ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SNOW SAKURA (KAMAKURA FEST + ILLUMINATION)

โตเกียว-นิกโก้-คาวาสึ-ฟูจิ-โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SNOW SAKURA (KAMAKURA FEST + ILLUMINATION) J03_2

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันแรก กรุงเทพฯ    

19.30 .          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สอง กรุงเทพฯนาริตะ โดย NH 808 (00.30-08.25) – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – เมืองนิกโก้สะพานชินเคียว (ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชกุ  – เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ 

00.30 .        ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 808

08.25 . เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านสักการะ รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร ( 390 ฟุตพระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ และได้รับการบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาล โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นไปชมได้ถึงหน้าอกของพระพุทธรูปที่ความสูงประมาณ 85 เมตร

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ นำท่านเดินผ่านชม สะพานชินเคียว  หรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ ภายในเมืองนิโก้(Nikko) นั่นเอง สิ่งที่ทำให้ไม่มาที่สะพานแห่งนี้แล้วถือว่าเนื่องจากสะพานชินเคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นที่พักแห่งสุดท้ายของโตกุกาว่า อิเอยาสึ (Tokugawa Ieyasu) โชกุนผู้ก่อตั้งโตกุกาวะ ซึ่งปกครองประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 250 ปี จนถึงปี 1868 ศาลเจ้าโทโชกุสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของอิเอยาสึ ในฐานะเทพโทโช ไดกอนเก็น (Tosho Daigongen) หรือเทพแห่งแสงตะวันออกผู้ยิ่งใหญ่” (Great Deity of the East Shining Light) เริ่มแรกนั้น ศาลเจ้าโทโชกุเป็นเพียงสุสานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย และได้รับการขยายต่อเติมจนกลายเป็นสถานที่ที่งดงามอลังการอย่างเช่นทุกวันนี้ ท่านเดินทางสู่ ยุนิชิงาวะออนเซ็น เพื่อชม เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ เทศกาลนี้ถือเป็นงานประเพณีเก่าแก่ในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชิงาวะ ตลอดงานเทศกาลก็มีการตกแต่งสถานที่ด้วยตุ๊กตาหิมะจากฝีมือของเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งมีบริการรถเลื่อนหิมะ และในช่วงกลางคืนก็จะมีกระท่อมหิมะคามาคุระที่จุดเทียนอยู่ภายใน ประดับประดาอยู่ตามบริเวณริมน้ำ ได้บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางหิมะปกคลุมทั่วพื้นที่

  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ คินูกาว่าออนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้   ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สาม คินูกาว่าสวนสตรอเบอร์รี่ – คาวาโกเอะ ย่านคาชิย่า โยโกโชอิซุชมงานประดับไฟแกรนอิลูมิออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้นแบบไม่อั้น

  นําท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและกลิ่นอายในสมัยเอโดะ บรรยากาศของเมืองนี้ท่านจะได้พบเห็น บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตั้งเรียงราย และโทคิโนะคาเนะ(หอระฆัง) จะมีเสียงระฆังบอกเวลา คุณจะรู้สึกว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ และซึมซับความรู้สึกในสมัยเอโดะ ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ที่โตเกียว พาท่านเดินเล่น  ย่านคาชิย่า โยโกโช เป็นตรอกที่มีชื่อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นถนนปูด้วยหินและฝังด้วยแก้วหลากสีและด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกนี้จะส่งต่อรสชาติที่คุ้นเคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันที่ผ่านไป เมื่อใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่านี้จะรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทําให้ผู้คนทุกรุ่นตื่นเต้น ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุ้นเคยกับลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผู้ใหญ่ที่อยากรําลึกถึงความหลัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิซุ นำท่าน ชมงานประดับไฟแกรนอิลูมิ (Gran Illumi) งานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่อีกแห่งของญี่ปุ่นในญี่ปุ่น จัดที่ สวนอิซุแกรนพาล (Izu Granpal Park) ซึ่งเคยคว้ารางวัลงานประดับไฟยามค่ำคืนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นมาแล้ว(ปี2016-2017) จุดเด่นของที่นี่คือขนาดพื้นที่อันกว้างขวาง และโซนต่างๆที่แบ่งการนำเสนอออกเป็นหลากหลายธีมต่างๆ เช่น อุโมงค์ไฟ, สวนดอกไม้, สวนเค้ก และส่วนการจัดแสดงแสง สี เสียง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ambient Izukogen  Hotel หรือเทียบเท่า

https://izu.izumigo.co.jp/

—-  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สี่ อิซุเมืองคะวะสึเทศกาลคาวาสึซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ ( Free Sled) – โตเกียวช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคะวะสึ จังหวัดชิซุโอกะ เพื่อชม เทศกาลคาวาสึซากุระ ซึ่งซากุระที่นี่จะบานตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงต้นเดือนมีนาคม ประมาณ 1เดือน ท่านจะได้ชมซารุระสีชมพูขนาดใหญ่อายุกว่า 60ปี มากกว่า 8,000 ต้นบานเต็มสองข้างทางแม่น้ำคะวะสึ เป็นระยะทาง 4กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และบานทั่วเมืองหลายพันต้น แถมบางจุดยังมีดอกนาโนะฮานะหรือดอกวางตุ้ง สีเหลืองบานพร้อมกันอีกด้วย สีสันตัดกัน สดใสมากๆ มีผู้คนจากทั่วประเทศเข้าชมซากุระแห่งนี้ประมาณล้านคนต่อปี

  จากนั้นนำท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กับการเล่นสกีหิมะ  ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ ตั้งอยู่ที่เมืองชิซึโอกะ บริเวณภูเขาไฟฟูจิชั้น 2 จุดเด่นคือ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ สนุกกับการเล่นสโนว์บอร์ด หรือท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนม ของกิน และอื่นๆอีกมากมาย 

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

***หมายเหตุ !! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ห้า โตเกียว ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

***หมายเหตุ !! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่หก โตเกียววัดอาซะกุซ่า  –  หอคอยโตเกียวสกายทรี(ถ่ายภาพด้านนอก) – นาริตะห้างอิออนสนามบินนาริตะกรุงเทพฯ โดย NH 805 (18.35-23.55) 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

 นำทุกท่านถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็นหอส่งสัญญาณ โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษ เนื้อวากิว และ ขาปูยักษ์ และซอฟดริงก์ไม่อั้น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่นาริตะ ช้อปปิ้งที่ห้างชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

18.35 . ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ สายการบินออลนิปป เที่ยวบินที่ NH805

22.55 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ