ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI EATING TOUR

โอซาก้า-นารา-มิซูจิ-เกียวโต-โอซาก้า

J06 1 Cover Page Au Artboard 56 Copy 4

 

วันแรก                   กรุงเทพฯ

20.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง       โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ทดลองทำซูชิ  (รับใบประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึก)  หมู่บ้านนินจาอิงะ (โชว์นินจา) –  มิซูงิ – ออนเซ็น

07.30 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู เมืองนารา เที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมืองภายในประดิษฐานหลวงพอโต (ไดบุทสึ) โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ทดลองทำซูชิ จากวัตถุดิบชั้นเลิศแบบญี่ปุ่นแท้ๆพร้อมรับใบประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึก

 เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซูชิทำเอง)

บ่าย              เดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ ตั้งอยู่เมืองอิงะในจังหวัดมิเอะ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เอกลักษณ์ที่ไม่มีที่อื่นๆนอกเหนือไปจากญี่ปุ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดของเหล่านินจา ภายในมีการจัดแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงการแสดงด้วยทักษะและการฝึกฝนจริงภายในประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ในส่วนของห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงอาวุธและวัตถุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยุคโบราณ ไม่เพียงแต่สถานที่อย่างบ้านหรือข้าวของเครื่องใช้ของเหล่านินจาเท่านั้น ยังมีโชว์ตื่นตาตื่นใจให้ดูให้ชมกันอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิซูงิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า

http://www.misugi.com/

ค่ำ                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชนิดภายในโรงแรมเต็มอิ่มกับขาปูยักษ์ สุดพิเศษให้ท่านได้ทานเมนูดังของจังหวัดมิเอะ เทปันยากิกุ้งล็อบสเตอร์ อิเสะ (Ise-Lobster) และหอยเป๋าฮื้อ (Abalone)

 พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —

 

วันที่สาม       มิซูงิ –  เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (โชว์อามะซัง) – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาชิ – เกียวโต

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ Mikimoto Pearl Island นับว่าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ด้านไข่มุกระดับเกรดพรีเมี่ยม เรียกว่าไข่มุกของที่นี่เป็น ราชาไข่มุก อีกทั้งยังเป็นที่แรกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยงเป็นเจ้าแรกของโลก โดยผู้ที่ริเริ่มต้นการเพาะไข่มุกเลี้ยงคนแรกอย่างโคคิชิ มิกิโมโตะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี ค.ศ.1888 เนื่องจากปัญหาที่ไข่มุกธรรมชาตินั้นยากต่อการควบคุมคุณภาพด้านต่างๆและการผลิตก็เต็มไปด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากแบบสุดๆ จากความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงไข่มุกของเค้านั่นเองนำมาสู่การได้รับเกียรติติด 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ชั้นนำของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ.1930 ไม่ใช่แค่เพียงการยอมรับภายในประเทศเท่านั้น ไข่มุกของที่นี่เรียกได้ว่าโด่งดังระดับสากลเห็นได้จากการไปถูกนำไปใช้ในการออกแบบมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส ต่อด้วย ชมโชว์ อามะซัง ดำน้ำเก็บหอย ใต้ท้องทะเล  (หมายเหตุ รอบการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพอากาศ)

 เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหอยนางรมอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของมิเอะที่ห้ามพลาด ให้ท่านลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นำมาย่าง หรือชุบแป้งทอด หรือจะทานสดๆแบบซาชิมิก็อร่อยไปอีกแบบ

บ่าย              นำท่านชม ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวศาลเจ้าถูกสร้างและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณที่สุด ประกอบด้วยส่วนนอกและส่วนใน มีสะพานยูจิบาชิ ข้ามแม่น้ำอิซูซุ เชื่อม 2 ส่วน เมื่อข้ามสุดสะพานมีประตูโทริอิ เข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ส่วนใน ก่อนเข้าแต่ละส่วนจะมีที่ล้างมือและปากอยู่ด้านหน้า เพื่อความบริสุทธิ์ของผู้มาเยือน ตั้งแต่ครั้งโบราณมีผู้ศรัทธาเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่สถิตแห่งสุริยเทพ จึงมีผู้ศรัทธาทั่วญี่ปุ่นเดินทางไปกราบไหว้มิได้ขาดสายกระทั่งถึงปัจจุบัน มีผู้คนกว่า 7 ล้านคนไปศาลเจ้าอิเสะทุกปี  นำท่านเดินทางสู่ ถนนโอฮาไรมาชิ ถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายโบราณ สองข้างทางของถนนมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง เรียงรายในบรรยากาศของอาคารที่ดูย้อนยุคตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงเริ่มยุคเมจิ ถนนสายนี้มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ไฮไลท์ ลิ้มรสความอร่อยของขนมระดับภูมิภาค ขนม Akafuku หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ ความสุขสีแดง ทำมาจากข้าวกับถั่วแดงบด และยังมีเส้นอุด้งอิเสะ ซึ่งมีความหนากว่าเส้นอุด้งทั่วไป ที่มีให้ท่านได้ลองซื้อลองชิมตลอดเส้นทางถนนสายนี้

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต

ค่ำ                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูเต้าหู้ ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูดังของเมืองเกียวโต ที่นำเต้าหู้และฟองเต้าหู้มาปรุงเป็นอาหารจานประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียวโตที่จำทำให้ให้มุมมองการทานเต้าหู้ของท่านเปลี่ยนไผ่

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-kyoto.com/en/

 

วันที่สี่          เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่ – รถไฟสายธรรมชาติ –โกเบ – ศาลเจ้าอิคุตะ – ซันโนะมิยะ – โอซาก้า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว นำท่านชมสะพานที่สวยงาม และถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ และ วัดเท็นริวจิ วัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของวัดในเกียวโต และยังเป็นหนึ่งใน 5 วัดมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต ต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตั้งอยู่ในย่านอาราชิยาม่า แห่งเมืองเก่าเกียวโตเดินชม จุดถ่ายภาพแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต  เพื่อนำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้ แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น้ำ และทิวเขา นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน “Fisherman”  เต็มอิ่มกับเมนูหลากหลายโดยเฉพาะเมนูสไตล์อิตาเลี่ยน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิคุตะ  (Ikuta Shrine) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คาดกันว่าก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 201 หรือกว่า 1800 ปีมาแล้ว มีมาก่อนเมืองโกเบซะอีก เพราะแม้แต่ชื่อเมืองโกเบ ยังมาจาก แกมเบ(Kambe)หรือชื่อของบ้านของเทพเจ้าอิคุตะ  ซึ่งเทพอิคุตะนั้นเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งพลังความสร้างสรรค์ ที่นี่จึงเป็นศาลเจ้าที่มักจะมีชาวเมืองโกเบโดยเฉพาะเหล่าศิลปิน และนักกีฬาแวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอ รวมทั้งเครื่องรางของที่นี่ยังมีชื่อด้านการสมหวังด้านความรักด้วย

นำท่านเดินทางสู่ถนนสายช้อปใจกลางโกเบ ซันโนะมิยะ แหล่งช้อปปิ้งหลักของคนโกเบ เพราะที่นี่มีร้านค้าเรียงรายมากมายและมีสินค้าจำหน่ายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ร้านขายยา ร้านของฝากและรวมไปถึงร้านอาหาร ทีเด็ดไปกว่านั้นคือร้านค้าเอาใจนักท่องเที่ยวที่เราสามารถไปช้อปปิ้งได้แบบปลอดภาษีอีกด้วย

 ค่ำ                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กโกเบ พิเศษ! ลิ้มรส สเต็กเนื้อโกเบ หรือ เนื้อของวัว Tajima ushi คุณภาพดี ละลายในอุณหภูมิต่ำ จึงมีความนุ่ม อร่อยละลายในปาก

จากนั้นนำท่านเดินสู่เมือง โอซาก้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic

 

วันที่ห้า         โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับความอลังการของการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ในการขนหินก้อนมหึมาจำนวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์คุชิคัตสึ อาหารทอดชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเมืองโอซาก้า วิธีการทำคุชิคัทสึนั้นไม่ยากเพียงนำเนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้มาเสียบไม้จากนั้นนำไปชุบแป้งแล้วไปทอดให้กรอบจนเปนสีเหลืองน่าอร่อย ก่อนเสิร์ฟให้กินร้อน ๆ พร้อมน้ำซอสสูตรเฉพาะ

บ่าย              จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

ค่ำ                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  สุกี้ยากี้ปู  ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูยักษ์ เนื้อแน่น หวาน ละมุน ชิ้นโตๆ ที่นำมาต้มกับน้ำสุกี้สูตรต้นตำหรับของทางร้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic

 

วันที่หก         โอซาก้า – ตลาดคุโรมง  – อิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างอิออน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โต ใกล้สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เพียง 15 นาที ภายในห้างแห่งนี้ ได้รวมร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านอาหารอีกมากมาย รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยสินค้าหลากหลาย ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.35 น.        ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ