ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI NIKKO (DELIGHT)

อิบารากิ-ฟุคุชิมะ-เซนได-นิกโก้-โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI NIKKO (DELIGHT) 6D 3N BY NH ON 25-30 MAR'20 JP01_3

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่เจ็ดวันแรก กรุงเทพฯ

21.30 . คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่เจ็ดวันที่สอง นาริตะวัดนาริตะซันอิบารากิอุชิคุ ไดบุทสึฟุคุชิมะออนเซ็น

00.30 . ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 808

08.25 . เดินทางถึง สนามบินนาริตะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชม วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่เสมือนสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสน ของลัทธิชินกอน สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีค..940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูป ฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้ ตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้นไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย เดินทางสู่ เมืองอิบารากิ เพื่อสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนทำจากทองสัมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีความสูงถึง   120 เมตร และได้รับการบันทึกสถิติโลกจาก       กินเนสส์ว่าเป็น “Tallest Buddha” อีกด้วย ภายในพระพุทธรูปก็แบ่งออกเป็น 5 ชั้น เมื่อขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวบริเวณพระอุระที่มีความสูงถึง 85 เมตร ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ ซึ่งรับชมได้จากกระจกทั้ง 4 ด้าน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/english/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุฟเฟ่ต์อาหาร นานาชนิด )

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่เจ็ดวันที่สาม ฟุคุชิมะซุมิกาวะ สโนว์ ปาร์ค ( Snow Sled *ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ*)เซนไดซากปราสาทอาโอบะย่านอิจิบังโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ซุมิกาวะ สโนว์ ปาร์ค (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านสนุกกับกิจกรรม Snow Sled ซึ่งลานสกีนี้อยู่บริเวณเทือกเขาซาโอะ ให้ทุกท่านเพลินเพลิน สนุกกับการเล่นหิมะตามอัธยาศัย หรือ ท่านใดอยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปร สโนว์บอร์ด ที่นี่ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ราคาทัวร์นี้ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ เพื่อชม ซากปราสาทอาโอบะ ที่สร้างขึ้นในปีค..1600 โดยขุนนางศักดินา Date Masamune ซึ่งเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะที่มีความสูงถึง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง โดยเกิดเหตุไฟไหม้ในปีค..1882 และโดนระเบิดในปีค..1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านอิจิบังโจ เป็นถนนสายช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และเป็นศูนย์รวมร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้านอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า ร้านของฝาก เครื่องสำอางค์ ร้านหนังสือ เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://sendai.metropolitan.jp/

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่เจ็ดวันที่สี่ เซนไดหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะไอสึวากามัตสึโรงกลั่นสาเก      ซูเอฮิโระโออุจิจูกุออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ซึ่งภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ ในหมู่บ้านจะมีอยู่ 2 โซนด้วยกัน คือ โซนที่สัตว์อยู่ในกรงและอีกโซนเป็นพื้นที่โล่งแบบเปิด ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ในประเทศญี่ปุ่นสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่งตั้งแต่ระดับชาวบ้าน โดยมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร ( ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์ )

บ่าย เที่ยวชม โรงกลั่นสาเกซูเอฮิโระ เป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่ใหญ่ และมีชื่อเสียงในการผลิตเหล้าสาเกในภูมิภาคโทโฮคุ ก่อตั้งในปีค..1850 เป็นกิจการครอบครัวที่สืบทอดมาแล้ว 8 รุ่น  โดยเหล้าสาเกของที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเหล้าระดับพรีเมี่ยมผลิตด้วกรรมวิธีดั้งเดิมที่เรียกว่า Yamahai คือ การชะลอการหมักเพื่อรสชาติสาเกที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองชิโมโกะ เพื่อชม โออุจิจูกุ เป็นหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่นสมัยเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งเป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40–50 หลัง เมื่อพ..2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ  ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูกุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองคินูกาว่า จังหวัดโทชิงิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่เจ็ดวันที่ห้า คินูกาว่านิกโก้กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ ( นั่งกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )  ทะเลสาบชูเซนจิโตเกียว  ย่านชินจูกุ               

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้าอะเคจิไดระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นจุดชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของเมืองนิกโก้ โดยท่านจะสามารถเห็นภูเขานันไท น้ำตกเคงอน และทะเลสาบชูเซนจิได้ในภาพเดียวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ หลังจากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ทะเลสาบชูเซนจิ เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต ที่เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปี ที่ผ่านมา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน, สินค้าแบรนด์เนม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ซานริโอช็อป, เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า, รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะไทเกอร์ และเครื่องสำอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามฮาเนดะเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่เจ็ดวันที่หก สนามบินฮาเนดะกรุงเทพฯ

00.05 . ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 849

04:35 . เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ