ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO WINTER 

นาริตะ-โตเกียว-โอไดบะ

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO WINTER 5D3N

วันแรก

เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

15.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

18.45 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร  โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3440

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

23.45 น. นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

 

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ – โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เบย์ อควาไลน์ ชมความมหัศจรรย์ของเส้นทางข้ามอ่าวโตเกียวที่มีความยาวทั้งหมด 14 กิโลเมตรแบ่งเป็นสะพานข้ามทะเลยาว 4.4 กิโลเมตร และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล 9.6 กิโลเมตร นับว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดเป็นลำดับที่  4 ของโลก โดยสร้างซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 31 ปี โดยบริเวณทางเชื่อม มีเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นชื่อ UMIHOTARU ซึ่งแปลว่า หิ่งห้อยทะเล ที่มีทั้งจุดชมวิว ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ มากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ เพื่อ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ณ ทะเลสาบฮาโกเน่ที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรส ไข่ดำ ซึ่งทำมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกัน โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KEAN HOTEL, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า

http://www.mihanagroup.jp/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

— ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป —

— หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —

 

วันที่ 3

ยามานาคาโกะ – ลานสกีฟูจิ เท็น – คาวาโกเอะ – ตรอกขนมหวานคาชิย่าโยโกะโช – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ( FREE SLED) ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสโนว์บอร์ด หรือท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย  (โดยราคาทัวร์นี้ ไม่ได้ รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และ ค่าเช่าชุดเล่นสกี)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ คาวาโกเอะ และ ตรอกขนมหวานคาชิย่าโยโกะโช เป็นตรอกที่มีชื่อเสียงใน เมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นถนนปูด้วยหินและฝังด้วยแก้วหลากสี และด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกนี้จะส่งต่อรสชาติที่คุ้นเคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันที่ผ่านไป เมื่อใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่านี้ จะรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทำให้ผู้คนทุกรุ่นตื่นเต้น ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุ้นเคยกับลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผู้ใหญ่ที่อยากรำลึกถึงความหลัง และที่ไม่ควรพลาดเวลามาทีนี้คือขนมและไอศกรีมที่ทำจากมันหวาน เพราะมันหวานเป็นของขึ้นที่ชื่อใครมาก็ต้องลองชิม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เพื่อนำท่านสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอ ช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ เครื่องสำอางสุดฮอตอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.viewhotels.co.jp/narita/

 

วันที่ 4

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก) – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ –ห้างอิออน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสักการะ วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม ทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟ ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร พร้อมทั้งช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ (NAKAMISE SHOPPING STREET) ที่มีทั้งอาหาร ขนม และของที่ระลึกต่างๆ ให้เลือกชิมเลือกซื้อมากมาย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ โตเกียว สกายทรี (ด้านนอก) หอคอยโตเกียวแห่งใหม่ซึ่งห่างจากอาซะกุซ่าเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น มีความสูง 634 เมตร เป็นสถานีส่งสัญญาณการสื่อสารในระบบดิจิตอลที่ทันสมัยที่สุดและเป็นหอที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น บริเวณรอบๆ และชั้นล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีทั้งช็อปสินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร ร้านค้าร้านขนมและของฝาก ของที่ระลึกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว สร้างขึ้นโดยการนำ ดิน ทราย มาถมทะเลให้เกิดขึ้นเป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 ให้ท่านอิสระเก็บภาพจากมุมสูงของย่าน โอไดบะ มีทั้ง เทพีเสรีภาพจำลอง ชิงช้าสวรรค์ วิวสวยๆ จากสะพานเรนโบว์บริดจ์

จากนั้นนำท่านสู่ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า ห้างใหม่สุดฮอทพร้อมสิ่งดึงดูดทั้งหลายของโตเกียว ห้างแห่งนี้มีร้านค้ากว่า 154 ร้าน และผสมผสานรสนิยมที่แตกต่างของชิบุย่า กินซ่า และอคิฮาบาระ โฮไลท์ของที่นี่คือ กันดัม ฟร้อนท์ เป็นศูนย์ความบันเทิงที่เต็มไปด้วยสินค้าที่จะทำให้แฟนๆ ต้องถูกใจ

จากนั้นนำท่านสู่ ห้างอิออน ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.viewhotels.co.jp/narita/

 

วันที่ 5

นาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.25 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กช์ เที่ยวบินที่ XJ 603

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

21.25 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3420

22.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ