ทัวร์มาเลเซีย CHIANGMAI-MALAYSIA 4D 3N

วันแรก   เชียงใหม่ – กรุงกัวลาลัมเปอร์

15.00 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 8 และเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านไปเช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย

17.10 น.      ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 857

21.05 น.      เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกับไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PUDU PLAZA หรือเทียบเท่า

http://puduplazahotel.com.my/web/

 

วันที่สอง กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ชมเมือง – ตึกแฝดปิโตรนาส – Cocoa Boutique – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์แห่งชาติมาเลเซีย – มัสยิดแห่งชาติ –  พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า – อาคารสุลต่านอับดุลซามัด – จตุรัสเมอร์เดก้า – ถ้ำบาตู – โรงงาน Royal Selangor Pewter – โรงงานผ้าบาติก  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมือง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียเดินทางสู่ ตึกแฝดปิโตรนาส(แวะถ่ายภาพ) อาคาร 88 ชั้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม ออกแบบโดยซีซาร์ เปลลิ สถาปนิกเชื้อสายอาร์เจนตินา-อเมริกัน นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตที่ COCOA BOUTIQUE ของฝากขึ้นชื่อประจำมาเลเซีย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATIONAL MUSEUM) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เพื่อจัดแสดงวัตถุโบราณต่าง ๆ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวมาเลย์ในรัฐต่าง ๆ ต่อด้วยเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งชาติมาเลเซีย (National Monument) สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1966 สร้างเพื่ออุทิศและเป็นเกียรติแก่ผู้ที่สละชีวิตเพื่ออิสระภาพและสันติภาพและสันติสุขของประเทศจากการถูกคุกคามของคอมมิวนิสต์ ภายในประติมากรรมรูปหล่อสำริดแบบลอยตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ต่อด้วย มัสยิดแห่งชาติ (NATIONAL MOSQUE ) (แวะถ่ายรูป) เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์สร้างขึ้นเพื่อแทนที่มัสยิดจาเม็กซึ่งมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า (KING PALACE) (แวะถ่ายรูป) พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแต่นั้น นำท่านสู่ อาคารสุลต่านอับดุลซามัด (SULTAN SAMAD BUILDING) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2440 ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา นำท่าน จตุรัสเมอร์เดกา เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ที่ใครมาเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ก็ต้องมาเดินที่จตุรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย อันเป็นสถานที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติ และของประชาชนชาวมาเลเซีย เพราะเป็นสถานที่จัดพิธีคืนความเป็นเอกราชให้กับเจ้าของประเทศ หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนานถึง 446 ปี

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำบาตู (Batu Caves) สัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปีผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเทศกาลประจำปีไทปูซัม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ำบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ แวะชมโรงงาน Royal Selangor Pewter โรงงานที่ผลิตสินค้าต่าง ๆ จากพิวเตอร์หรือโลหะผสม และไปสัมผัสความงดงามของ ผ้าบาติก ที่โชว์รูมผ้าบาติก

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PUDU PLAZA หรือเทียบเท่า

http://puduplazahotel.com.my/web/

 

วันที่สาม           กรุงกัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง – Genting outlet premium – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง – อิสระตามอัธยาศัย (Optional First World Skytropolis in door Theme Park 110 MYR/ท่าน) – กัวลาลัมเปอร์

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านไปช้อปปิ้งที่ Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด บริเวณสถานีกระเช้าใหม่ขึ้นสู่เก็นติ้ง ท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมาย สินค้าแบรนด์เนม ราคาพิเศษสุด

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย) เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highland) สถานตากอากาศ และสถานคาสิโนระดับชาติ ตั้งอยู่ในรัฐปะหัง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียประมาณ 51 กิโลเมตร โดยอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,000 เมตร จึงทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกตลอดทั้งปี ทั้งนี้ข้างบนเก็นติ้งไม่ได้มีแค่ความสวยงามของธรรมชาติ และวิวที่สุดยอดเท่านั้น แต่ข้างบนยังเต็มไปด้วยความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ทั้งคาสิโน โรงแรมหรู โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟ และสวนสนุกอีก 2 แห่ง คือ Outdoor Theme Park และ First World Indoor Theme Park รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกัวลาลัมเปอร์

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร — COFFEE TERRACE

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PUDU PLAZA หรือเทียบเท่า

http://puduplazahotel.com.my/web/

 

วันที่สี่   สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – เชียงใหม่

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

14.50 น. อิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเพื่อ นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK856

16.40 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ