ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER ( DELIGHT )

ยูบาริ-ฟุราโน่-มิเอะ-ซัปโปโร-โอตารุ

วันแรก           กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย                 เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง   ชิโตเซ่ – ฟุราโน่ – ฟลาวเวอร์แลนด์ – บุฟเฟ่ต์เมล่อน – โทมิตะฟาร์ม – ออนเซ็น

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคฮอกไกโด มีภูมิทัศน์แบบชนบทที่งดงาม ซึ่งในเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และในช่วงฤดูหนาวเมืองแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นที่นิยมสำหรับเล่นสกี

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        เยือน คามิฟุราโนะ ฟลาวเวอร์แลนด์ ไฮไลท์ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมความงามของทุ่งดอกไม้ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับดอกไม้หลากสีสัน ที่แข่งกันบานต้อนรับผู้มาเยือน ** พิเศษให้ท่าน ลิ้มรสความหอมหวาน เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์เมล่อน **

  หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ทุ่งดอกไม้โทมิตะฟาร์ม ให้ท่านได้ชมดอกไม้นานาพรรณที่นิยมปลูกในภูมิภาคฮอกไกโดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาชมความงดงามของทุ่งดอกไม้ ช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งนอกจากนี้ ภายในฟาร์มแห่งนี้ยังมีร้านกาแฟ ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอกลาเวนเดอร์อีกด้วย *** พิเศษสุด.. เสิร์ฟ Soft Cream ของหวานขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด มีทั้งรสเมล่อน รสลาเวนเดอร์ ให้ท่านได้ลิ้มลอง ( เลือกได้ท่านละ 1 แบบ ) ***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองอาซาฮิกาว่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

http://www.art-asahikawa.com/

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น **

** หลังรับประทานอาหารค่ำขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

 

วันที่สาม   บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ซัปโปโร

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เพื่อเข้าชม บ่อน้ำสีฟ้า ที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ที่นี่ตั้งชื่อตามสีของน้ำที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง หลังจากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ ที่มีขนาดใหญ่ถึง 7 เฮคเตอร์ เต็มไปด้วยดอกไม้ที่บานสะพรั่งที่ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้หลากสี

ที่นี่ที่ได้รับคำนิยมและคำชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงาม และในช่วงฤดูหนาวก็เปิดเป็นลานกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        เดินทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต

แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้น นำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/sapporo/

 

วันที่สี่      ซัปโปโร – เก็บเชอร์รี่ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – ย่านทานุกิ  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโยอิจิ ให้ท่าน ทำกิจกรรมเก็บผลไม้สดๆ (เชอร์รี่)

จากต้น รับประทานได้ไม่อั้นได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณ ปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย           และเยือนถนนซาไกมาจิซึ่งเป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย

นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที และเข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ซัปโปโร ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างพร้อมขาปู )

ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เท็มปุระ พร้อมอาหารทะเลปิ้งย่าง รวมไปถึง เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/sapporo/

 

วันที่ห้า          ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ