ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO NIKKO TOHOKU

นิกโก้-คินูกาว่า-เซ็นได-โตเกียว-นาริตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก โทโฮขุ 22-27 ตุลาคม ราคา 68,900 บาท

วันแรก                  กรุงเทพฯ

20.00 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

 

วันที่สอง     นาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค(ชมทุ่งดอกโคเคีย) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – คินูกาว่า – ออนเซ็น

08.10 น.        ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านสักการะ รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร ( 390 ฟุต ) พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ และได้รับการบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาล โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นไปชมได้ถึงหน้าอกของพระพุทธรูปที่ความสูงประมาณ 85 เมตร

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นท่านเดินทางสู่ ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค ฮิตาชิ ซีไซด์เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง190 เฮกเตอร์ หรือ1,900,000ตารางเมตร ทั้งบนพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาสุดลูกหูลูกตาโดยจุดเด่นของที่นี่คือมีดอกไม้ผลัดเปลี่ยนสายพันธุ์และสีสันให้ชมอยู่ตลอดทั้งปี อย่างเช่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิราวๆ ปลายเดือนเมษายนจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ทั่วทั้งฮิตาชิ ซีไซด์แห่งนี้จะถูกปูพรมไปด้วยดอกไม้สีฟ้าที่มีชื่อว่าNemophilaส่วนในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม ก็จะเป็นคิวของพุ่มไม้สีแดงอย่าง Kokia รวมทั้งดอกไม้อื่นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คินุกาว่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

 

วันที่สาม     คินุกาว่า – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อิโรฮาซากิ – น้ำตกริวซู –ไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – อะชิโนะมากิ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงภูเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตใน นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวซู(Ryuzu Waterfall) ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะ(Yukawa River) ที่เมืองนิกโก้(Nikko) ภายในจังหวัดโทจิงิ(Tochigi) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาตันแสนจะอุดมสมบูรณ์มากๆ อีกทั้งรูปลักษณ์นี่ก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยชื่อน้ำตกริวซูนั้นสามารถแปลได้ตรงๆตัวตามภาษาญี่ปุ่นว่า น้ำตกหัวมังกร

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ไอสึวากะมัตสึ เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi-Juku) เป็นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง อาคารรัฐบาลเก่าฮอนจิน ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเมือง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมรูปแบบการตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมสมัยเอโดะ และชมนิทรรศการคอลเลกชั่นจานชาม เสื้อผ้า และสิ่งของอื่นๆมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินสู่เมือง อะชิโนะมากิ

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO HOTEL หรือเทียบเท่า

www.ookawaso.co.jp

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สี่         อะชิโนะมากิ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ(บึงน้ำ 5 สี) – สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) – เซ็นได – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ปราสาทเซนได ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1600 โดยดาเตะ มาซะมุเนะผู้ก่อตั้งเมืองเซนได ปราสาทอาโอบะเป็นปราสาทประจำตระกูลดาเตะนานกว่าสองร้อยปี หลังจากถูกยึดอำนาจปราสาทได้ถูกรื้อถอนบางส่วนไปในช่วงปี 1870 ก่อนจะถูกทำลายลงอีกจากระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโกโคขุ(Gokoku Shrine) และพิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle Museum) นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว ในบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ที่เติมเต็มความสวยงามให้กับฉากหลังที่เป็นภูเขา ดูมีสีสันและมีชีวิตชีวา สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม สำหรับการชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว จุดชมวิวรถไฟสาย Tadami line จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที) นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) ( ด้านใน) ปราสาทนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรือ (บึงน้ำ 5 สี) สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์ Goshikinuma นั้นมีบึงหลักๆ รวมตัวกันอยู่ถึง 9 บึง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดของอูระบันได (Urabandai) โดยแต่ละบึงก็จะมีสีของน้ำเฉพาะตัวเอง มีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้ม ไปจนถึงสีฟ้าเข้ม ซึ่งสีของน้ำที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่งในแถบนี้ทีเดียว หากต้องการเดินชมให้ทั่วทุกบึงจะใช้เวลาประมาณ 70 นาที

นำท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล

มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

มิถุนายน – ต้นกรกฏาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

กรกฏาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)

กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อั้น)

ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอ๊ปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)

                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เซ็นได

                                           นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW MITOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.mitoya-group.co.jp/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า          เซ็นได – ตลาดเช้าเซ็นได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซ็นได – ชินจูกุ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าอะไซชิ (Asaichi Morning Market) ของเมืองเซ็นไดเป็นตลาดขนาดกระทัดรัดแต่คึกคักเพราะเป็นศูนย์รวมสินค้าท้องถิ่นมากมาย จนได้รับฉายาว่าเป็น ครัวของเซ็นได เช่น ปลาท้องถิ่นต่างๆ, สินค้าจากทะเลตามฤดูกาล, อาหารทะเลแปรรูป, ผักผลไม้ท้องถิ่นแบบปลอดสารพิษ, ดอกไม้ตามฤดูกาล และเครื่องปรุงรสต่างๆ ภายในมีการจัดระเบียบร้านค้าและการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี ทำให้น่าเดินสุดๆ แถมเดินทางสะดวกมากๆเพราะสามารถเดินจากสถานีรถไฟเซนได (JR Sendai station) ทางออกด้านทิศตะวันตกใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีเท่านั้น

นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซ็นไดเข้าสู่มหานครโตเกียว ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนม    ของกิน และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มกับปิ้งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปูยักษ์พร้อมเมนูอื่นๆ อีกมากมาย และซอฟดริ้งไม่อั้น

                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.newotani.co.jp/makuhari/

วันที่หก         โตเกียว – วัดนาริตะ – ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ(Narita) ภายในจังหวัดชิบะ(Chiba) ที่ดีงามที่สุดก็ตรงตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะนี่แหล่ะค่ะ ที่นี่นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะเลยล่ะค่ะ วัดแห่งนี้เป็นวัดของศาสนาพุทธที่มีขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.940 ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้น

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท(Shisui Premium Outlet) เป็นเอาท์เล็ทที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2013 อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เป็นบริษัทเดียวกับ Gotemba Premium Outlet ภายในมีร้านค้าที่เป็นแบรนด์ทั้งจากญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้านค้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

17.30 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ