ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO KUSATSU NIKKO (SKI + KAMAKURA FEST + ART MUSEUM)

 

คาวาโกเอะ-คุซัทสึ-คารุยซาว่า-ยูซาว่า-คินุกาว่า-โตเกียว

J03 1 Coverpage 01 01

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ  

19.30 น.         คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง       กรุงเทพฯ – นาริตะ โดย NH 808 (00.30-08.25) – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – เมืองคาวาโกเอะ – ย่านคาชิย่า โยโกโช – ศาลเจ้าฮิคาว่า – คุซัทสึออนเซ็น

00.30 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 808

08.25 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านสักการะ รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร ( 390 ฟุต ) พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ และได้รับการบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาล โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นไปชมได้ถึงหน้าอกของพระพุทธรูปที่ความสูงประมาณ 85 เมตร

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนําท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและกลิ่นอายในสมัยเอโดะ บรรยากาศของเมืองนี้ท่านจะได้พบเห็น บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอระฆัง) จะมีเสียงระฆังบอกเวลา คุณจะรู้สึกว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ และซึมซับความรู้สึกในสมัยเอโดะ ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ที่โตเกียว พาท่านเดินเล่น  ย่านคาชิย่า โยโกโช เป็นตรอกที่มีชื่อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นถนนปูด้วยหินและฝังด้วยแก้วหลากสีและด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกนี้จะส่งต่อรสชาติที่คุ้นเคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันที่ผ่านไป เมื่อใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่านี้จะรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทําให้ผู้คนทุกรุ่นตื่นเต้น ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุ้นเคยกับลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผู้ใหญ่ที่อยากรําลึกถึงความหลัง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮิคาวะ เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพเจ้าที่เป็นครอบครัว พ่อแม่และลูก 3 องค์ รวมกันเรียกว่าเป็น เทพเจ้าทั้งห้า ทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงด้านการขอพรเรื่องความรักและครอบครัว ภายในศาลเจ้ามีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งคุ้นเคยทั่วๆไปของศาลเจ้าญี่ปุ่น เช่น เซียมซีรูปปลา ที่ทำนายเรื่องความรักโดยเฉพาะ ซุ้มแขวนไม้อธิฐาน ลำธารศักสิทธิ์สำหรับขจัดสิ่งไม่ดี ซุ้มกระดิ่งลมสำหรับฤดูร้อน ต้นไม้ศักสิทธิ์ที่คู่รักนิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพื่อให้ความรักยืนยาว เสาโทริอิหินอายุหลายร้อยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอันใหญ่ยักษ์ที่เคยใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมาแล้ว ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง คุซัทสึ เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาในเขตจังหวัดกุมมะ เมืองออนเซ็นนั้นเก่าแก่กว่า 120 ปี เป็นหนึ่งใน 1 ใน 3 ของออนเซ็นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kusatsu Now Resort Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.kusatsu-now.co.jp/index.php

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม – บุฟเฟต์+ขาปูยักษ์

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับออนเซ็นชื่อดังแห่งเมืองคุซัทสึ ซึ่งเป็นออนเซ็นที่มีความเป็นกรดสูง มีคุณสมบัติในการรักษาโรค จนได้ชื่อว่า “น้ำแร่ยาแห่งเมืองคุซัทสึ

 

วันที่สาม   คุซัทสึ – หมู่บ้านออนเซ็นคุซัทสึ – สวนหิน โอนิโอชิดาชิ – คารุยซาว่า ปริ้นเอ้าเล็ท –ยูซาว่า – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านออนเซ็นคุซัทสึ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาในจังหวัดกุมมะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,200 เมตร ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ “ยูบะทะเกะ” (Yubatake) เป็นรางน้ำแร่ขนาดใหญ่ที่มีไอน้ำร้อนสีขาวขุ่นลอยขึ้นปกคลุมไปทั่วอยู่กลางเมือง ซึ่งเขื่อนไม้แห่งน้ำพุร้อนทำเพื่อให้ระดับความร้อนของน้ำลดลงก่อนที่จะได้รับการแจกจ่ายให้กับเรียวกังต่างๆ เป็นสุดยอดบ่อน้ำร้อนมีชื่อเสียงระดับโลก มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง เป็น1 ใน 3 ของบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สวนหิน โอนิโอชิดาชิ มีภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ที่เกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในปี 1783 ตั้งอยู่ชายแดนฝั่งจังหวัดกุนมะ นอกจากจะได้ชมหินภูเขาไฟรูปร่างประหลาดแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองใกล้เคียง และภูเขาไฟอะซามะ(Mount Asama)ในวันฟ้าโปร่งอีกด้วย และใจกลางสวนสาธารณะมีวัดทางพุทธศาสนาสำหรับสักการะเทพแห่งความเมตตาห่างออกจากสวนสาธารณะไปเล็กน้อยเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะซามะ(Asama Volcano Museum) ที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศภูเขาไฟ ผ่านการนำเสนอวีดีโอขนาดใหญ่พร้อมเครื่องจำลองโดยจะมีเส้นทางให้เดินชมวิวบริเวณรอบๆ หุบเขาโอนิโอชิดาชิอีกด้วย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่า ปริ้น เอ้าเล็ท Outlet Mall ขนาดใหญ่ของเมืองคารุยซาว่า ภายใน เรียงรายไปด้วยช้อปสินค้าแบรนด์ดังมากมาย คัดสรรสินค้ามาจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังในราคาที่จับต้องได้ อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศัยมีให้เลือกชมกันได้อย่างจุใจ หรือเลือกหาร้านเก๋ๆนั่งชิลท่ามกลาง ทิวทัศน์ของภูเขาอาซามะอันอลังการเป็นฉากหลัง

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง ยูซาว่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Naeba Prince Ski resort หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.com/naeba/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่สี่           ยูซาว่า – นาเอะบะ ปริ้นซ์ สกีรีสอร์ท (รวมกิจกรรม SNOW MOBILE, SNOW RAFTING, SNOW SLED, SNOW TUBING) – สวนสตรอเบอร์รี่ – ยุนิชิงาวะออนเซ็น –  เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ  – คินูกาว่า – ออนเซ็น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของ นาเอะบะ ปริ้นซ์ สกีรีสอร์ท ที่ตกทับถมจนหนานุ่ม ทำให้สนุกกับกิจกรรมได้หลายชนิด สัมผัสเนื้อหิมะที่ละมุนนุ่มมือ พร้อมชมความงดงามของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน พิเศษ!ให้ท่านได้สนุกกับการกิจกรรมขับ SNOW MOBILE, SNOW RAFTING, SNOW SLED, SNOW TUBING (สำหรับกิจกรรมนอกเหนือจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้นแบบไม่อั้น

   ท่านเดินทางสู่ ยุนิชิงาวะออนเซ็น เพื่อชม เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ เทศกาลนี้ถือเป็นงานประเพณีเก่าแก่ในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชิงาวะ ตลอดงานเทศกาลก็มีการตกแต่งสถานที่ด้วยตุ๊กตาหิมะจากฝีมือของเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งมีบริการรถเลื่อนหิมะ และในช่วงกลางคืนก็จะมีกระท่อมหิมะคามาคุระที่จุดเทียนอยู่ภายใน ประดับประดาอยู่ตามบริเวณริมน้ำ ได้บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางหิมะปกคลุมทั่วพื้นที่

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ คินูกาว่าออนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่ห้า         คินูกาว่า – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ ภายในเมืองนิโก้(Nikko) นั่นเอง สิ่งที่ทำให้ไม่มาที่สะพานแห่งนี้แล้วถือว่าเนื่องจากสะพานชินเคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นที่พักแห่งสุดท้ายของโตกุกาว่า อิเอยาสึ (Tokugawa Ieyasu) โชกุนผู้ก่อตั้งโตกุกาวะ ซึ่งปกครองประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 250 ปี จนถึงปี 1868 ศาลเจ้าโทโชกุสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของอิเอยาสึ ในฐานะเทพโทโช ไดกอนเก็น (Tosho Daigongen) หรือ “เทพแห่งแสงตะวันออกผู้ยิ่งใหญ่” (Great Deity of the East Shining Light) เริ่มแรกนั้น ศาลเจ้าโทโชกุเป็นเพียงสุสานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย และได้รับการขยายต่อเติมจนกลายเป็นสถานที่ที่งดงามอลังการอย่างเช่นทุกวันนี้

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนม ของกิน และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษเนื้อวากิวและซอฟดริงก์​ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

***หมายเหตุ !! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด

 

วันที่หก         โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ – MORI Building DIGITAL ART MUSEUM – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ฮาราจูกุ เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น อินเทรนใหม่ๆ การแต่งตัวแบบแฟชั่นหลุดโลก โดยจะมี ถนนทาเคชิตะ (Takeshita Dori) ยาวไม่กี่ร้อยเมตร โดย 2 ข้างทาง จะมีเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับต่างๆ สำหรับวัยรุ่น แบบแหวกแนว ขายมากมาย อีกทั้งยังมีร้าน 100 เยน ขนาดเล็กตั้งอยู่ด้วย โดยเฉพาะช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ จะเป็นที่รวบรวมบรรดาวัยรุ่น แต่งตัวในแนวที่ตนชื่นชอบ แต่ชนิดที่แบบหลุดโลกกันเลยที่เดียว ไม่ว่าจะแต่งเป็นการ์ตูน หรือแต่งตัวเปรี้ยวแบบสุดๆ และผู้คนก็เยอะมากหน้าหลายตา ถือได้ว่าเป็นถนน ที่วัยรุ่นทั้งหลายมาปลดปล่อยความเป็นตัวตนก็ว่าได้ ถ้าเปรียบกับประเทศไทย ก็น่าจะเป็นแถวๆสยามสแควร์

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              จากนั้นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Digital Art หรือ “MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: EPSON teamLabBorderless”  โดยเป็นการจับมือระหว่าง teamLab กับ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Mori Building ตั้งอยู่เขตโอไดบะกรุงโตเกียว ด้วยพื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร (107,640 ตารางฟุต) ในงานมีงานศิลปะกว่า 40 ชิ้นที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 520 เครื่องและโปรเจคเตอร์ 470 เครื่อง โดยจะเปิดให้ชมผลงานศิลปะบางชิ้นที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยคอนเซ็ปต์ของโลกไร้พรมแดน

 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ไดเวอร์ซิตี้ เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้ม ฟรอนท์ ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

 

วันที่เจ็ด        สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ โดย NH877 (00.50-05.55)

00.50 น.          ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบิน NH877

05.55 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ