ทัวร์นิวซีแลนด์ KIWI BEAUTIFUL New Zealand

ควีนทาวน์-ทะเลสาบวากาน้า-ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม+พร้อมรับประทานบุฟเฟต์-ชมการกระโดดบันจี้-ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ทาวน์-ชิมซอลม่อนสดๆจากฟาร์ม ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์ดุ้ก-ชมทะเลสาปเทคาโป-ช้อปปิ้งที่แอชเบอร์ตั้น-ชมเมืองไคร้สท์เซิร์ซ

N01 6 Coverpage 01

 

วันแรก (วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์

15.00 น.       คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.00 น.       เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

 

วันที่สอง (วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562) ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ชมเมือง – ขึ้ นกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค

07.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121

14.35 น.       ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมือง  ขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้ำใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว

ค่ำ         รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + พร้อมชมวิวอันสวยงามของควีนส์ทาวน์

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม    MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม (วันฺอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562) ควีนส์ทาวน์ – เรือกลไฟโบราณสู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม– ชมการ กระโดดบันจี้- ทะเลสาบเทอานาว

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองในหุบเขาแสนสวยอีกแห่งของเกาะใต้และนำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์  TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาดพร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม ที่อยู่อีกฝากของเทเลสาบวาคาทึปู

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ในวอลเตอร์พีคฟาร์ม

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ ชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมือง ควีนส์ทาวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย หรือจะซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้ เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว (BUNGY JUMP, Optional tour) เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

**(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)**

นำท่านเดินทางสู่เมืองเทอานาวที่สวยงามและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้และใหญ่เป็นที่สองของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ถึง 344 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำที่ใสสะอาดและเยือกเย็นและเต็มไปด้วยป่าและภูเขาสูงที่สวยงาม

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DISTINCTION LUXMORE HOTEL   หรือเทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม