ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA SNOW SAKURA 7D 4N (SKI+STRAW+SAKURA)

นาโกย่า-ทาคายาม่า-อะซุมิโนะ-อิสึ-โตเกียว

J05 5 Coverpage 01

 

วันแรก กรุงเทพฯ 

21.30 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์เจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง กรุงเทพฯนาโกย่า โดย JL738 (00.55-08.20)  ศาลเจ้าอัตสึตะ – 

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่าออนเซ็น

00.55 . ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738

08.20 . เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine) ศาลเจ้าแบบชินโตที่สำคัญของเมืองนาโกย่า ถูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รับการบูรณะเมื่อปี .. 1935 เป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเคารพอย่างมากของชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ จิงงู และที่แห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาดาบแห่งคุซานางิ อันเป็นสิ่งสำคัญ 1 ในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึงอำนาจแห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิ้น ได้แก่ กระจก ทำจากหินขัดมัน อยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ จิงงู กับ สร้อยประดับพระศอ ที่ทำมาจากหินสีและอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า  กัสโซ่นำท่านเดินทางสู่เมือง ทาคายาม่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

 

วันที่สาม ทาคายาม่าตลาดเช้าทาคายาม่าย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิมัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้อะซุมิโนะออนเซ็น              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้นแล้วนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัย    เอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง มัตสึโมโต้ ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชมที่สำคัญของเมือง เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ..1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกำแพงหินและคูน้ำรอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาทดั้งเดิมที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่าปราสาทอีกา หรือปราสาทดำ นั่นก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้างนั่นเอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อะซุมิโนะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMBIENT AZUMINO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://azumino.izumigo.co.jp/?utm_source=google&utm_medium=maps

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

 

วันที่สี่ อะซุมิโนะสวนสตรอเบอร์รี่โอชิโนะฮักไกเล่นสกีสโนวทาวน์ เยติ (SLED)อิสึออนเซ็น             

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นำท่านไปยัง สโนว์ทาวน์ เยติ (Free Sled) ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะขาวท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม (กิจกรรมบนลานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณหิมะด้วยเช่นกัน) (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

จากนั้นนำท่านเดิทางสู่ เมืองอิสึ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAFOREST SHUZENJI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า อิสึเทศกาลชมดอกซากุระบานที่คาวาซุ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มิชิม่าสกายวอร์ค  โตเกียวโอไดบะไดร์เวอร์ซิตี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเทศกาล Kawazu Sakura Festival หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่

คาวาซุ จัดขึ้นในเมืองคะวะซุ จังหวัดชิสุโอกะ และเป็นแหล่งที่ซากุระบานเร็วเป็นอันดับต้นๆ ในแถบคันโต ช่วงกลางกุมภาพันธ์มีนาคม จุดเด่นคือดอกซากุระมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และสีเข้มสดซากุระพันธุ์คาวาซุ  ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1950  เมืองคาวาซุ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เริ่มบานไวกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และเมื่อบานเต็มที่จะอยู่บนต้นได้ประมาณ 2 สัปดาห์ และมีถึง 8,000 ต้นเป็นทางยาวเลียบริมแม่น้ำ เป็นระยะทางประมาณ 4 กม.  โดยช่วงนี้ก็จะมีการจัดงานชมดอกซากุระ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมงานนี้ นำท่านเดินทางสู่ มิชิมะ สกายวอล์ค (Mishima Skywalk) สะพานแขวนคนเดินยาวสุดในญี่ปุ่น มีความยาว 400 เมตร สูงจากพื้นดินประมาณ 70.6 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมิชิมะ จังหวัดชิซุโอะกะ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งไม่ไกลกันมากนัก และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการชมภูเขาไฟฟูจิซังที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย โดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าเปิดสดใส จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิซังทั้งลูก มีหิมะสีขาวปกคลุมบนยอดสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าเป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้  เพื่อนำท่านสู่ โอไดบะ เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็น เกาะขึ้นมา ตั้งแต่ปี .. 1850 เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา และนอกจากจะเป็นเกาะที่เกิดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นแล้ว และนำท่านเดินทางสู่ สะพานสายรุ้ง เป็นจุดเด่นของโอไดบะ ที่ทอดตัวผ่านอ่าวโตเกียวคือสิ่งที่เชื่อมโอไดบะเข้ากับสถานที่อื่นๆ ในโตเกียว พอถึงเวลากลางคืน สะพานซึ่งถูกประดับด้วยแสงไฟไลท์อัพหลากสีนี้ จะสะท้อนเขตตึกสูงที่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันของโตเกียว จนกลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่สุดลูกหูลูกตาคล้ายกับในภาพยนตร์เรื่อง เบลด รันเนอร์ เพื่อความเพลิดเพลินขอแนะนำให้คุณเชยชม สะพานสายรุ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.dh-ryogoku.com/

 

วันที่หก โตเกียววัดอาซะกุซ่า  โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก)-  ฮาราจูกุชินจูกุช้อปปิ้งสนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) เป็นย่านแฟชั่นแปลกหลากสไตล์ของบรรดาเหล่าวัยรุ่น ชิคๆ เก๋ๆ ที่มีให้ดูกันเพียบ ย่านนี้อยู่ระหว่างชินจูกุและชิบูย่า เป็นเหมือนศูนย์รวมของวันรุ่นญี่ปุ่นที่มีสไตล์การแต่งตัวและแฟชั่นที่จัดจ้านไม่ซ้ำใคร ถนน Takeshita Dori เส้นนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ขนมเครปและร้านอาหาร ซึ่งเป็นเหมือนจุดนัดพบและเดินเล่นของบรรดาเหล่าวัยทีน ที่แต่งตัวแบบคอสเพลย์, แต่งตามตัวการ์ตูนแอนนิเมะ หรือเป็นแนวพังค์ก็พบได้ที่ย่านนี้ อิสระช้อปปิ้งต่อด้วย ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอาง ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

 

วันที่เจ็ด       สนามบินฮาเนดะกรุงเทพฯ โดย JL033 (00.05-05.05)

00.05 . ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033

05.05 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ