ทัวร์ญี่ปุ่น BEST OF OKINAWA 6D 3N ( FIRST SAKURA )

นาฮา-นาโก

Jp04 2 Best Of Okinawa (frist Sakura) 6d 3n By Mm On 05 10 Feb'20 01

 

 

วันแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองนาฮา

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินพีช เอวิเอชั่น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 วันที่สอง   สนามบินเมืองนาฮา ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ปราสาทชูริ (ด้านใน) อิออนมอลล์ – โอกินาว่าไรคอม – นาฮา

01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาฮา ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินพีช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 990

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองนาฮา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาฮา เมืองหลวงของจังหวัดโอกินาว่า ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆ กว่า 12 เกาะ ซึ่งโอกินาว่านี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะไต้หวัน ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศ และเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้ มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีคราม และปะการังที่ยังสมบูรณ์ ทำให้จังหวัดโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักร้อนในฝันของนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านแวะนมัสการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวโอกินาว่าเพื่อเป็นสิริมงคล ชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการได้มาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะทำให้การเดินทางทางน้ำได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชูริ (เข้าชมด้านใน) ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ในอดีตคือหัวใจของราชวงศ์ริวกิว ที่ได้แยกตัวออกมาจากเกาะหลักประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งที่นี่ยังเคยเป็นประเทศอิสระที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ซึ่งปราสาทแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร และเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์มานานหลายร้อยปี จนกระทั่งกลายเป็นจังหวัดโอกินาว่าในปีค.ศ. 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO WORLD HERITAGE และเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮาที่งดงามอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ โอกินาว่าไรคอม โครงการช้อปปิ้งคอมแพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวโอกินาว่า พร้อมทั้งแหล่งร้านค้ากว่า 220 ร้านค้า ซึ่งเติมเต็มร้านค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ที่ไม่เคยมีในโอกินาว่าหรือคิวชูมาก่อน อาทิ DAISO, UNIQLO, GAP, AMERICAN EAGLE, GIORDANO, OKINAWA 100 SERIES SHOP, OAKLEY, BILL ABON, CROC, SKECHERS, TIME STATION, DHC, TOYRUS

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.kariyushi-urban.jp/

 

วันที่สาม   นาฮา – นาโก – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – อุทยานแห่งชาติทางทะเล บูเซน่ามารีนปาร์ค (นั่งเรือท้องกระจก ) – ผาหินงวงช้างมันซะ – หมู่บ้านอเมริกัน – นาฮา

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโก เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ. 2002 ตั้งอยู่ใน OCEAN EXPO PARK ที่เคยจัดแสดงงานนานาชาติเอ็กซ์โปในปีค.ศ. 1975 ซึ่งไฮไลท์ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ก็คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (KUROSHIO TANK) ซึ่งเป็น 1 ในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย ซึ่งสัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู โดยนักท่องเที่ยวจะพบกับบ่อน้ำที่อนุญาตให้ทดลองสัมผัสปลาดาว และหอยชนิดต่างๆ ได้ ถัดไปเป็นแท็งก์น้ำที่จัดแสดงโลกของสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง เมื่อเดินผ่านตู้ปลามาแล้วจะเป็นแท็งก์คุโรชิโอะ โดยการให้อาหารสัตว์น้ำจะมีวันละ 2 ครั้ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เวลาชม ณ จุดนี้นานที่สุด ซึ่งด้านข้างแท็งก์เป็นโรงภาพยนตร์ที่ฉายวีดีโอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทางทะเลของโอกินาว่า แท็งก์ถัดมาเป็นที่อยู่อาศัยของฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ต่อจากนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตในน่านน้ำที่อาศัยลึกลงไปอีก รวมถึงปลาที่เรืองแสงได้ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า เต็มอิ่มกับการ นั่งเรือท้องกระจก ชมสิ่งชีวิตใต้นํ้าในทุกอิริยาบถของเหล่าสัตว์นํ้ามากมาย รวมถึงปะการังที่สวยงามแห่งท้องทะเลสีครามแห่งนี้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเยือน ผาหินงวงช้างมันซะ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของโอกินาว่า เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นคลื่นใหญ่โตที่ถาโถมเข้ามาที่ชายฝั่ง และวิวทิวทัศน์ทะเลที่งดงามสุดไกลลับตา และยังเป็นแหล่งปะการังทะเลที่สวยงาม ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับชมความงามของผืนน้ำทะเลสีฟ้าใสที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอเมริกัน    ซึ่งเป็นแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะโอกินาว่า ภายในหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.kariyushi-urban.jp/

 

วันที่สี่            นาฮา ** อิสระชมเมืองโอกินาว่า หรือ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ **( ไม่รวมค่าเดินทาง )

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านชมเมืองโอกินาว่าตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ ) หรืออิสระช้อปปิ้งที่ ย่าน ถนนโคคุไซโดริ ถนนสายหลักที่ทอดยาว 2 กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองนาฮา โดยเริ่มจากสถานีขนส่งนาฮา และหอประจำจังหวัด สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ท่านสามารถเดินไปยังถนนเฮวาโดริ มุตสึมิโดริ และอิจิบะโดริ ซึ่งเป็นถนนที่แยกออกมาจากถนนโคคุไซโดริ ตัดกับถนนโอคิเอโดริได้อีกด้วย

                  รับประทานอาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.kariyushi-urban.jp/

 

วันที่ห้า          นาฮา – สวนชิเนนมิซากิ – โอกินาว่าเวิลด์ ( ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด + หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ) – ชมซากุระสวนยะเอะเสะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สวน ชิเนนมิซากิ สวนสาธารณะที่อยู่ทางใต้ของเกาะโอกินาว่า ที่เราจะได้เห็นท้องทะเลอันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สุดที่จะมองเห็นไปถึงเกาะโคมากะ เกาะคุดากะ และคาบสมุทรคัตสึเร็น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่แนะนำในฐานะสุดยอดจุดชมวิว และจุดถ่ายรูปสวยที่สวยงาม

หลังจากนั้นนำท่านเยือน โอกินาว่าเวิลด์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนันโจ เป็นธีมพาร์คที่รวบรวมเรื่องราวและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของโอกินาว่าเข้าด้วยกัน ซึ่งท่านจะได้ชมการแสดงตีกลองพื้นเมือง หรือ Eisa Dance ซึ่งเป็นระบำตีกลองสไตล์พื้นเมืองของชาวโอกินาว่า และภายในโอกินาว่าเวิลด์นั้นยังมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน แต่สถานที่แนะนำให้ไปเยือนมากที่สุดก็คือ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา มีหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างรูปร่างแตกต่างกัน และมีบ่อน้ำสีเขียวมรกตอยู่ภายใน ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ โอกินาว่า โดยถ้ำแห่งนี้เกิดขึ้่นตามธรรมชาติเมื่อ300,000 ปีมาแล้ว แต่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อค.ศ. 1967 มีเนื้อที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือทำเป็นเขตค้นคว้าวิจัยทางธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังมี หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ซึ่งจำลองหมู่บ้านสมัยก่อนของโอกินาว่าให้ท่านได้ชม ด้านในนั้นยังมีสตูดิโอเปิดให้ทดลองทำหัตถกรรมพื้นเมืองของโอกินาว่า เช่น แก้วริวกิว ย้อมผ้า ผ้าพิมพ์ลายบิงกาตะ และเครื่องปั้นดินเผา

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ สวนยะเอะเสะ จุดชมซากุระของโอกินาว่า ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ที่แห่งนี้มีต้นซากุระค่อนข้างมากถึง 400 – 500 ต้น ซึ่งเป็นซากุระสายพันธุ์ท้องถิ่น นอกจากชมซากุระในช่วงกลางวันแล้ว ในช่วงค่ำคืนที่นี่ยังมีการแสดงไฟ หรือLight Up เพื่อเพิ่มบรรยากาศและความสวยงามในการชมซากุระมากขึ้นอีกด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ เอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาว่า และแหล่งรวมสินค้าดังยอดนิยมอย่างสินค้าแบรนด์เนมกว่า 100 แบรนด์ดัง เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ น้ำหอม นาฬิกา ฯลฯ รวมทั้งที่จำหน่ายครั้งแรกในญี่ปุ่น และยังมีศูนย์อาหารและภัตตาคารมากมายที่ตกแต่งแบบเมืองชายทะเลอีกด้วย

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา

21.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินพีช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 989

 

วันที่หก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ