ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYU TOHOKU SNOW MONSTER (KAMAKURAFESTIVAL)

นาริตะ-คินูกาว่า-อินาซาวะชิโระ-ซาโอะ-เซนได-โตเกียว

 

J30 2 Cover Page 01

 

วันแรก กรุงเทพฯ 

19.30 .          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง นาริตะพระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (ลิฟท์) – ศาลเจ้าโทโชกุสะพานชินเคียวเทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระคินูกาว่าออนเซ็น 

00.30 .        ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 808

08.25 . เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นที่พักแห่งสุดท้ายของโตกุกาว่า อิเอยาสึ (Tokugawa Ieyasu) โชกุนผู้ก่อตั้งโตกุกาวะ ซึ่งปกครองประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 250 ปี จนถึงปี 1868 ศาลเจ้าโทโชกุสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของอิเอยาสึ ในฐานะเทพโทโช ไดกอนเก็น (Tosho Daigongen) หรือเทพแห่งแสงตะวันออกผู้ยิ่งใหญ่” (Great Deity of the East Shining Light) เริ่มแรกนั้น ศาลเจ้าโทโชกุเป็นเพียงสุสานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย และได้รับการขยายต่อเติมจนกลายเป็นสถานที่ที่งดงามอลังการอย่างเช่นทุกวันนี้ นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ ภายในเมืองนิโก้(Nikko) นั่นเอง สิ่งที่ทำให้ไม่มาที่สะพานแห่งนี้แล้วถือว่าเนื่องจากสะพานชินเคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ยุนิชิงาวะออนเซ็น เพื่อชม เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ (Yunishikawa Onsen Kamakura Matsuri) เทศกาลนี้ถือเป็นงานประเพณีเก่าแก่ในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชิงาวะ ตลอดงานเทศกาลก็มีการตกแต่งสถานที่ด้วยตุ๊กตาหิมะจากฝีมือของเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งมีบริการรถเลื่อนหิมะ และในช่วงกลางคืนก็จะมีกระท่อมหิมะคามาคุระที่จุดเทียนอยู่ภายใน ประดับประดาอยู่ตามบริเวณริมน้ำ ได้บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางหิมะปกคลุมทั่วพื้นที่

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ คินูกาว่าออนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้   ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม คินูกาว่าฟุคุชิม่าหมู่บ้านโออุจิจูกุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) – อินาวะชิโระออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟุคุชิม่า ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจูกุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง เมื่อ ..2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูกุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

ให้ท่านทานอาหารพื้นเมืองชื่อดัง Negi-Soba (โซบะต้นหอมยักษ์) คือเมนูเส้นโซะโรยหน้าด้วยหัวไชเท้าขูดและ ปลาโอแห้งขูดฝอย เวลารับประทาน ใช้ต้นหอมยักษ์ (Negi) แทนตะเกียบ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว ในบรรยากาศที่งดงามตามฤดูกาล ในช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านสะพานท่ามกลางขุนเขาและวิวสะท้อนผิวน้ำในช่างเวลาสั้นๆที่แสนงดงามตรึงใจ สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม จุดชมวิวรถไฟสาย Tadami line จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที)

นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอกมีชื่อเรียกอีกชื่อคือ ปราสาทนกกระเรียน 5 ชั้น สร้างขึ้นในปี ..1384 ยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ในตัวปราสาท แม้ตัวปราสาทแต่เดิมจะถูกทำลายโดยรัฐบาลสมัยเมจิในปี ..1874 แต่ภายหลังก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ..1965 โดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สามารถชมซากุระกว่า 1,000 ต้นในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL LISTEL INAWASHIRO HONKAN หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้   ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่ อินาวะชิโระ  สวนสตรอเบอร์รี่ลานสกีอะดาตะระ สกีรีสอร์ท(SNOW TUBE& SLED) – ซาโอะหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่  เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น  นำท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กับการเล่นสกีหิมะ ลานสกีอะดาตะระ สกีรีสอร์ท สนุกกับการเล่นสโนว์ทูปหรือ สโนว์สเลด หรือท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารและอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORT MIYAGI ZAO HOTEL หรือเทียบเท่า

www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้   ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า อินาวะชิโระ  ซาโอะโรปเวย (ชมปรากฏการปีศาจน้ำแข็ง) – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น  – เซ็นไดปราสาทอาโอบะ 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ซาโอะ เพื่อนำท่าน ซาโอะโรปเวย (ชมปรากฏการปีศาจน้ำแข็ง) ชมปรากฏการความงามของ ปีศาจน้ำแข็ง (Ice Monster) หรือ จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเกิดจากหิมะและน้ำค้างจับตัวทับถมกันมีรูปร่างคล้ายปีศาจ ระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชมแบ่งออกเป็ 4 ช่วง เดือนธันวาคม (Early Stage) เดือนมกราคม (Growth Stage),เดือกุมภาพันธ์ (Golden Stage), เดือนมีนาคม (Declining Stage) (หมายเหตุ: การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิคืนเป็นเงินสดหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และ เป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่องมิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได ท่านเดินทางสู่ จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคาร

พิเศษ! ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่หก เซนไดตลาดเช้าอะไซชิ  นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนไดโตเกียว) –  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ไดเวอร์ซิตี้สนามบินฮาเนดะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดเช้าอะไซชิ (Asaichi Morning Market) ของเมืองเซนได(Sendai)เป็นตลาดขนาดกระทัดรัดแต่คึกคักเพราะเป็นศูนย์รวมสินค้าท้องถิ่นมากมาย จนได้รับฉายาว่าเป็น ครัวของเซนได เช่น ปลาท้องถิ่นต่างๆ, สินค้าจากทะเลตามฤดูกาล, อาหารทะเลแปรรูป, ผักผลไม้ท้องถิ่นแบบปลอดสารพิษ, ดอกไม้ตามฤดูกาล และเครื่องปรุงรสต่างๆ ภายในมีการจัดระเบียบร้านค้าและการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซนไดเข้าสู่มหานครโตเกียว ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนม ของกิน และอื่นๆอีกมากมาย  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ไดเวอร์ซิตี้ เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้ม ฟรอนท์ ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะกรุงเทพฯ

00.50 . ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบิน NH877

05.55 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ