอเฟซุสเมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลิสปราสาทปุยฝ้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชม ห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์นี้เป็นของจำลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา

 แวะชม โรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี .. 1988 นำท่านชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปี . 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีกศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้ำที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) หน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Colossae Thermal Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

เมืองคอนย่าพิพิทธภัณฑ์เมฟลานาคาราวานสไลน์เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร

  ออกเดินทางจากเมืองคอนย่าไปยังเมืองคัปปาโดเกีย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี .. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม คาราวานสไลน์ (ถ่ายภาพด้านนอก) ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Hani Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BW Premier Cave Hotel หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ: หากโรงแรมสไตล์ถ้ำเต็มทางบริษัทฯ จะปรับเป็นโรงแรม 5 ดาวให้แทน

 

วันที่หก

เมืองคัปปาโดเกียขึ้นบอลลูน (ทัวร์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)   พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเมร้านเตอร์กิช เทอร์คอยส์นครใต้ดิน โรงงานพรมหุบเขานกพิราบหุบเขาปาซาบัก

**สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 04.30 . ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง  โดยต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา USD 230 ต่อ 1 ท่าน)** หากท่านสนใจ กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าต่อหัวหน้าทัวร์ ***

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง .. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหินเทอร์คอยส์ ที่ร้านเตอร์กิช เทอร์คอยส์

ท่านเดินทางสู่ ร้านเครื่องประดับเทอร์คอยซ์ Turquoise เป็นภาษาฝรั่งเศสมาจากคำว่า Turkish ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกพ่อค้าชาวเปอร์เซีย (ตุรกี) ที่นำเอพลอยมาขากเปอร์เซียผ่านตุรกีเข้ามาขายในยุโรปซึ่งเรียกกันว่า หินตุรกี เทอร์ควอยซ์ เป็นพลอยที่ชาวอียิปต์นำมาใช้ทำเครื่องประดับมาตั้งแต่ 2000 ปี ชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งท้องฟ้าและการเกิดใหม่จึงมีพลังและอำนาจที่ยิ่งใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์

 นำท่านเข้าชม โรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมส่วนใหญ่ที่ผลิตในตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมที่ทอจากขนสัตว์ หรือพรมที่ทอจากฝ้าย และพรมที่ทอจากไหม นำท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิวหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ได้ในระยะไกล

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาปาซาบัก (Pasabag Valley)  เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มีปล่องไฟนางฟ้าซึ่งงอกมาจากพื้นดินกลางไร่องุ่นราวกับเห็ดยักษ์และยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BW Premier Cave Hotel หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ: หากโรงแรมสไตล์ถ้ำเต็มทางบริษัทฯ จะปรับเป็นโรงแรม 5 ดาวให้แทน

 

วันที่เจ็ด

เมืองคัปปาโดเกียขึ้นบอลลูน (ทัวร์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หมู่บ้านอวานอส  ร้านเครื่องปั้นดินเผา  สนามบินเมืองเคย์เซอรี  กรุงอิสตันบลู โดยTK 2013 (14.45-16.30) – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปส์ มาร์เก็ต

**สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 04.30 . ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง  โดยต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา USD 230 ต่อ 1 ท่าน)** หากท่านสนใจ กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าต่อหัวหน้าทัวร์ ***

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามิก อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น้ำไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ำตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนำดินจากแม่น้ำมาปั้นใช้เป็นอุปกรณ์และเครื่องใช้

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเคย์เซอรี

14.45 . ออกเดินทางสู่ กรุงสนามบิยอิสตันบลู โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK 2013

16.30 . เดินทางถึง สนามบินอิสตันบลู นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงดงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดำและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที่สำคัญช่องแคบแห่งนี้ เป็นช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม สองฝั่งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย มีพระราชวังสำคัญๆ อยู่ริมแม่น้ำมากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายล้อมริมสองฝั่งแคบ ซึ่งทุกท่านถือเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั้งนี้

   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มาร์เก็ต ตลาดเครื่องเทศ เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด, น้ำผึ้ง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น นอกจากช็อปปิ้งสนุก ขนมอร่อยแล้ว การได้มาถ่ายรูปที่ตลาดแห่งนี้ถือว่าได้บรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ เตอร์กิส ดีไลท์ เป็นต้น

   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pullman Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด

เมืองอิสตันบูลมัสยิดสีน้ำเงินฮิปโปโดมวิหารเซนต์โซเฟียชมดอกทิวลิปสวนอีเมอร์แกน – สนามบินอิสตันบูลกรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร

นำท่านเที่ยวชม มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque) อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์อ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-1616 เป็นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม เกินคำบรรยาย ด้วยการสร้างหออะซานจำนวน 6 หอ จนเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์สำคัญของตุรกีซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนไม่พลาดที่จะต้องไปเยือน

นำท่านเดินทางเที่ยวชม ฮิปโปโดม (Hippodome) สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรน่าที่ใช้สำหรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และกิจกรรมต่างๆสามารถจุผู้คนได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรีย์เด่นๆสามแห่งคือ 1.เสาโอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนำมาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ 2.เสางู (Serpentine column) สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยู่ที่วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี  3.เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปี ..940 แต่ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia)ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคยเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนอีเมอร์แกน (Emirgan Park) เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศตุรกี โดยที่ช่วงระหว่างเดือนเมษายนกลางเดือนพฤษภาคม ของทุกๆ ปี สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิป ซึ่งแท้จริงแล้ว ประเทศตุรกีเป็นต้นกำเนิดดอกทิวลิปของโลก ไม่ใช่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถถ่ายภาพดอกทิวลิป หลากสี หลายสายพันธุ์ ได้ตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานท่าอิสตันบูล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน

20.15 . ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 64

 

วันที่เก้า

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

09.50 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ