ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์เเขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล

เส้นทางท่องเที่ยวพม่า แบบครบไฮไลท์ ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ฆัณฑะเลย์ พุกาม อิมเล สักการะ 5 มหาบูชาสถาน สะดวกสายการบินภายใน

M02 1 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์เเขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6d5n (ub) 01

 

วันแรก

กรุงเทพย่างกุ้งหงสาวดีเจดีย์ชเวมอดอว์แคมป์คิมปุนพระธาตุอินทร์แขวน   (นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ)

08.30 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 4 สายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 020

11.00 . เดินทางถึง สนามบินสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

หมายเหตุ กรุณาแยกกระเป๋าเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถหิ้วได้สะดวก ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เพราะต้องเปลี่ยนรถเพื่อขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะฝากไว้ที่รถ หากกระเป๋าเดินทางเป็นใบเล็กๆ อยู่แล้ว ก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้

จากนั้นนำท่านชมและสักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นพระมหาเจดีย์สูงใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งชาวพุทธ พม่า มอญ ไทย มีความเชื่อและนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพม่าระบุว่า ก่อนพระเจ้าบุเรงนองจะออกทำศึกจะทรงนมัสการพระธาตุมุเตาก่อนทุกครั้ง รวมถึงห้องบรรทมของพระองค์จะต้องหันหน้าไปสู่ทิศที่พระธาตุตั้งอยู่ พระมหาเจดีย์นี้เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจท์ทิโย) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงคิมปูนแคมป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจท์ทิโย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อย เย็นขึ้นเรื่อยๆ จนถึงสถานี กระเช้าไฟฟ้า นำทุกท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน  (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ) หมายเหตุ: ในกรณีกระเช้าปิดเนื่องการการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสมจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี **  เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จะถึงที่พักซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก เชิญท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งสถิตอยู่ปลายก้อนหินบนหน้าผาที่สูงชัน เชื่อกันว่าถูกพระอินทร์แขวนเอาไว้ โดยจะเห็นได้เลยว่าส่วนก้อนหินนั้นไม่ได้ติดกับหน้าผา ถึงแม้จะผ่านกาลเวลามานานนับปี ทั้งแผ่นดินไหว การรุกรานจากกระเหรี่ยงคริสต์ ก็ไม่เคยทำให้องค์พระธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงไป ยังตั้งอยู่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ และ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ อีกด้วย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังอาหารค่ำ เชิญท่านสักการะองค์พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์บริเวณพระเจดีย์ได้ตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00 . ส่วนสุภาพสตรีสามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) หรือจะไหว้ขอพร เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง

 

วันที่สอง

พระธาตุอินทร์แขวนหงสาวดีพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวย่างกุ้งพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีเจดีย์ชเวดากอง

05.00 . เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ(เมื่อถวายข้าวพระพุทธ นิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ) ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปีโดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

07.00 . รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคง ดังตำนานการสร้างที่เจ้าชายของมอญผู้นับถือผี ต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านที่นับถือพุทธ แต่พระบิดาไม่ยอม เพราะหญิงสาวไม่หันมานับถือผี และจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหารหญิงสาวได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำให้เกิดพุทธปาฏิหาริย์รูปปั้นผีแตกหักเป็นเสี่ยงๆ เป็นผลให้กษัตริย์มอญนั้น ยอมเปลี่ยนมานับถือพุทธ และหญิงสาวได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่ รวมถึงเป็นพุทธบูชาด้วย ให้ท่านซื้อของฝากจากเมืองหงสาวดี จากนั้นเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระปางไสยาสน์ที่มีความงามที่สุดในพม่า มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

  จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน และเรายังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากองตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้ว จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.tawwingardenhotel.com 

 

วันสาม

ย่างกุ้งพุกามพระเจดีย์ชเวสิกองวัดอานันทวิหารวิหารมนูหะวัดธรรมยางจีเจดีย์สัพพัญญูชมทุ่งทะเลเจดีย์ยามพระอาทิตย์อัสดง     

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)

05.30 . นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองพุกาม      

07.00 . ออกเดินทางสู่ พุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ

08.15 . ถึงเมืองพุกามอาณาจักรแรกของพม่าที่ยิ่งใหญ่ดินแดนแห่งพระเจดีย์สี่พันองค์ นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังควํ่า สูง 160 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้วเจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อโนรธามังช่อ ด้วยทรงเชื่อว่าตนเองเป็นพระมหาจักรพรรดิราช  จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุมาไว้ด้วยกัน จากนั้น ทรงปล่อยช้างเผือกที่อัญเชิญมาจากลังกาออกไปเพื่อเสี่ยงทาย พญาช้างเผือกพํานักที่ตรงไหน ก็สร้างเจดีย์ชเวสิกองที่นั้น แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้นพระเจ้าอโนรธามังช่อก็สิ้นพระชนม์ลง พระเจ้าจันสิตธาจึงสร้างต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1089

จากนั้นนำท่านชม วัดอานันทวิหาร สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 โครงสร้างของวัดมีระเบียงทางเดินที่ไม่ซับซ้อน มีซุ้มประตูใหญ่สี่ซุ้มขนาดเท่ากันทุกด้านเปิดจากแนวกึ่งกลางกำแพงไปสู่ห้องคูหากลางวิหาร ด้านบนก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมขึ้นไปรับกับส่วนยอดโครงสร้างวิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สูง 9.5 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั่วทั้งสี่ซุ้มแทนองค์พระพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนําท่านชม มนูหะวิหาร สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหะ เมื่อพระองค์ตกเป็นเชลยของพระเจ้าอโนรธา ทรงมีพระประสงค์ที่จะสั่งสมบุญไว้สําหรับชาติภพหน้า จึงนําเอาอัญมณีบางส่วนไปขายเอาเงินมาสร้างวัดแห่งนี้ โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สะท้อนออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลยได้อย่างดี นำท่านชม วิหารธรรมยางจี เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงที่สุดในพุกาม ลักษณะอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกมาสี่ด้าน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์นราธุ ด้วยทรงกระทำปิตุฆาตและเกรงว่ากรรมจะติดตามไปในชาติภพหน้า พระองค์จึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อล้างบาป ทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง ถ้าช่างวางเรียงศิลาให้มีช่องพอให้สอดเข็มเข้าไปได้แม้สักเล่มหนึ่ง ก็จะมีรับสั่งให้ประหารช่างผู้นั้นทันที นำท่านเดินทางต่อสู่ เจดีย์สัพพัญญู เจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามความสูงทั้งสิ้นประมาณ 61 เมตร สร้างขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอินเดีย โดยกษัตริย์อลองสิตู  โดยแบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นระดับจำนวน 5 ชั้น จากนั้นนำท่าน ปีนเจดีย์สูงชมวิว ทุ่งเจดีย์ของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ตก จะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตาที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม(เจดีย์ที่ปีนขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางเปิดให้ปีนขึ้นเจดีย์ไหน)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYANMAR TREASURE BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.myanmartreasureresorts.com/bagan/

 

วันที่สี่

พุกามมัณฑะเลย์อมรปุระวัดมหากันดายงค์สะพานไม้อูเบ็งวัดมหากันดายงค์พระราชวังมัณฑะเลย์วิหารชเวนันดอร์วัดกุโสดอร์เนินเขามัณฑะเลย์

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง)

07.00 . นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสนามบินยองอูเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์    

08.30 . ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินภายในประเทศ

08.55 . ถึงเมืองมัณฑะเลย์ราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่าจากนั้นนำท่าน เดินทางต่อสู่ วัดมหากันดายงค์ วิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 รูป ในช่วงเพล จะมีภิกษุสงฆ์นับพันรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับอาหาร นำท่านเดินต่อสู่ สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกมีเสาไม้สักถึง 1,208 ต้น มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามทะเลสาปคองตามัน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ นําท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง หรือที่เรียกว่าพระราชวังหลวงในรัชสมัยพระเจ้ามินดง ถูกสร้างขึ้นตามแบบผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตูทําสัญลักษณ์จักรราศรีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เหนือห้องทําเป็นยอดปราสาท หุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกันเจ็ดชั้น สูง 78 เมตร เชื่อกันว่าจะเป็นในจักรวาลจะลอดผ่านตรงลงมาสู่ พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริย์ ตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง จากนั้นพาท่านชม วิหารชเวนันดอร์ เป็นอาคารไม้แกะสลัก เดิมเคยตั้งอยูในพระราชวังหลวงเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้จนสิ้นพระชนม์ที่วิหารแห่งนี้ พระเจ้าตี่ปอก็โปรดฯ ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบันจาก

  นําท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามัยมุนี สักการะพระมหามัยมุณี มหาสิ่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งที่ชาวพม่านับถือกันพระมหามัยมุนีถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ ที่ได้รับการขนานนามว่าพระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่มจากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ เนินเขามัณฑะเลย์ จุดชมวิวทั้งดูธรรมชาติอันสวยงามที่สุด และสามารถชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ได้เกือบทั้งหมด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันแวะเวียนมาเที่ยวชมตลอดทั้งปี 

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MANDALAY HAZEL HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hotelhazelmandalay.com/

 

วันห้า

มัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีเฮโฮวัดชเวยันเปทะเลสาบอินเลล่องเรือทะเลสาบอินเลหมู่บ้านผ้าใยบัวสวนผักลอยลอยวัดบัวเข็มวัดแมวกระโดด

04.30 . นําท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามัยมุนี เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ซึ่งที่นี่จะทําการเป็นประจําทุกวันเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มากหากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธีจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแรงศรัทธาที่ชาวมัณฑะเลย์ได้ปฏิบัติทุกวันมีบรรเลงดนตรีขณะทําพีธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี (แนะนําไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธีนําท่านกลับสู่โรงแรม

06.30 . รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 . นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์

เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองเฮโฮ

09.20 . ออกเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ โดยสายการบินภายในประเทศ

09.45 . ถึงเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ วัดชเวยันเป แปลว่าสมปรารถนามีอายุประมาณ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่เป็นวัดที่ทำจากไม้สัก เราจะสามารถพบเห็นสามเณรพากันชะโงกหน้าออกมาพร้อมยิ้มทักทายกับนักท่องเที่ยว จึงเป็นภาพถ่ายที่เห็นได้บ่อยตามหน้าหนังสือทั่วไป

  12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอินเล  ชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร นำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านการสร้างบ้าน

บนทะเลสาบ ชมแปลงผักลอยน้ำ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตานำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านผ้าใยบัว ที่หนองน้ำโอบล้อมด้วยทิวเขาสร้างสรรค์ธรรมชาติอันงดงาม วิถีชีวิตของชาวบ้านอินทาในหนองน้ำอินเลดูแปลกตา ชาวบ้านยืนพายเรือด้วยเท้า ปลูกพืชผักบนแปลงสวะในหนองน้ำ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งผลิต มะเขือเทศ แหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของพม่า และมีการทอผ้าใยบัวถือเป็นงานอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่สำคัญงานหนึ่งของชาวอินทามาหลายชั่วอายุคนซึ่งนับว่าเป็นต้นกำเนิดของผ้าใยบัวที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, โสร่ง, ผ้าถุง รวมถึงใช้ทอเป็นจีวรถวายให้พระสงฆ์ในงานพิธีต่างๆเดินทางต่อสู่ วัดผ่องเตาอู คนไทยเราเรียกกันว่าพระบัวเข็มสร้างขึ้นในปี .. 1800 โดยกษัตริย์อลองสิทธูภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ห้าองค์ แกะสลักจากไม้จันทน์อายุเกือบพันปี มีขนาดเพียง 5 เซนติเมตรแต่ด้วยความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนเผ่าต่างๆ ได้นำทองคำเปลวมาปิดทับจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่า

จากนั้นนำท่านชม วัดงาเพจอง หรือ วัดแมวกระโดด เป็นสำนักสงฆ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในทะเลสาบอินเล จุดเด่นคือวิหารหลังเก่าสร้างด้วยไม้สักถึง 654 ต้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง และยังมีบัลลังก์พระแกะสลักปิดทองอายุกว่า 1,000 ปี อันเป็นสมบัติเก่าแก่ของรัฐฉานเหตุที่เรียกวัดแมวกระโดดเพราะพระภิกษุที่วัดนี้เลี้ยงแมวเป็นจำนวนมาก จึงได้ฝึกให้แมวกระโดดรอดห่วงแลกกับการให้อาหาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYANMAR TREASURE INLE RESORT หรือเทียบเท่า

www.myanmartreasureresorts.com/inle/

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันห้า

ทะเลสาบอินเลเฮโฮย่างกุ้งเจดีย์กาบาเอ  กรุงเทพฯ โดย UB 017 (17.50-19.20)                

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 . นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง

10.05 . ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินภายในประเทศ

11.10 . ถึงสนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่านชม เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้าน คำว่า กาบาเอ แปลว่า โลกแห่งสันติสุขนายอูนุ นายกคนแรกของพม่าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก และอุทิศเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลก ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ท่านร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกว่าพิธีครอบเศียร ครอบเกล้าโดยจะมีการนำพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาสักการะไว้เหนือศีรษะ เพื่อเป็นสิริมงคล

14.00 . ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.50 . เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 017

19.20 . เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ