ทัวร์พม่า MANGO MYANMAR (ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน – สิเรียม)

เที่ยวพม่า สยาย สบาย บินไปพักก่อน 1 วันไม่ต้องรีบตื่นเช้า เที่ยวได้ครบไฮไลท์ื ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี สิเรียม สักการะ 3มหาบูชาสถาน  อิ่มบุญ อิ่มใจเดินทางได้ทั้งครอบครัว

M01 3 Mango Myanmar (ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) 4d 3n (ub) Oct Dec 2019 01 01
M01 3 Mango Myanmar (ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม) 4d 3n (ub) Oct Dec 2019 01 01

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง   

18.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

20.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 018

20.50 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

            นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.tawwingardenhotel.com

หมายเหตุ  กรุณาแยกกระเป๋าเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถหิ้วได้สะดวก ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เพราะต้องเปลี่ยนรถเพื่อขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะฝากไว้ที่รถ หากกระเป๋าเดินทางเป็นใบเล็กๆ อยู่แล้ว ก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้

 

วันที่สอง   ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ –พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ให้ท่านได้ขอพร “เทพทันใจ” ซึ่งเป็นคำที่ฮิตติดปากชาวไทยทุกคนที่ได้เคยมาขอพรจากองค์ท่านที่วัดโบตะทาวน์ อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยผลให้ผู้ขอได้สมหวังอย่างรวดเร็วทันใจ และที่วัดโบตะทาวน์แห่งนี้ ยังเป็นที่ที่สามารถสักการะบูชาพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งสักการะองค์พระมหามุนี ที่มีประวัติว่าทางการอังกฤษต้องส่งคืนพระองค์ให้กับพม่า เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอังกฤษได้ประสบเอง จากนั้นพาท่านข้ามถนนไปอีกฝั่งเพื่อไปขอพระกับนัตที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่ง รู้จักกันในนาม “เทพกระซิบ”ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่าย        จากนั้นนำท่านชมและสักการะ  เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นพระมหาเจดีย์สูงใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งชาวพุทธ พม่า มอญ ไทย มีความเชื่อและนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพม่าระบุว่า ก่อนพระเจ้าบุเรงนองจะออกทำศึกจะทรงนมัสการพระธาตุมุเตาก่อนทุกครั้ง รวมถึงห้องบรรทมของพระองค์จะต้องหันหน้าไปสู่ทิศที่พระธาตุตั้งอยู่ พระมหาเจดีย์นี้เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจท์ทิโย) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงคิมปูนแคมป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจท์ทิโย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ จนถึงสถานี กระเช้าไฟฟ้า นำทุกท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ) หมายเหตุ: ในกรณีกระเช้าปิดเนื่องการการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสมจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ** เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จะถึงที่พักซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก เชิญท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งสถิตอยู่ปลายก้อนหินบนหน้าผาที่สูงชัน เชื่อกันว่าถูกพระอินทร์แขวนเอาไว้ โดยจะเห็นได้เลยว่าส่วนก้อนหินนั้นไม่ได้ติดกับหน้าผา ถึงแม้จะผ่านกาลเวลามานานนับปี ทั้งแผ่นดินไหว การรุกรานจากกระเหรี่ยงคริสต์ ก็ไม่เคยทำให้องค์พระธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงไป ยังตั้งอยู่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ และ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ อีกด้วย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารค่ำ เชิญท่านสักการะองค์พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์บริเวณพระเจดีย์ได้ตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00 น. ส่วนสุภาพสตรีสามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) หรือจะไหว้ขอพร เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง

 

วันที่สาม   พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – วัดงาทัตจี       พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – เจดีย์ชเวดากอง

05.00 น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ(เมื่อถวายข้าวพระพุทธ นิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ) ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปีโดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคง ดังตำนานการสร้างที่เจ้าชายของมอญผู้นับถือผี ต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านที่นับถือพุทธ แต่พระบิดาไม่ยอม เพราะหญิงสาวไม่หันมานับถือผี และจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหารหญิงสาวได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำให้เกิดพุทธปาฏิหาริย์รูปปั้นผีแตกหักเป็นเสี่ยงๆ เป็นผลให้กษัตริย์มอญนั้น ยอมเปลี่ยนมานับถือพุทธ และหญิงสาวได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่ รวมถึงเป็นพุทธบูชาด้วย ให้ท่านซื้อของฝากจากเมืองหงสาวดี

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระปางไสยาสน์ที่มีความงามที่สุดในพม่า มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

นำท่านนัมัสการ วัดงาทัตจี เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ทรงเครื่องกษัตริย์ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง ดูสวยแปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกับรูปพุทธประวัติที่เป็นภาพวาดและปูนปั้นลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวันและเรายังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากอง

ตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้ว จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

หมายเหตุ : เจดีย์ชเวดากองอยู่ระหว่างการทำทองปิดองค์เจดีย์ใหม่ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งระหว่างนี้สามารถเที่ยวชมได้ตามปกติ

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

            นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.tawwingardenhotel.com

 

วันที่สี่      ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – กรุงเทพฯ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร) สิเรียมเป็นอดีตเมืองท่าของพม่าและเป็นที่มั่นของทหารโปรตุเกสในสมัยโบราณ มี เจดีย์เยเลพญา ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ มีตำนานกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการขออะไรได้ดังประสงค์

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย       จากนั้น นำท่านชม เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้าน คำว่า กาบาเอ แปลว่า โลกแห่งสันติสุข นายอูนุ นายกคนแรกของพม่าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก และอุทิศเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลก ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ท่านร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกว่า “พิธีครอบเศียร ครอบเกล้า” โดยจะมีการนำพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาสักการะไว้เหนือศีรษะ เพื่อเป็นสิริมงคล

 14.00 น.  ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 017

19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ