ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO NIKKO FUKUSHIMA

โตเกียว-นิกโก้-ฟุคุชิม่า-อิบารากิ

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ

20.00 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

22.30 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

 

วันที่สอง     นาริตะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาสุชิโอบาระ – สะพานแขวนคุเรไนโนะซึริบาชิ – ออนเซ็น

06.20 น.        ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางถึง เมืองนิกโก้ นำท่านชม สะพานชินเคียว มีความหมายว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้วยสีแดงด้านหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝั่งของสะพานติดถนน

นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโก้ทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ นาสุชิโอบาระ นำท่านชม สะพานแขวนคุเรไนโนะซึริบาชิ (Kurenai no tsuribashi) ที่ทอดตัวเหนือแม่น้ำโฮกิงาวะ ในชิโอบาระออนเซ็นซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของโทจิงิ สามารถชมทัศนียภาพของใบไม้เปลี่ยนสีได้จากทั้งสองฝั่งของสะพาน และยังมีบ่อน้ำร้อนออนเซ็นกลางแจ้งซึ่งสามารถแช่น้ำร้อนไปพลางชมความงามของใบไม้แดงได้อีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Nasu Royal Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/nasu/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

 

วันที่สาม     นาสุ – โทโนะ เฮทซึริ – หมู่บ้านโออุจิจูกุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – วัดเอ็นโซจิ – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หน้าผาโทโนะ เฮทซึริ (To-No-Hetsuri) จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ จังหวัดฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาที่อยู่ติดกับแม่น้ำโอะกะวะ ได้รับการจัดให้เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญ ในภาษาพูดท้องถิ่นคำว่า เฮทสึริ หมายถึง “หน้าผา” หินนี้ก่อตัวโดยการกัดเซาะและกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของชื่อ โทโน เฮทสึริ (หอคอยหน้าผา) การเกิดขึ้นของหินนี้ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ล้านปี ที่ชั้นหินสีขาวจะมีต้นไม้งอกออกมา ซึ่งถูกปกคลุมด้วยใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง สีสันที่ตัดกันระหว่างหินและต้นไม้เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยสีเขียวขจีของต้นไม้ ส่วนฤดูหนาว หิมะที่ปกคลุมชั้นหินจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง

จากนั้นนำท่านชม ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจูกุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูกุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  

 เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านทานอาหารพื้นเมืองชื่อดัง Negi-Soba (โซบะต้นหอมยักษ์) คือเมนูเส้นโซะโรยหน้าด้วยหัวไชเท้าขูดและ ปลาโอแห้งขูดฝอย เวลารับประทาน ใช้ต้นหอมยักษ์ (Negi) แทนตะเกียบ

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว ในบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ที่เติมเต็มความสวยงามให้กับฉากหลังที่เป็นภูเขา ดูมีสีสันและมีชีวิตชีวา สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม สำหรับการชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว จุดชมวิวรถไฟสาย Tadami line จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเอ็นโซจิ (Enzoji) เป็นวัดเก่าแก่ที่ ถูกก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 807 โดยนักบวชชื่อ Tokuichi Daishi แห่งเมือง Aizu จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือโถงระเบียงของอาคารหลักที่ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่ เดิมที่ระเบียงนี้สร้างมาจากไม้ แต่ช่วงหลังได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเพื่อความแข็งแรง และปลอดภัย แต่ส่วนอื่น ๆ ในวัดก็ยังคงไว้เป็นไม้เช่นเดิม และเมื่อเทียบขนาดกับวัดอื่นๆแล้ว พื้นที่วัดนี้จัดว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดฟุคุชิมะ นอกจากนี้วัดเอ็นโซจิ ยังเป็นต้นกำเนิดของ อะคาเบโกะ (Akabeko) หรือวัวแดง มาสคอตประจำเมือง Aizu เนื่องจากชาวบ้านได้ใช้วัวแดงขนไม้ในการสร้างวัดนี้ จนสร้างวัดเสร็จ วัวแดงก็ไม่ไปไหน ชาวบ้านจึงชาวบ้านจึงยกย่องวัวแดงเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความภักดีต่อเทพเจ้า

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินาวะชิโระ

                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Listel Inawashiro Honkan หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สี่         อินาวะชิโระ – ปราสาทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูกุชิมะ – หุบเขาฮานะนุคิ – ฮิตาชินะกะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ปราสาทนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูกุชิมะ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่หันหน้าออกสู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค ภายในจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิตให้เห็นถึงระบบนิเวศในน่านน้ำของจังหวัดฟูกุชิมะ ส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ถูกจำลองให้มีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของจังหวัดฟูกุชิมะ ตกแต่งให้มีแม่น้ำ ทะเลสาบ ภูเขา และแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค รวมทั้งสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์ ในแท๊งก์สามเหลี่ยมขนาดใหญ่จัดแสดงให้เห็นถึงกระแสน้ำคุโรชิโอะ(Kuroshio Current)จากทางทิศใต้ และกระแสน้ำโอยาชิโอะ(Oyashio Current) จากทิศเหนือที่ไหลมาบรรจบกันที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดฟูกุชิมะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาฮานะนุคิ เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ที่สวยงามซึ่งทอดยาวตั้งแต่เขื่อนฮานะนุกิ ชม สะพานแขวนชิโอมิ ที่มีความยาวประมาณ 60 ม. เป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพลิดเพลินไปกับการชมความสวยงามของธรรมชาติ พร้อมกับฟังเสียงกระแสน้ำ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

     นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crystal Palace Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hotel-crystal.co.jp/

 

วันที่ห้า          ฮิตาชินากะ – มิโตะ – เทศกาลแปะก๊วย – สวนผลไม้ – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) –  อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท – โตเกียว

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เทศกาลแปะก๊วย พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์ประจำจังหวัดอิบารากิ ณ อ.มิโตะมีชื่อเสียงด้านต้นแปะก๊วย โดยทุกปีใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในต้นเดือนพฤศจิกายน อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรม อาทิ คอนเสิร์ต ฯลฯ ในช่วงงาน

จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล

มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

มิถุนายน – ต้นกรกฏาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)

กรกฏาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)

กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อั้น)

ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอ๊ปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจำกัดจำนวนผลไม้)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสักการะ รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร ( 390 ฟุต ) พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ และได้รับการบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาล โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นไปชมได้ถึงหน้าอกของพระพุทธรูปที่ความสูงประมาณ 85 เมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท ด้านในมีร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน ทั้งแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นอย่าง Beams, Earth Music&Ecology และ Seiko หรือแบรนด์อินเตอร์อย่าง Coach, Kate Spade New York และ Michael Kors เสื้อผ้าและรองเท้า Nike, Asics, Adidas, Vans, Puma และอีกมาก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควารนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว

 ค่ำ               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษเนื้อวากิวและซอฟดริงก์ไม่อั้น

                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

 

วันที่หก         โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ  – ฮาราจูกุ – ย่านชินจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้นาวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กันดั้ม ที่นี่มีหุ่นยนต์กันดั้ม รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่

ค่ำ               รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

 

วันที่เจ็ด        ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05.25 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ