ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR BAGO 3D2N

เส้นทางท่องเที่ยวพม่าในวันหยุดบินตรงจากเชียงใหม่ เที่ยวครบไฮไลท์  ย่างกุ้ง หงสาวดี .  สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พระเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ อิ่มบุญอิ่มใจ สบายกระเป๋า

Cnx M12 Cover 01

วันแรก          เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง      

16.30 .          คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 และพาท่านไปเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินเมียนมาร์แนชั่นแนล เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

18.45 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 010

19.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

                  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

http://www.hotelgrandunited.com

 

วันที่สอง            ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – วัดเจ้าดอจี – ชมช้างเผือก – เจดีย์ชเวดากอง

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี นำท่านชม พระราชวังกัมโพชธานี หรือที่คนไทยนิยมเรียกพระราชวังบุเรงนอง ได้รับสั่งให้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้น ในปี พ.ศ. 2109 ซึ่งเป็นปีที่ 15 ของการครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เรืองอำนาจสูงสุด เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง พระราชวังแห่งนี้พระนเรศวร และ พระสุพรรณกัลยา เคยประทับในระหว่างที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประกัน ภายหลังเมืองถูกทำลายโดยพวกยะไข่และตองอู รัฐบาลพม่าได้ทำการบูรณะ ขุดเอาซากเสาขึ้นมาเก็บ และสร้างพระราชวังเลียนแบบของเดิม นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นพระมหาเจดีย์สูงใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน   พระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งชาวพุทธ พม่า มอญ ไทย มีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพม่าระบุว่า ก่อนพระเจ้าบุเรงนองจะออกทำศึกจะทรงนมัสการพระธาตุมุเตาก่อนทุกครั้ง รวมถึงห้องบรรทมของพระองค์จะต้องหันหน้าไปสู่ทิศที่พระธาตุตั้งอยู่ พระมหาเจดีย์นี้เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคง ดังตำนานการสร้างที่เจ้าชายของมอญผู้นับถือผี ต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านที่นับถือพุทธ แต่พระบิดาไม่ยอม เพราะหญิงสาวไม่หันมานับถือผี และจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหารหญิงสาวได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำให้เกิดพุทธปาฏิหาริย์รูปปั้นผีแตกหักเป็นเสี่ยงๆ เป็นผลให้กษัตริย์มอญนั้น ยอมเปลี่ยนมานับถือพุทธ และหญิงสาวได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่ รวมถึงเป็นพุทธบูชาด้วย ให้ท่านซื้อของฝากจากเมืองหงสาวดี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นำท่านชม วัดเจ้าดอจี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระหินอ่อนสีขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีน้ำหนักถึง 600 ตัน สูง 11 เมตร กว้าง 7.2 เมตร หนา 3 เมตร แกะสลักโดยช่างชาวมัณฑะเลย์ซึ่งถือว่าเป็นช่างฝีมือดีที่สุดในพม่า พระพุทธรูปองค์นี้ สร้างเมื่อปี 2543 ด้วยหินอ่อนบริสุทธิ์เพียงก้อนเดียว ไม่มีตำหนิ จากเหมืองบนภูเขาสกาย ที่เมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ยกฝ่าพระหัตถ์หันออกจากองค์ มีความหมายถึงการไล่ศัตรู พร้อมประทานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมือง นำท่านเยี่ยมชม โรงเลี้ยงช้าง ในบริเวณใกล้กันกับวัดเจ้าดอจี ซึ่งมีช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองของพม่า จากนั้นนำท่านเดินทาง มหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน และเรายังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากองตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้ว จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

http://www.hotelgrandunited.com

 

วันที่สาม         เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีเจดีย์กาบาเอย่างกุ้ง เชียงใหม่

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ให้ท่านได้ขอพร “เทพทันใจ” ซึ่งเป็นคำที่ฮิตติดปากชาวไทยทุกคนที่ได้เคยมาขอพรจากองค์ท่านที่วัดโบตะทาวน์ อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยผลให้ผู้ขอได้สมหวังอย่างรวดเร็วทันใจ และที่วัดโบตะทาวน์แห่งนี้ สามารถสักการะบูชาพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งสักการะองค์พระมหามุนี ที่มีประวัติว่าทางการอังกฤษต้องส่งคืนพระองค์ให้กับพม่า เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอังกฤษได้ประสบเอง จากนั้นพาท่านข้ามถนนไปอีกฝั่งเพื่อไปขอพระกับนัตที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่ง รู้จักกันในนาม “เทพกระซิบ”ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระปางไสยาสน์ที่มีความงามที่สุดในพม่า มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย นำท่านเดินทางไป วัดพระเขี้ยวแก้ว ละสักการะพระเขี้ยวแก้ว เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งประเทศพม่ารับมาจากศรีลังกา พระเจ้าธรรมปาละแห่งเมืองโคลัมโบ ได้มอบพระเขี้ยวแก้วพร้อมพระธิดาให้แก่ พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า ในปี พ.ศ.210 จากนั้น นำท่านชม เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้าน คำว่า กาบาเอ แปลว่า โลกแห่งสันติสุข นายอูนุ นายกคนแรกของพม่าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก และอุทิศเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลก ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ท่านร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกว่า “พิธีครอบเศียร ครอบเกล้า” โดยจะมีการนำพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาสักการะไว้เหนือศีรษะ เพื่อเป็นสิริมงคล

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษกุ้งมังกร (MINI LOBSTER)+เป็ดปักกิ่งย่าง

บ่าย                  ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

15.55 น.        เดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 009

17.25 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ