ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ( DELIGHT )

ชิโตเซ่-ฟุราโน่-มิเอะ-คามิกาว่า-อาซาฮิคาว่า-ซัปโปโร-โอตารุ

 

วันแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง   ชิโตเซ่ – ฟุราโน่ แยม การ์เด้น ( กิจกรรมทำแยมด้วยตัวเอง ) บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ออนเซ็น

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

            นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เข้าชม ฟุราโน่ แยม การ์เด้น แหล่งผลิตและจำหน่ายแยมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับแยมทำด้วยมือหลากหลายรส เรียกได้ว่าผักและผลไม้เกือบทุกชนิดที่เราคุ้นหู ล้วนถูกนำมาใช้ผลิตเป็นแยมได้อย่างไม่น่าเชื่อ และเราสามารถลองชิมดูได้ว่ารสไหนอร่อยถูกใจหรือไม่ โดยการทากับขนมปังที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนและซอสผลไม้ให้ได้เลือกช้อปกันอีกด้วย

           *** พิเศษสุดให้ทุกท่านร่วมทดลองทำแยมด้วยตัวท่านเอง ***

 เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        เดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามของภูเขาและธรรมชาติที่กว้างใหญ่ นำท่านเข้าชม Blue Pond หรือ บ่อน้ำสีฟ้า แห่งเมืองบิเอะ บ่อนํ้าแห่งนี้มีความสวยงามและเงียบสงบ มีสีฟ้าสดใสแปลกตา บ่อนํ้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง เอกลักษณ์ที่สำคัญของบ่อนํ้าที่นี่ คือ ก้นบ่อนํ้าจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้า

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ ที่พัก HOTEL BEARMONTE หรือเทียบเท่า

https://www.bearmonte.jp/

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

 

วันที่สาม   คามิกาว่า – นั่งกระเช้าอะซาฮิดาเกะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมน – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะซาฮิดาเกะ ด้านบนมีความสูงถึง 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจุดนี้มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เลือกมากมาย ที่นี่เป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นที่จะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะในทุกๆปี

      จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า เข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า

สมควรแก่เวลานำท่านไปยัง หมู่บ้านราเมนแห่งเมือ งอาซาฮิคาว่า ซึ่งที่แห่งนี้ได้รวบรวมร้านราเมนชื่อดังไว้ถึง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนที่สืบทอดมาจากบรรพบรุษให้มีคุณภาพและอร่อย จนราเมนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ดำเนินกิจการตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอาซาฮิคาว่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยในหมู่บ้านราเมน (เงินสด 1,000 เยน)

บ่าย        เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์ ให้ทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูปของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

 

วันที่สี่      ซัปโปโร คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจ ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ ( ด้านนอก ) –  ช้อปปิ้ง JR ทาวเวอร์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปา กอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

จากนั้นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

และเข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย        เยือน หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ ( ด้านนอก ) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ JR ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมีร้านขายของฝากจาก ฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ราเมนรีพับลิค ซัปโปโร และร้านขายส่ง

 ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมขาปู )

*** ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เท็มปุระ พร้อมอาหารทะเลปิ้งย่าง รวมไปถึง เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ ***

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ ที่พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

 

วันที่ห้า    ซัปโปโร ทีวี ทาวเวอร์ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า ( ด้านใน ) – หอนาฬิกา ( ด้านนอก ) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ชิโตเซ่

 เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ หอคอยใจกลางเมืองซัปโปโร ที่มีความสูง 150 เมตร โดยชั้นที่สูงที่สุดสามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ตั้งอยู่ในความสูง 90 เมตร สามารถขึ้นไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจากมุมสูงได้อีกด้วย

หลังจากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านใน) เป็นอาคารสไตล์นีโอ บาร๊อค อเมริกา ที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911

และนำท่านชม หอนาฬิกา (ด้านนอก) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน หอนาฬิกาถูกสร้างและมีเสียงระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น )

บ่าย        นำท่านสักการะศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้น นำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองชิโตเซ่ เพื่อนำท่านเข้าสู่

ที่พัก GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://breezbay-group.com/hgt-chitose/

 

วันที่หก            ชิโตเซ่ – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ