ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOTTORI KURASHI 6D 4N (FRUITS PICKING)

โอซาก้า-อามาโนะฮาชิดาเตะ-ทตโตริ-โอยาม่า

วันแรก                  กรุงเทพฯ

20.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง       โอซาก้า – อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งกระเช้าหรือแชร์ลิฟต์) – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ –ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – ออนเซ็น

07.00 น.          ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งกระเช้าหรือแชร์ลิฟต์) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นมองเห็นอ่าวมิยาสึ ที่มีลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) หมู่บ้านอนุรักษ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ริมอ่าวอิเนะซึ่งจะสร้างอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝั่งกว่า 200 หลัง เกิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดในญี่ปุ่น โดยบ้านแบบนี้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) จุดเด่นเฉพาะตัวคือจะมีการทำบ้านยื่นออกไปในน้ำแล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้านเหมือนกับเมือง เวนิสประเทศอิตาลี ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามของอ่าวอิเนะและความงดงามแปลกตาของหมู่บ้านชาวประมงสไตล์ฟูนะยะนอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารนกนางนวลได้อีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MIYAZU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/miyazu/index.html/

ค่ำ                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สาม     อามาโนะฮาชิดาเตะ – ย่านคิโนะซากิออนเซ็น – เมืองทตโตริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทรายเนินทรายทตโตริ – ยูโนะโกะ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ย่านคิโนะซากิออนเซ็น อิสระเดินชมตัวเมืองตามอัธยาศัย บริเวณตัวเมืองแห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารที่สามารถเดินเล่นได้ทั่วเมือง ผู้คนนิยมออกมาเดินเล่นในช่วงเย็นๆ จะเห็นนักท่องเที่ยวใส่ชุดยูกะตะเดินเล่นตามถนน นั่งทานไอศกรีม หรือนั่งแช่เท้าในบ่อสปาเท้า นอกจากนี้ยังมีร้านปาจิงโกะโบราณและเกมส์ยิงเป้าให้เล่น เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม นำท่านเดินทางสู่เมือง ทตโตะริ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองทตโตะริ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานประติมากรรมที่ทำจากทราย ซึ่งถูกสรรสร้างโดยศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในส่วนของการจัดแสดงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทุกๆปี ซึ่งผลงานทั้งหมดนี้ล้วนแต่ทำมาจากทราย นับว่าเป็นผลงานที่สวยงามและทรงคุณค่าอย่าง จากนั้นนำท่าน เนินทรายทตโตริ ชมความมหัศจรรย์ของเนินทรายขนาดมหึมาที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นเกิดจากทรายที่ถูกพัดพามาแล้วสะสมตัวมาจนกลาย เป็นเนินทรายขนาดใหญ่บริเวณยอดเนินทราย เป็นจุดที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตา ** นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม อาทิเช่น การขี่อูฐชมทัศนียภาพโดยรอบ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านใดสนใจ ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ** ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ยูโนะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNOGO BISHUNKAKU HOTELหรือเทียบเท่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่         ยูโนะโกะ – โอกะยะม่า – เก็บผลไม้ (ตามฤดูกาล) – ศาลเจ้าคิบิทสึ – คุราชิกิ – เมืองโบราณคุราชิกิ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่เมือง โอกะยะม่า เพื่อนั้นนำท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล

มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

มิถุนายน – ต้นกรกฏาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

กรกฏาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)

กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อั้น)

ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)

นำท่านเดินทางต่อสู่ ศาลเจ้าคิบิทสึ ศาลเจ้าที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่เป็นที่มาของ Momotaro นิทานพื้นบ้านชื่อดังของญี่ปุ่นอาคารหลักเป็นสมบัติของชาติลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่คือทางเดินอลังการยาว 360 ม.

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณคุราชิกิ (Kurashiki Bikan Historical Quarter) มีบ้านญี่ปุ่นโบราณสีขาวและต้นหลิวน้อยใหญ่เรียงรายริม Kurashiki River และKurashiki เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://granvia-oka.co.jp/

 

วันที่ห้า         โอกะยะม่า – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ (ด้านใน) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ ปราสาทฮิเมจิ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ปราสาทนกกระสาขาวเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุนเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า ให้ท่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ยานชอปปงแห่งนี้เปรียบได้กับย่านชินจูกุของกรุงโตเกียวเลยก็วาไดไมว่าจะเปนรานคาที่มีอย่างมากมาย สินค้านานาชนิด

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANDVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.granvia-osaka.jp/

 

วันที่หก        โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า เลยทีเดียว            มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.25 น.          ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ