ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA ( FIRST SAKURA )

โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า-ฟูจิ-คาวาซึ-โตเกียว

Jp09 1 Panorama First Sakura (delight) 6d 4n By Tg On 18 23 Feb'20 (2) 01

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น. เดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง  เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซาคาเอะ              

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง     และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เป็นหนึ่งในภูมิภาคคันไซ       ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปี ค.ศ. 794 – 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลย เมืองเกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์         และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเพื่อเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ    4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม นอกจากนี้ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมาก มาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังเคยถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าอัตสึตะ เป็นศาลเจ้าชินโต ที่เชื่อกันว่าก่อตั้งในรัชสมัยจักรพรรดิเคโก บางครั้งคนท้องถิ่นจะเรียก ศาลเจ้านี้ว่า อัตสึตะ-ซามะ หรืออย่างสั้นๆ       ว่า มิยะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากศาลเจ้าใหญ่อิเซะในจังหวัดมิเอะ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้กว่า 9 ล้านคน และจะมีการจัดเทศกาลและพิธีกรรมที่ศาลเจ้าแห่งนี้กว่า 70 ครั้ง

สมควรแก่เวลานำท่านเยือน ย่านซาคาเอะ      เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคชูบุ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่ท่านจะได้พบกับ แหล่งความบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ พร้อมชิงช้าสวรรค์       ขนาดสูง 52 เมตร นอกจากนี้ภายในห้างสรรพสินค้ายังเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง **

ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสันในเนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมของหวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NAGOYA INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า

https://nagoyakokusai.com/

 

วันที่สาม เก็บสตรอเบอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – สโนว์ ทาวน์ เยติ (Snow Sled) ออนเซ็น

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำท่านชม สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัยพิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        ให้ท่านพบประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมหน้าหนาว สโนว์สเลด หรือ กระดานเลื่อนหิมะ ที่ สโนว์ ทาวน์ เยติ ลานสกีที่เปิดเร็วที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมือง Shizuoka บริเวณชั้น 2 ของเชิงเขาทางใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้จากลานสกีเลย สำหรับที่แห่งนี้มีระบบจัดการหิมะให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการเล่นสกี ทำให้นักสกีและนักสโนว์บอร์ดเพลิดเพลินไปกับหิมะมากมายตลอดฤดูกาล

*** สำหรับท่านที่อยากทดลองเล่นสโนว์บอร์ด หรือ สกีแบบระดับอาชีพ ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และ ค่าเช่าชุดเล่นสกี) ***

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก LAFORET SHUZENJI COUNTRY CLUB หรือ เทียบเท่า

                       https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** เซ็ทอาหารญี่ปุ่น… พร้อมกับให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู **

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

 

วันที่สี่    คาวาซึ – เทศกาลซากุระฤดูหนาว(Kawazu Sakura Festival) –            นั่งกระเช้าชมวิวแบบพาโนราม่า (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เทศกาลซากุระฤดูหนาว ( Kawazu Sakura Festival ) งานเทศกาลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองการออกดอกของ “Kawazu-zakura” ดอกซากุระสายพันธุ์ประจำท้องถิ่น โดยจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งออกดอกเร็วว่าที่อื่นๆ ในญี่ปุ่น ที่จะเริ่มออกดอกให้เห็นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน เมษายน สาเหตุก็เพราะด้วยภูมิประเทศจึงทำให้อุหภูมิของบริเวณแถบนี้อุ่นกว่าที่อื่นๆ และเพราะการที่ออกดอกเร็วที่อื่นๆในญี่ปุ่น จึงดึงดูเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และชาวญี่ปุ่นเอง โดยเฉพาะสถานที่จัดงานหลักบริเวณริมแม่น้ำคาวาซึมีต้นซากุระ 8,000 ต้นเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร

หลังจากนั้นนั่งกระเช้า อิซุโนะคุนิ พาโนราม่าพาร์ค ชมวิวสวนสาธารณะ รวมไปถึงร้านค้า ร้านอาหาร ด้านในนั้น มีระเบียงที่ท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวภูเขาไฟฟูจิและอ่าวซุรุกะกันแบบ 360 องศาเลยทีเดียว ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีนักท่องจำนวน     ไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ให้ท่านได้เยือน ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้า กระเป๋า เป็นต้น

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.dh-ryogoku.com/

 

วันที่ห้า   โตเกียว *** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ***

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเลือก อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.dh-ryogoku.com/

 

วันที่หก  โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า เมืองนาริตะ ให้ท่านอิสระ     ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่รอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ