ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO TOHOKU SNOW MONSTER (  KAMAKURA FESTIVAL)

เซนได-ซาโอะ-ฟุคุชิม่า-นิกโก้-โตเกียว

 

J30 1 Cover Page 01 01 01

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ

19.30 น.         คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4คาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง       กรุงเทพฯ – นาริตะ โดย NH 808 (00.30-08.25) – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – สวนสตรอเบอร์รี่ – เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ – คินูกาว่า – ออนเซ็น

00.30 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 808

08.25 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านดินทางสู่ เมืองนิกโก้ นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ ภายในเมืองนิโก้(Nikko) นั่นเอง สิ่งที่ทำให้ไม่มาที่สะพานแห่งนี้แล้วถือว่าเนื่องจากสะพานชินเคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นที่พักแห่งสุดท้ายของโตกุกาว่า อิเอยาสึ (Tokugawa Ieyasu) โชกุนผู้ก่อตั้งโตกุกาวะ ซึ่งปกครองประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 250 ปี จนถึงปี 1868 ศาลเจ้าโทโชกุสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของอิเอยาสึ ในฐานะเทพโทโช ไดกอนเก็น (Tosho Daigongen) หรือ “เทพแห่งแสงตะวันออกผู้ยิ่งใหญ่” (Great Deity of the East Shining Light) เริ่มแรกนั้น ศาลเจ้าโทโชกุเป็นเพียงสุสานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย และได้รับการขยายต่อเติมจนกลายเป็นสถานที่ที่งดงามอลังการอย่างเช่นทุกวันนี้

จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้นแบบไม่อั้น นำท่านเดินทางสู่ ยุนิชิงาวะออนเซ็น เพื่อชม เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ (Yunishikawa Onsen Kamakura Matsuri) เทศกาลนี้ถือเป็นงานประเพณีเก่าแก่ในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชิงาวะ ตลอดงานเทศกาลก็มีการตกแต่งสถานที่ด้วยตุ๊กตาหิมะจากฝีมือของเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งมีบริการรถเลื่อนหิมะ และในช่วงกลางคืนก็จะมีกระท่อมหิมะคามาคุระที่จุดเทียนอยู่ภายใน ประดับประดาอยู่ตามบริเวณริมน้ำ ได้บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางหิมะปกคลุมทั่วพื้นที่

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ คินูกาว่าออนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่สาม       คินูกาว่า – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโออุจิจูกุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ –ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) – อาชิโนะมากิออนเซ็น – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟุคุชิม่า ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจูกุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูกุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านทานอาหารพื้นเมืองชื่อดัง Negi-Soba (โซบะต้นหอมยักษ์) คือเมนูเส้นโซะโรยหน้าด้วยหัวไชเท้าขูดและ ปลาโอแห้งขูดฝอย เวลารับประทาน ใช้ต้นหอมยักษ์ (Negi) แทนตะเกียบ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว ในบรรยากาศที่งดงามตามฤดูกาล ในช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านสะพานท่ามกลางขุนเขาและวิวสะท้อนผิวน้ำในช่างเวลาสั้นๆที่แสนงดงามตรึงใจ สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม จุดชมวิวรถไฟสาย Tadami line จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที)

นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกชื่อคือ ปราสาทนกกระเรียน 5 ชั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 ยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ในตัวปราสาท แม้ตัวปราสาทแต่เดิมจะถูกทำลายโดยรัฐบาลสมัยเมจิในปี ค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท ยิ่งสวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สามารถชมซากุระกว่า 1,000 ต้นในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ashinomaki Onsen Okawaso Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.ookawaso.co.jp/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

วันที่สี่           อะชิโนะมากิ – ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฏการปีศาจน้ำแข็ง) – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น  – ซาโอะออนเซ็น – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ซาโอะ เพื่อนำท่าน ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฏการปีศาจน้ำแข็ง) ชมปรากฏการความงามของ ปีศาจน้ำแข็ง (Ice Monster) หรือ จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเกิดจากหิมะและน้ำค้างจับตัวทับถมกันมีรูปร่างคล้ายปีศาจ ระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธันวาคม (Early Stage) เดือนมกราคม (Growth Stage),เดือนกุมภาพันธ์ (Golden Stage), เดือนมีนาคม (Declining Stage) (หมายเหตุ: การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธผิคืนเปผ้นเงินสดหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และ เป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาโอะออนเซ็น

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Active Resorts MIYAGI ZAO Hotel หรือเทียบเท่า

www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่ห้า         ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – มัตสึชิม่า – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า – วัดซุยกันจิ – เซนได – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารและอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง

นำท่านเดินทางสู่ มัตสึชิม่า เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ พ.ศ. 2554 จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ชมรอบอ่าวมัตสึชิม่าใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆอีกมากมาย เป็น

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม วัดซุยกันจิ วัดประจำตระกูลของท่าน ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้ามีถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได ท่านเดินทางสู่ จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่หก         เซนได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – โตเกียว) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซนไดเข้าสู่มหานครโตเกียว ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนม     ของกิน และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ไดเวอร์ซิตี้ เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้ม ฟรอนท์ ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

 

วันที่เจ็ด        สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ โดย NH877 (00.50-05.55)

00.50 น.          ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบิน NH877

05.55 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ