ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TOKYO KUSATSU JAPAN ALPS  (FUJI PINK MOSS)

โตเกียว-คารุยซาว่า-โอมาชิ-โตยาม่า-ทาคายาม่า-ทะเลสาบยามานาคะโกะ

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯฮาเนดะ

21.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการออลนิปปอน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

21.45 . เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH850

 

วันที่สอง

สนามบินฮาเนดะ  วัดอาซะกุซ่า  ขึ้นชมวิวบนหอคอยโตเกียวสกายทรี(ชั้น TEMBO DECK) – คาวาโกเอะถนนคาชิยะโยโกะโชคารุยซาว่าออนเซ็น

05.55 . เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

นำทุกท่าน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโตเกียวสกายทรี (ชั้น TEMBO DECK) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว  ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลกโดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษ เนื้อวากิว และ ขาปูยักษ์ และซอฟดริงก์ไม่อั้น

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ  เมืองเก่าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเกียวโตน้อย หรือ Koedo ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ ห่างจากกรุงโตเกียวเพียง 30 นาที จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตรอกขนมโบราณ Kashiya Yokocho เป็นซอยเล็ก ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนั้นที่เปิดเป็นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคารุยซาว่า


นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN PLAZA KARUIZAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม

คารุยซาว่าคุซัทสึหมู่บ้านออนเซ็นคุซัทสึสวนหินโอนิโอชิดาชิคารุยซาว่า ปริ้นเอ้าเล็ทโอมาชิออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านออนเซ็นคุซัทสึ  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาในจังหวัดกุมมะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,200 เมตร ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ ยูบะทะเกะ (Yubatake) เป็นรางน้ำแร่ขนาดใหญ่ที่มีไอน้ำร้อนสีขาวขุ่นลอยขึ้นปกคลุมไปทั่วอยู่กลางเมือง ซึ่งเขื่อนไม้แห่งน้ำพุร้อนทำเพื่อให้ระดับความร้อนของน้ำลดลงก่อนที่จะได้รับการแจกจ่ายให้กับเรียวกังต่างๆ เป็นสุดยอดบ่อน้ำร้อนมีชื่อเสียงระดับโลก มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูงเป็น1ใน 3 ของบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของญี่ปุ่น

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สวนหิน โอนิโอชิดาชิ มีภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ที่เกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในปี 1783 ตั้งอยู่ชายแดนฝั่งจังหวัดกุนมะ นอกจากจะได้ชมหินภูเขาไฟรูปร่างประหลาดแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองใกล้เคียง และภูเขาไฟอะซามะ(Mount Asama)ในวันฟ้าโปร่งอีกด้วย และใจกลางสวนสาธารณะมีวัดทางพุทธศาสนาสำหรับสักการะเทพแห่งความเมตตาห่างออกจากสวนสาธารณะไปเล็กน้อยเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะซามะ(Asama Volcano Museum) ที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศภูเขาไฟ ผ่านการนำเสนอวีดีโอขนาดใหญ่พร้อมเครื่องจำลองโดยจะมีเส้นทางให้เดินชมวิวบริเวณรอบๆ หุบเขาโอนิโอชิดาชิอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่า ปริ้น เอ้าเล็ท Outlet Mall ขนาดใหญ่ของเมืองคารุยซาว่า ภายใน เรียงรายไปด้วยช้อปสินค้าแบรนด์ดังมากมาย คัดสรรสินค้ามาจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังในราคาที่จับต้องได้ อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศัยมีให้เลือกชมกันได้อย่างจุใจ หรือเลือกหาร้านเก๋ๆนั่งชิลท่ามกลาง ทิวทัศน์ของภูเขาอาซามะอันอลังการเป็นฉากหลัง

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ โอมาชิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUROBE KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ห้องอาหารของโรงแรม ขาปูยักษ์

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้   ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่

โอมาจิเส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ ***ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ(เขื่อนคุโรเบะกระเช้าทาเตยาม่ากำแพงหิมะ) – ทาคายาม่าออนเซ็น              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกับ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยาม่าคุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ เป็นเส้นทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น พาดผ่านวิวทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาแอลป์ หรือที่หลายๆ คนนิยมเรียกกันติดปากว่า เจแปนแอลป์ 

นำท่านเดินทางสู่ สถานีโอกิซาว่า เพื่อโดยสารพาหนะของอุทยาน นั่งรถบัสรางไฟฟ้าลอดอุโมงอุโมงค์คันเด็น (สถานีโองิซาวะเขื่อนคุโรเบะ) นำท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ที่มีความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล,ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร เป็นเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง (Arch dam) ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านนั่ง เคเบิลคาร์ใต้ดิน จากสถานี ทะเลสาบคุโระบะสถานีที่ราบสูงคุโรเบะไดระเพื่อ นั่งกระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ (ที่ราบคุโรเบะไดระสถานีไดกันโบะ) นั่งกระเช้าข้ามหุบเขา เป็นระยะทาง 1,700 เมตร เส้นทางนี้จะได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆ พร้อมกับความตื่นเต้นนิดๆ ของการขึ้นกระเช้า เพราะเป็นกระเช้าที่เป็นลวดสลิงต้นทางถึงปลายทาง โดยไม่มีเสาค้ำหรือคั่นกลาง จนได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า 

จากนั้นนำท่านนั่ง รถบัสไฟฟ้า (รถราง) ลอดอุโมงค์ (สถานีไดกันโบะมูโรโด) ด้วยระดับความสูง 2450 เมตร รถบัสนี้จะวิ่งลอดในอุโมงค์ที่เย็นจับขั้วหัวใจ ของเขาทาเตยามะ(ความสูง 3015 เมตร) โดยใช้พลังกระแสไฟฟ้าเป็นแรงขับเคลื่อนดังนั้นจึงปราศจากควันและปลอดมลภาวะ นำท่านเคเบิลคาร์ทาเตยามะ (สถานี ทาเตยามะที่ราบบิโจไดระ)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม กำแพงหิมะ ยุคิโนะโอทานิ (Yuki-no-Otani Snow Wall) ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายน นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินเล่นระหว่างกองหิมะที่ทับถมกันสูงจนกลายเป็นกำแพงสองฝั่งซึ่งมีความสูงเกือบ 20 เมตรได้ 

จากนั้นนำท่านนั่ง Highland Bus (มูโรโดที่ราบบิโจไดระ) คุณจะต้องประทับใจและหลงใหลในทัศนียภาพจากการเดินทางต่างระดับ โดยผ่าน กำแพงหิมะ ทิวเขาสูง 1500 เมตร ต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าที่ราบสูง และแนวทิวเขาทุกที่ของที่นี่ล้วนเป็นเส้นทางมีชื่อด้านภูมิประเทศทั้งสิ้น

นำท่านนั่ง เคเบิลคาร์ทาเตยามะ (ที่ราบบิโจไดระสถานีทาเตยามะ) เป็นทางวิ่งเส้นทางเดียว ที่ความสูงระดับ 500 เมตร ความลาดชันโดยเฉลี่ย 24 องศา และข้างทางมีกองหินลักษณะพิเศษชื่อไซโมคุอิชิ”(ไม้กลายเป็นหิน) จะมองเห็นได้จากในเคเบิลคาร์ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า

หมายเหตุ : หากโปรแกรมวันที่ขึ้นกระเช้าหรือเส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ ไม่สามารถขึ้นได้อันนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เหมะสม ทางบริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนเงินค่าเส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม เซ็ตญี่ปุ่น (ลิ้มรสเนื้อฮิดะ)

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า

ทาคายาม่าตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิมัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้ทะเลสาบยามานาคะโกะ  ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองทาคายามะ มีอยู่ด้วยกัน 2 แห่งคือ ตลาดเช้าจินยะมาเอะซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารทาคายะ จินยะ อันเป็นอดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายา และตลาดเช้ามิยางาวะที่ตั้งอยู่เลียบแม่น้ำมิยางาวะ โดยตลาดเหล่านี้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่สมัยเอโดะเพื่อใช้เป็นตลาดซื้อขายข้าว ต้นหม่อน และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งกลางสมัยเมจิ จึงได้เปลี่ยนเป็นการขายสินค้าทางการเกษตรที่เพาะปลูกภายในเมือง สำหรับตลาดเช้าทั้ง 2 แห่งนี้เปิดบริการทุกวัน ในช่วงเวลา 06.00-12.00 . โดยมีร้านค้าตั้งเรียงรายมากกว่า 40 ร้าน

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางเข้าสู่  เมืองมัตสึโมโต้  ขอนำท่านไปยัง ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 3 ปราสาทเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยรูปทรงการสร้างและสีที่ดำสนิท จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง ทะเลสาบยามานาคะโกะ

ท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่หก     

ทะเลสาบยามานาคะโกะหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) โตเกียวช้อปปิ้งชินจูกุสนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย นำท่านสู่ เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ  หนึ่งในเทศกาลที่ดีที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดในการชมดอกชิบะซากุระท่านจะได้ ชมทิวทัศน์ที่งดงามของทุ่งดอกชิบะซากุระอันกว้างใหญ่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สูงตระหง่านในวันที่ฟ้าโปร่งใส ซึ่งเทศกาลนี้ จัดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนปลายเดือนพฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมดอกไม้จะแตกต่างกัน แต่มักจะอยู่ในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ทั่วทุกหย่อมหญ้าจะเต็มไปด้วยต้นชิบะซากุระประมาณ 800,000 ต้น รวม 5 สายพันธุ์ มีทั้งสีชมพู สีขาว และสีม่วงในเฉดต่าง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

ปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส เนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่คัดสรรมาพิเศษนำมาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปสูตรต้นตำรับของทางร้าน และน้ำจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

 

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะกรุงเทพฯ 

00.55. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH877