ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL ( ICE BREAKER )

ชิโตเซ่-โชอุนเคียว-มอมเบตสึ-อาซาฮิคาว่า-ซัปโปโร

 

Jp02 2 Hokkaido Snow Festival 6d 4n By Tg On 5 10 Feb'20 (1) 01

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง  ชิโตเซ่ – ชิกิไซโนะโอกะ ( Snow Mobile + Snow Rafting + Snow Sled ) โซอุนเคียว – Sounkyo Ice Waterfall Festival – ออนเซ็น

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ ชิกิไซโนะโอกะ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่ม เพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น Snow Mobile Snow Rafting และ Snow Sled

 เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        เดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว ให้ท่านชมเทศกาล Sounkyo Hyobaku Matsuri หรือ Sounkyo Ice Waterfall Festival ซึ่งจัดบนพื้นที่ 1 หมื่นตารางเมตร ริมแม่น้ำอิชิการิในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคม ภายในงานจะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปทรงต่างๆ กลางคืนก็จะมีแสงไฟสีต่างๆ ส่องสว่างอย่างสวยงาม เช่น ต้นคริสต์มาส, บ้านอิกลูของชาวเอสกิโม, ถ้ำน้ำแข็งที่มีหินงอกหินย้อยคล้ายของจริง

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า

www.hotel-taisetsu.com

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**ให้ท่านเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟ่ต์ขาปู**

 ** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

 

วันที่สาม โซอุนเคียว – อะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (ICE BREAKER) – พิพิธภัณฑ์เรือนจำ อะบาชิริ – มอมเบตสึ – ออนเซ็น

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาชิริ ให้ทุกท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ซึ่งขณะที่เรือกำลังล่องอยู่ เรือก็จะทําหน้าที่ตัดน้ำแข็งที่ลอยเกาะอยู่เหนือผิวน้ำไปด้วย ซึ่งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นท่ามกลางท้องทะเล ที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็งและสัตว์ต่างๆ เช่น นกนางนวล, แมวน้ำ, นกอินทรีทะเล ฯลฯ

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือนจำ อะบาชิริ ซึ่งที่แห่งนี้สร้างขึ้นในยุค 1890 และเคยมีภาพยนตร์เกี่ยวกับยากูซ่ามาถ่ายทำจนมีชื่อเสียงระดับประเทศ ภายหลังอาคารเรือนจำได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนจำ เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมโดยจัดแสดงกลางแจ้ง ตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาเท็นโท โดยแสดงถึงชีวิตประจำวันของนักโทษ (รูปปั้นนักโทษในสถานที่ต่างๆ) ห้องอาบน้ำ ห้องลงโทษ และศาล นิทรรศการจะจัดตามอาคารต่างๆ กว่า 12 อาคาร ซึ่งยังคงเป็นโครงสร้างอาคารเรือนจำแบบเก่า

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองมอมเบตสึ

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MOMBETSU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.mombetsu-prince.com/

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( เซ็ทปูซูไว สไตล์ญี่ปุ่น )

** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

 

วันที่สี่    มอมเบตสึ – พิพิธภัณฑ์ทะเลน้ำแข็งโอค็อตสค์ –อาซาฮิาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – งานเทศกาลหิมะอาซาฮิคาว่า – ออนเซ็น

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลน้ำแข็งโอค็อตสค์ ให้ท่านได้สัมผัสกับห้องอันหนาวเหน็บที่อุณหภูมิ –20 มีเครื่อง ASTRO VISION ซึ่งเป็นเครื่องฉายภาพขนาดใหญ่ ภายในอาคารที่มีลักษณะเป็นโดมวงกลมสามารถมองเห็นโดยรอบแบบ 360 องศา และยังมีห้องชมทะเลน้ำแข็ง ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องเล่นทะเลน้ำแข็งรวมไปถึงห้องชมวิวอีกด้วย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิาว่า เพื่อเที่ยวชม หมู่บ้านราเมน ซึ่งเป็นที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งดำเนินกิจการตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอาซาฮิคาว่า ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในบริเวณหมู่บ้านยังมีศูนย์การค้าและศาลเจ้าเพื่อให้คู่รักมาขอพร

ที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน ( คืนเงินสดท่านละ 1,000 เยน )

บ่าย        นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า นอกจากนี้สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ( ขึ้นอยู่กับรอบเวลาของแต่ละวันและสภาพอากาศ )

จากนั้นนำท่านชมงาน เทศกาลหิมะอาซาฮิคาว่า เป็นงานเทศกาลที่มีมายาวนานกว่า 50 ปี โดยภายในงานจะได้ชมผลงานที่จัดแต่งด้วยรูปปั้นหิมะขนาดต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

http://www.art-asahikawa.com/

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น **

** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

 

วันที่ห้า   อาซาฮิคาว่า – ซัปโปโร – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ – เข้าชม เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น และมีชื่อเสียงระดับโลกในปี1972 คือ ช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์ นำ ท่านเยือน มิตซุย เอ้าท์เล็ต เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างซีฟู้ด )

*** ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เท็มปุระ พร้อมอาหารทะเลปิ้งย่าง รวมไปถึง เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ ***

บ่าย        อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนมเครื่องสำอางค์เป็นต้น

จากนั้นอิสระให้ท่านชมเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 เป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของฮอกไกโด ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานเทศกาลที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สามารถชมประติมากรรมน้ำแข็ง ประติมากรรมหิมะขนาดน้อยใหญ่ได้ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานมากถึง 2 ล้านคน

 ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/

วันที่หก  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ