ทัวร์พม่า MYANMAR  มัณฑะเลย์-พุกาม

เส้นทางท่องเที่ยวพม่าในวันหยุดบินตรงจากกรุงเทพ เที่ยวครบไฮไลท์ มัณฑะเลย์ พุกาม     สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พระเจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี อิ่มบุญอิ่มใจ เดินทางได้ทั้งครอบครัว

 

 

วันแรก

กรุงเทพ  มัณฑะเลย์พระเวรสนาเจดีย์พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์วัดกุโสดอเขามัณฑะเลย์ฮิลล์

10.00 . คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

11.55 . ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 709

13.20 . เดินทางถึง สนามบิน มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสักการะ พระเวรสนาเจดีย์ เป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพื้นสูงจากระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทำให้องค์พระเจดีย์หยกสูงกว่า 20 เมตร ทั้งภายใน และภายนอกประดับประดาด้วยแผ่นหยก กับก้อนหยก จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะ สลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา,บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ย วกับพุทธประวัติ และทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี .. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อ เป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างแท้จริง นำท่านชม วัดกุโสดอ พระเจ้ามินดงโปรดให้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น เมืองมัณฑะเลย์ ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ หลังจากนั้นโปรดให้สลักพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินแล้วสร้างเจดีย์ทรงปราสาทสำหรับประดิษฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น วัดกุโสดอจึงถือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะทางศิลปกรรม วัดกุโสดอ ประกอบด้วยเจดีย์ประธานซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวสิกองเมืองพุกาม แวดล้อมไปด้วยเจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก เจดีย์เหล่านี้มีการแบ่งกลุ่มตามหมวดของพระไตรปิฎกตั้งแต่พระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม นำทุกท่านชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์  เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MANDALAY EASTERN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง

มัณฑะเลย์มิงกุนระฆังยักษ์มิงกุนเจดีย์พญาเธียรดานพุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์เมืองพุกาม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง เมืองมิงกุน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที นำทุกท่านชม ระฆังยักษ์มิงกุน สร้างเมื่อ ..2351 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดีย์มิงกุน มีน้ำหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5  เมตร ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังแครมลิน ในกรุงมอวโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจุบันระฆัง หลังจากนั้นชมเจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ ที่สร้างบนฐาน 7 ชั้น รูปเกลียวคลื่นงดงาม เจดีย์พญาเธียรดาน สร้างขึ้นเมืองปี .. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมืองเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์แห่งนี้ยังถุกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสี ชินพิวเม ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่าทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เพื่อนำท่านขึ้นไป ชมวิวทะเลเจดีย์เมืองพุกาม ในมุมมอง 360 องศา เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูก สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีส้มยามพระอาทิตย์กำลังขึ้นหรือลับขอบฟ้า  **หากไม่สามารถนำคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้ทันจะนำคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าตรู่ของอีกวันแทน**

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROYAL PALACE BANGAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

พุกามตลาดยองอูวัดอนันดาวิหารธรรมยังยีเจดีย์ชเวสิกองวัดติโลมินโลมัณฑะเลย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระช้อปปิ้ง  ตลาดยองอู ยองอูเป็นตลาดใหญ่ของเมืองที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสำหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝาก โดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นที่หนึ่ง เพราะฝีมือปราณีตและการออกแบบที่สวยงาม ที่ทำให้เรามาแล้วไม่ควรพลาดซื้อกลับไป ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคา เจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์

นำท่านชม  วิหารธรรมยังยี หรือ วัดธัมมะยังจียังจี หรือ ธรรมเจดีย์ (Dhammayangyi Temple) ซึ่งแปลว่า แสงสว่างแห่งธรรม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้กลางทุ่งเจดีย์เมืองโบราณพุกาม ถือว่าเป็นวัดที่มีทัศนียภาพสง่างาม ชาวพุกามถือว่าเป็นวิหารที่สง่างามและใหญ่ที่สุดของเมือง วิหารหรือเจดีย์นี้สร้างโดยพระเจ้านราธู โอรสของพระเจ้าอลองสิธู เจดีย์นี้สร้างไม่เสร็จและไม่มียอด มีการก่ออิฐปิดกั้นแกนภายในไว้ วิหารธรรมยังจี มีลักษณะผังวิหารคล้ายกับอานันทวิหาร มีทางเดิน 2 ชั้นล้อมรอบ นำท่านชม พระเจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon Pagoda) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ในดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ในเมืองพุกามแห่งนี้ เจดีย์สีทองรูประฆังคว่ำที่ชาวพม่าเคารพและนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอย่างมาก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญทั้งหมด 3 ส่วน คือ พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกานำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ และพระธาตุพระนลาฏ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าวมยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี ..1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากนั้นนำาทุกท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์อัสดงอันงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MANDALAY EASTERN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

มัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีสะพานไม้อูเบ็งพระราชวังมัณฑะเลย์กรุงเทพฯ

04.30 . นําท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามัยมุนี เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ซึ่งที่นี่จะทําการเป็นประจําทุกวันเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มากหากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธีจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแรงศรัทธาที่ชาวมัณฑะเลย์ได้ปฏิบัติทุกวันมีบรรเลงดนตรีขณะทําพีธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี (แนะนําไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธีนําท่านกลับสู่โรงแรม

07.30 . รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินต่อสู่ สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกมีเสาไม้สักถึง 1,208 ต้น มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามทะเลสาปคองตามัน นำทุกท่านร่องเรือกลับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงาม  ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของ พระราชวังของเก่าขึ้นมา

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์

14.05 . เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710

16.30 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ