ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO WONDER (PINK MOSS)

เส้นทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น บินจากเชียงใหม่ ท่องเที่ยวได้ครบไฮไลท์ นาริตะ ฟูจิ โตเกียว แบบครบไฮไลท์ ดื่มด่ำกับ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ความทันสมัย เดินทางได้ทั้งครอบครัว

 

วันแรก

เชียงใหม่อินชอน

20.00 . คณะพร้อม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ    คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และพาท่านไปเช็คอินที่ เคาท์เตอร์ สายการบินโคเรี่ยนแอร์

23.15 . ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE668

 

วันที่สอง

อินชอนนาริตะ  วัดนาริตะซันพระใหญ่อุชิคุไดบุทสึคินุกาว่า

06.45 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

10.10 . ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เมืองชิบะ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE703

12.30 . ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองชิบะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นและผู้คนจากทั่วโลกให้ความนิยมมาสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปี .. 940 จุดเด่นของวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดยโคโบไดชิตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะและได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อเครื่องรางหรือฮู้รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาที่เป็นกันเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ(USHIKU DAIBUTSU) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สุงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค(Guinness Book of world records)เมื่อปี .. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว แต่ไฮไลท์ของที่นี่มิได้เป็นเพียงที่สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตุการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวในมุมด้านกว้างได้ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม

คินุกาว่าสะพานชินเคียวศาลเจ้าโทโชกุคาวาโกเอะคิชิยะ โยโกโชทะเลสาบยามานาคะโกะออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินสู่ สะพานชินเคียว(SHINKYO BRIDGE) หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนิกโก้ เป็นสะพานศักดิ์สิทธิ์ อยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้านิกโก้ (Nikko Shrine) และวัดต่างๆโดยอยู่ในบริเวณของศาลเจ้าฟูทาระซัง (Futarasan Shrine, Nikko)อย่างกลมกลีน ซึ่งสะพานแห่งนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามของสะพานที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับอีกสองแห่งคือ สะพานคินไตเคียว (Iwakuni’s Kintaikyo)และสะพานไม้โบราณซารุฮาชิ(Saruhashi ) สำหรับโครงสร้างปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1636 และได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเมื่อปี 1973 มีการปรับปรุงตั้งแต่ปลายปี 1990-2000 เพื่อความแข็งแรงของสะพานและสามารถเดินข้ามสะพานได้ในปัจจุบัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ(TOSHOKU SHRINE) เป็นที่พักแห่งสุดท้ายของโตกุกาว่า อิเอยาสึ (Tokugawa Ieyasu) โชกุนผู้ก่อตั้งโตกุกาวะ ซึ่งปกครองประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 250 ปี จนถึงปี 1868 ศาลเจ้าโทโชกุสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของอิเอยาสึ ในฐานะเทพโทโช ไดกอนเก็น (Tosho Daigongen) หรือเทพแห่งแสงตะวันออกผู้ยิ่งใหญ่” (Great Deity of the East Shining Light) เริ่มแรกนั้น ศาลเจ้าโทโชกุเป็นเพียงสุสานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย และได้รับการขยายต่อเติมจนกลายเป็นสถานที่ที่งดงามอลังการอย่างเช่นทุกวันนี้โดยอิเอมิทสึ (Iemitsu) ผู้เป็นหลานของอิเอยาสึ ในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 1600ภายในบริเวณของศาลเจ้าที่หรูหราแห่งนี้ประกอบด้วยอาคารมากกว่า 12 หลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่งดงาม อาคารต่างๆ ได้รับการตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักจำนวนมากและแผ่นทองคำเปลวซึ่งเป็นรูปแบบการตกแต่งที่ไม่พบในที่อื่นใดของญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คาชิยะ โยโกะโช เป็นตรอกขนมในคาวาโกเอะมีร้านขายขนมพื้นๆราคาถูกประมาณ 20 ร้าน ตั้งเรียงรายบนถนนที่ปูด้วยหิน มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเยือนร้านในตรอกแห่งนี้เพื่อหาขนมที่มีรสชาติแบบสมัยก่อน สำหรับคนญี่ปุ่นที่มาเดินเที่ยวที่นี่ทั้งวันก็จะรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง  คนที่มาเที่ยวที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับขนมพื้นๆราคาถูกอย่างลูกกวาดสีสดใส เซมเบ้ที่ทำเสร็จใหม่ๆ และขนมที่ทำจากมันเทศ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่

ทะเลสาบยามานาคาโกะหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)โตเกียวช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ทะเลสาบยามานาคะโกะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝาก พื้นเมือง อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียวผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ําแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีชื่อเรียกตามภาษาทองถิ่นว่ ดอกชิบะซากุระ ซึ่งมีหลากสี อาทิเช่ สีขาว สีชมพูเป็นต้ จึงให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย และเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีนับแสนต้ในวันที่อากาศดีอาจได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

ปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส เนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่คัดสรรมาพิเศษนำมาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปสูตรต้นตำรับของทางร้าน และน้ำจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ

บ่าย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ โตเกียว นําท่านเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของ กรุงโตเกียวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านําสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไป ถึงเครื่องสําอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดี และซอฟดริงก์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

โตเกียว – **อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท** ไกด์พาไปส่งและรับ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่ง เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยนโดย การถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น   ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศ ไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ ท่านชื่นชอบทัวร์เสริมโตเกียว SKY TREE หรือแต่งชุดกิโมโนนั่งรถลากในย่านอาซากุซ่า  Tokyo Skytree มีจุดชมวิวที่ชั้นความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร นอกเหนือจากเป็นที่ชมวิวแล้ว หอคอย Sky Tree ยังใช้ส่งสัญญาณระบบดิจิตอลอีกด้วย บริเวณรอบๆ และชั้นล่างของตึกเป็น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีทั้งช็อปสินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขนมและของฝาก ของที่ ระลึกมากมายอยู่ในตึกที่สร้างมาคู่กันเรียกว่าโซระมะจิหรือเปลี่ยนบรรยากาศแต่งชุดกิโมโนนั่งรถ ลากเดินเล่นในย่านอาซากุซ่า

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว ตลาดอะเมโยโกะ ย่านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อากิฮาบารา ย่านแฟชั่น ชินจูกุ ชิบูย่า กินซ่า อิเคบุคุโระ หรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 

ค่ำ  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

สนามบินนาริตะอินชอนเชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

13.55 . ออกเดินทางกลับสู่สนามบินอินชอน โดยสายการโคเรียนแอร์  KE 704

16.30 . เดินทางถึงสนามบินอินชอน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

18.20 . ออกเดินทางกลับสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการโคเรียนแอร์ KE 667

22.05 . เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ