ทัวร์มาเลเซีย CHIANGMAI-MALAYSIA -LEGOLAND

วันแรก           เชียงใหม่ – กรุงกัวลาลัมเปอร์

15.00 น.         คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 และเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านไปเช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย

17.10 น.         ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 857

21.05 น.         เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกับไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PUDU PLAZA  หรือเทียบเท่า

http://puduplazahotel.com.my/web/

 

วันที่สอง        กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ชมเมือง – ตึกแฝดปิโตรนาส – Cocoa Boutique –พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  – อนุสาวรีย์แห่งชาติมาเลเซีย – มัสยิดแห่งชาติ – พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า – อาคารสุลต่านอับดุลซามัด – จตุรัสเมอร์เดก้า  – ถ้ำบาตู –  โรงงาน Royal Selangor Pewter – โรงงานผ้าบาติก    

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมือง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียเดินทางสู่ ตึกแฝดปิโตรนาส(แวะถ่ายภาพ) อาคาร 88 ชั้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร  สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม ออกแบบโดยซีซาร์ เปลลิ สถาปนิกเชื้อสายอาร์เจนตินา-อเมริกัน นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตที่ COCOA BOUTIQUE ของฝากขึ้นชื่อประจำมาเลเซีย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATIONAL MUSEUM) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เพื่อจัดแสดงวัตถุโบราณต่าง ๆ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวมาเลย์ในรัฐต่าง ๆ  ต่อด้วยเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งชาติมาเลเซีย (National Monument) สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1966 สร้างเพื่ออุทิศและเป็นเกียรติแก่ผู้ที่สละชีวิตเพื่ออิสระภาพและสันติภาพและสันติสุขของประเทศจากการถูกคุกคามของคอมมิวนิสต์ ภายในประติมากรรมรูปหล่อสำริดแบบลอยตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ต่อด้วย มัสยิดแห่งชาติ (NATIONAL MOSQUE ) (แวะถ่ายรูป)  เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์สร้างขึ้นเพื่อแทนที่มัสยิดจาเม็กซึ่งมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า (KING PALACE) (แวะถ่ายรูป) พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแต่นั้น นำท่านสู่ อาคารสุลต่านอับดุลซามัด (SULTAN SAMAD BUILDING) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2440 ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา นำท่าน จตุรัสเมอร์เดกา เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ที่ใครมาเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ก็ต้องมาเดินที่จตุรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย อันเป็นสถานที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติ และของประชาชนชาวมาเลเซีย เพราะเป็นสถานที่จัดพิธีคืนความเป็นเอกราชให้กับเจ้าของประเทศ หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนานถึง 446 ปี

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำบาตู (Batu Caves) สัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปีผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศกาลประจำปีไทปูซัม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ำบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ แวะชมโรงงาน Royal Selangor Pewter โรงงานที่ผลิตสินค้าต่าง ๆ จากพิวเตอร์หรือโลหะผสม และไปสัมผัสความงดงามของ ผ้าบาติก ที่โชว์รูมผ้าบาติก

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PUDU PLAZA  หรือเทียบเท่า

http://puduplazahotel.com.my/web/

 

วันที่สาม        กรุงกัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง –  Genting outlet premium – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง – อิสระตามอัธยาศัย (Optional First World Skytropolis in door Theme Park 110 MYR/ท่าน)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านไปช้อปปิ้งที่ Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด บริเวณสถานีกระเช้าใหม่ขึ้นสู่เก็นติ้ง ท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมาย สินค้าแบรนด์เนม ราคาพิเศษสุด

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย) เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highland) สถานตากอากาศ และสถานคาสิโนระดับชาติ ตั้งอยู่ในรัฐปะหัง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียประมาณ 51 กิโลเมตร โดยอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,000 เมตร จึงทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกตลอดทั้งปี ทั้งนี้ข้างบนเก็นติ้งไม่ได้มีแค่ความสวยงามของธรรมชาติ และวิวที่สุดยอดเท่านั้น แต่ข้างบนยังเต็มไปด้วยความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ทั้งคาสิโน โรงแรมหรู โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟ และสวนสนุกอีก 2 แห่ง คือ Outdoor Theme Park และ First World Indoor Theme Park รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร — COFFEE TERRACE

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL GENTING HIGHLANDS หรือเทียบเท่า  https://www.rwgenting.com/hotel/firstworld-hotel/

 

วันที่สี่             เก็นติ้ง – ยะโฮร์-  สวนสนุกเลโก้แลนด์มาเลเซีย (รวมค่าเข้าสวนสนุก + สวนน้ำ)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เลโก้แลนด์ (Legoland Malaysia) รวมค่าเข้าสวนสนุกและสวนน้ำ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลก สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่อิสกันดาร์ รัฐยะโฮร์บารูห์ ประเทศมาเลเซีย ทางตอนใต้สุดของแหลมมลายู ติดกับประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด แบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้
โซน The Begining คือบริเวณทางเข้าสวนสนุก ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก โซน Miniland ที่ใช้ตัวเลโก้ประกอบขึ้นมาจำลองสถานที่สำคัญของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่าเป็นโซนไฮไลท์ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้ โซน Lego Technic เครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยรถไฟเหาะ โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแห่งเวทมนตร์ และนั่งรถไฟเหาะบนหลังมังกร โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิรามิดแห่งอียิปต์ โซน Imagination ที่สร้างเสริมจินตนาการให้คุณหนูน้อยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ โซน Lego City ที่ให้เด็กๆ ได้ลองบังคับรถและเรือ เพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเอง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 สนุกสนานต่อกับสวนสนุกเลโก้แลนด์มาเลเซีย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW YORK HOTEL JOHOR BAHRU  หรือเทียบเท่า  http://www.newyorkhotel.com.my/

 

วันที่ห้า           ยะโฮร์ – สนามบินเซนัย – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – เชียงใหม่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนัย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK6043

11.10 น.           นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์

12.00 น.           เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ เพื่อต่อเครื่องสู่ สนามบินเชียงใหม่

14.50 น.         นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK856

16.40 น.         เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ