ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOTTORI KURASHIKI 6D 4N (STRAWBERRY+SKI)

โอซาก้า-คุราชิกิ-ยูนาโกะ-โอกะยาม่า-โอซาก้า

 

J29 1 Coverpage 01

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ

20.00 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง       โอซาก้า – อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งกระเช้าหรือแชร์ลิฟต์) – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ –ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – ชินออนเซ็น – ออนเซ็น

07.30 น.          ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งกระเช้าหรือแชร์ลิฟต์) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นมองเห็นอ่าวมิยาสึ ที่มีลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) หมู่บ้านอนุรักษ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ริมอ่าวอิเนะซึ่งจะสร้างอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝั่งกว่า 200 หลัง เกิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดในญี่ปุ่น โดยบ้านแบบนี้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) จุดเด่นเฉพาะตัวคือจะมีการทำบ้านยื่นออกไปในน้ำแล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้านเหมือนกับเมือง เวนิสประเทศอิตาลี ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามของอ่าวอิเนะและความงดงามแปลกตาของหมู่บ้านชาวประมงสไตล์ฟูนะยะนอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารนกนางนวลได้อีกด้วย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ชินออนเซ็น เมืองบ่อน้ำร้อนตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นเมืองบ่อน้ำร้อนที่แสนโรแมนติก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HTL & RESORT KYOTO MIYAZU หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/miyazu/index.html/

ค่ำ                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —

 

วันที่สาม     อามาโนะฮาชิดาเตะ – ลานสกีคันนาเบะ (Free Sled + Snow Rafting) –เมืองทตโตะริ – เนินทรายทตโตะริ – ยูโนะโกะ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีคันนาเบะ (Free Sled + Snow Rafting) เป็นลานสกีขนาดกลางที่มีความสูง 7 ชั้น หรือ 550 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับคนที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดได้ในระดับกลาง แต่ก็ยังมีพื้นที่สำหรับเอาใจผู้เล่นระดับพื้นฐานและผู้ที่มาเป็นครอบครัวได้มาสนุกสนานกัน ให้ท่านได้ตื่นเต้นท้าทายกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์การเล่นสกี)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่าน เนินทรายทตโตะริ ชมความมหัศจรรย์ของเนินทรายขนาดมหึมาที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นเกิดจากทรายที่ถูกพัดพามาแล้วสะสมตัวมาจนกลาย เป็นเนินทรายขนาดใหญ่บริเวณยอดเนินทราย เป็นจุดที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตา ** นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม อาทิเช่น การขี่อูฐชมทัศนียภาพโดยรอบการเล่นสไลด์เดอร์เป็นต้น (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านใดสนใจ ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ** ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ยูโนะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNOGO BISHUNKAKU HOTELหรือเทียบเท่า

http://yunogo.bonvoyage.co.jp/en

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่         ยูโนะโกะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – โอกะยะม่า – ศาลเจ้าคิบิทสึ – คุราชิกิ – เมืองโบราณคุราชิกิ – โคจิมะยีนส์สตรีท

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โอคะยะม่า เพื่อนำท่านเดินทางต่อสู่ ศาลเจ้าคิบิทสึ ศาลเจ้าที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่เป็นที่มาของ Momotaro นิทานพื้นบ้านชื่อดังของญี่ปุ่นอาคารหลักเป็นสมบัติของชาติลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือทางเดินอลังการยาว 360 ม.

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณคุราชิกิ (Kurashiki Bikan Historical Quarter) มีบ้านญี่ปุ่นโบราณสีขาวและต้นหลิวน้อยใหญ่เรียงรายริม Kurashiki River และKurashiki เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โคจิมะยีนส์สตรีท ถนนของคนรักยีนส์โดยเฉพาะแฟนคลับจากญี่ปุ่น ท่านจะได้เลือกซื้อยีนส์ญี่ปุ่นแท้ จากย่านผลิตและร้านค้าเก่าริมถนนกว่า 30 ร้าน หรือเดินเล่นถ่ายภาพ บรรยากาศของย่านที่ตกแต่งด้วยกางเกงยีนส์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://granvia-oka.co.jp/

 

วันที่ห้า         โอกะยะม่า – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ –โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ด้านนอก) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ ปราสาทฮิเมจิ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ปราสาทนกกระสาขาวเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุนเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ด้านนอก) หอคอยชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า ให้ท่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งแห่งนี้เปรียบได้กับย่านชินจูกุของกรุงโตเกียวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่มีอย่างมากมาย สินค้านานาชนิด

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hankyu-hotel.com/

 

วันที่หก        โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านท่านไปยัง ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า เลยทีเดียว            มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.35 น.          ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ