ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA AUTUMN ( DELIGHT )

นาโกย่า-ทาคายาม่า-โอบาระ-มิเอะ

 

วันแรก           กรุงเทพฯ

21.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง     สนามบินเซ็นแทร์ – หมู่บ้านชิราคาว่า – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สนามบินเซ็นแทร์ โดยสายการบินประจำชาติ สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และ ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995

บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย                    เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต”มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HIDA PLAZA หรือเทียบเท่า

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

 

วันที่สาม   ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – ออนเซ็น

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้น

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ เดินทางสู่จุดพักชมวิวที่ทุกท่านสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นตอนเหนือนี้ได้

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารแล้ว ขอนำทุกท่านย้อนเวลาเข้าสู่เส้นทางสายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ ถนนนะกะเซ็นโด อดีตเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) และเมืองเกียวโต ด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายประวัติศาสตร์โทไคโด (ถนนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองโอโดะและเกียวโตในอดีต) ถนนเส้นนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผู้ที่สัญจรผ่าน ด้วยร้านค้าและที่พักละลานตาตลอดสองข้างทาง จึงทำให้ในอดีต ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองเอโดะไม่ว่าจะเป็นขุนนางชั้นสูง ซามูไรหรือพ่อค้านั้น จะต้องแวะเข้ามาพักเพื่อเปลี่ยนม้าหรือพักผ่อนระหว่างทาง ปัจจุบัน ถนนเส้นนี้ยังคงหยุดเวลาให้อยู่กับที่ และยังคงดำเนินต่อไปเช่นอดีตที่ผ่านมา ร้านค้ายังคงทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับสมัยก่อน จะมีก็เพียงผู้สัญจรเท่านั้นที่แวะเวียนเปลี่ยนหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าและภาษาไปตามยุคสมัยที่แปรเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้มิได้มีให้สัมผัสกลาดเกลื่อนในเมืองญี่ปุ่น หากแต่ว่าเหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ควรค่าแก่การเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาเหล่านั้น

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ENAKYO KOKUSAI หรือเทียบเท่า

http://yukai-r.jp/enakyo-kh/

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นพร้อมขาปู )

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่สี่      เมืองโอบาระ – เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมซากุระ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) –  หุบเขาโครังเค – แจ๊สดรีม เอ้าท์เลท – นาบานะ โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – นาโกย่า

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโอบาระ เพื่อชม เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับซากุระ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) งานเทศกาลที่สามารถชมดอกซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดง ที่จัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่นตั้งขายในบริเวณงานอีกด้วย และท่านจะได้พบกับต้น Shikizakura ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีซึ่งถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิ

จากนั้นเยือน หุบเขาโครังเค เพื่อให้ทุกท่าน ได้ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาที่ติดภูเขาอิอิโมริ สูง 254 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ล ทิวทัศน์ของใบไม้สีแดงเหลืองจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือน-ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีสะพานไม้ไทเกะสึเคียวสะพานสัญลักษณ์ประจำโครังเคที่เป็นจุดถ่ายภาพที่งดงามให้ท่านได้ชม

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟ่ต์ปิ้งย่าง )

ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทั้งของหวานมากมาย เค๊ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ

บ่าย           นำท่านเพลิดเพลินไปกับ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แจ๊สดรีม

เอ้าท์เลท ที่อยู่ในเขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สามารถเพลิดเพลินกับการซื้อของจนลืมเวลา อาคารของที่นี่สร้างแบบเปิดเพื่อให้แสงข้างนอกส่องลงมา ตรงทางเดินมีชายคายื่นออกมา จึงสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้ไม่ว่าอยู่ในสภาพอากาศแบบไหน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับที่นี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวย ๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยภายในสวน พร้อมคูปองมูลค่า 1,000 เยน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคชูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเท่า

https://nagoyakokusai.com/

 

วันที่ห้า    นาโกย่า นาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ – วัดนิตไตจิ – วัดโอสุคันนอน – ย่านร้านค้าโอสุ –         อิออน มอล์ – สนามบินเซ็นแทร์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นชมวิวเมืองนาโกย่าที่ นาโกย่าทีวีทาวเวอร์ ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวยอดฮิตตลอดกาลของเมืองแห่งนี้ และที่สำคัญตึกแห่งนี้เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น มีความสูงอยู่ที่ 180 เมตร มีทั้งหมด 5 ชั้น บริเวณชั้น 1 จะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามารถเงยหน้ามองขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของ

ทาวเวอรได้ และจุดไฮไลท์อย่างหอชมวิวนั้นอยู่สูงจากพื้นดิน 100 เมตร ในวันที่อากาศปลอดโปร่งจะสามารถมองเห็นเมืองกิฟุและจังหวัดมิเอะด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดนิตไตจิ วัดไทย-ญี่ปุ่น ที่นี่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1904 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์แห่งสยามในปีค.ศ.1900 วัดนิตไตจิเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นของพุทธศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง แต่ทุกนิกายผลัดเปลี่ยนกันดูแล

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        สักการะ เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุคันนอน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีเทวรูปไม้คันนอน เทพแห่งความเมตตาในศาสนาพุทธที่ประดิษฐานในห้องสักการะหลักซึ่งแกะสลักโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดชิ อาคารปัจจุบันก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 1970 ภายในวัดมีห้องสมุดซึ่งรวบรวมคัมภีร์โบราณในภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งหลายๆเล่มในจำนวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติหรือทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ตำราโคจิกิบันทึกประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณฉบับเขียนมือที่เก่าที่สุดที่มีอยู่ก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ด้วย จากนั้นเพลิดเพลินกับ ย่านร้านค้าโอสุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร CAFE ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ร้านขายเสื้อผ้ามือสอง

          สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล์ โทโคนาเมะ แหล่งช้อปปิ้งที่มีของให้เลือกมากมายทั้งแบรนด์หรูต่างประเทศ ในประเทศ สินค้าแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยม ของเด็ก สุภาพบุรุุษและสุภาพสตรีรวมทั้งเครื่องหนัง และอุปกรณ์กีฬา และที่นี่คุณจะได้พบกับ แมวกวักยักษ์ มาเนะกิเนะโกะ

ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องรางของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าแมวที่ยกอุ้งเท้าขึ้นจะช่วยเรียกเงินและลูกค้า ซึ่งมาเนะกิเนะโกะนั้นมีต้นกำเนิดมาจากเมืองโทโคนาเมะ อิออนมอลล์แห่งนี้เป็นบ้านของมาเนะกิเนะโกะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวหนึ่ง

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

 

วันที่หก          สนามบินเซ็นแทร์ – กรุงเทพฯ

00.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647

05.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ