ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA SAKURA 7D 4N (STRAW+SAKURA)

นาโกย่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA SAKURA 7D 4N (STRAW+SAKURA) BY JL 25-31 MAR 20 J05_6

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันแรก กรุงเทพฯ 

21.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์เจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สอง กรุงเทพฯนาโกย่า โดย JL738 (00.55-08.20)  ศาลเจ้าอัตสึตะ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่าออนเซ็น

00.55 . ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738

08.20 . เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine) ศาลเจ้าแบบชินโตที่สำคัญของเมืองนาโกย่า ถูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รับการบูรณะเมื่อปี .. 1935 เป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเคารพอย่างมากของชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ จิงงู และที่แห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาดาบแห่งคุซานางิ อันเป็นสิ่งสำคัญ 1 ในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึงอำนาจแห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิ้น ได้แก่ กระจก ทำจากหินขัดมัน อยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ จิงงู กับ สร้อยประดับพระศอ ที่ทำมาจากหินสีและอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า  กัสโซ่นำท่านเดินทางสู่เมือง ทาคายาม่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สาม ทาคายาม่าตลาดเช้าทาคายาม่าย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิมัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้อิเคโนะไทระออนเซ็น              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้นแล้วนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัย    เอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง มัตสึโมโต้ ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชมที่สำคัญของเมือง เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ..1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกำแพงหินและคูน้ำรอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาทดั้งเดิมที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่าปราสาทอีกา หรือปราสาทดำ นั่นก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้างนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิเคโนะไทระ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IKENOTAIRA RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/english/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่สี่ อิเคโนะไทระสวนสตรอเบอร์รี่เจดีย์ชูเรโตะโกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ทยามานาคาโกะออนเซ็น              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์ชูเรโตะ(Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ(Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน(Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตร และยังชมภูเขาไฟฟูจิที่นี่ได้อีกด้วย โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ก็จะมีทั้ง Abercrombie & Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดิทางสู่ เมืองยามานาคาโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ห้า ยามานะคาโกะโอชิโนะฮักไกคามาคุระหลวงพ่อโตคามาคุระ  โตเกียวช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิบริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที่นี่เองก็ได้รับเลือกในฐานะส่วนหนึ่งของฟูจิซังด้วย ในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ..1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว นำท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอาง ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.dh-ryogoku.com/

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่หก   โตเกียววัดอาซะกุซ่า  โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)โอไดบะไดเวอร์ซิตี้สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร พร้อมชมซากุระที่สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํ้าซุมิดะ ย่านอาซากุซ่ามีความยาวกว่า 100 เมตร ที่นี่เป็นสวนที่ผู้คนมาทำกิจกรรมมากมายในช่วงเวลาต่างๆ ของปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนปลายมีนาคมต้นเมษายน ซากุระของที่นี่จะบานเต็มที่ออกดอกสะพรั่งมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษเนื้อวากิวและๆซอฟดริงก์ไม่อั้น

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมซากุระสวนอุเอโนะสวนสวยแห่งกรุงโตเกียว สวนอุเอโนะเรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว สวนนี้มีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจำนวนมากกว่า 1,000 ต้น ซึ่งมักจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าเป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้  นำท่านชลม สะพานสายรุ้ง เป็นจุดเด่นของโอไดบะ ที่ทอดตัวผ่านอ่าวโตเกียวคือสิ่งที่เชื่อมโอไดบะเข้ากับสถานที่อื่นๆ ในโตเกียว พอถึงเวลากลางคืน สะพานซึ่งถูกประดับด้วยแสงไฟไลท์อัพหลากสีนี้ จะสะท้อนเขตตึกสูงที่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันของโตเกียว จนกลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่สุดลูกหูลูกตาคล้ายกับในภาพยนตร์เรื่อง เบลด รันเนอร์ เพื่อความเพลิดเพลินขอแนะนำให้คุณเชยชม สะพานสายรุ้ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นวันที่เจ็ด       สนามบินฮาเนดะกรุงเทพฯ โดย JL033 (00.40-05.00)

00.40 . ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033

05.00 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ