ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA SAKURA (STRAW+SAKURA)

นาโกย่า-ทาคายาม่า-อิเคะโนะไทระ-อิสึ-โตเกียว

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯ 

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง

สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ(จุดชมวิวชิโรยาม่า) –        ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น.        เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่”

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ทาคายาม่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น–

 

วันที่สาม

ทาคายาม่า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิเคะโนะไทระ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่าน นั่งกระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ เดินทางสู่จุดพักชมวิวที่ใกล้ เขายาริงะทะเกะ(ความสูง3,190 เมตร) และเขาโฮระดับ 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่คุณสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นตอนเหนือนี้ได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางเข้าสู่  เมืองมัตสึโมโต้  ขอนำท่านไปยัง ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 3 ปราสาทเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยรูปทรงการสร้างและสีที่ดำสนิท จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง อิเคะโนะไทระ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IKENOTAIRA RESORT  หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม — บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

** หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการขนย้ายกระเป๋าในวันถัดไป กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระแยกในกระเป๋าเล็ก สำหรับพักในวันถัดไป เนื่องจากโรงแรมเป็นสไตล์รสอร์ท ซึ่งไม่มีลิฟท์บริการ **

 

วันที่สี่

อิเคะโนะไทระ-สวนสตรอเบอร์รี่– เจดีย์ชูเรโต๊ะ -โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท  – อิสึ – ออนเซ็น   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว   ของหวาน และ เครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ(Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ(Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน(Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน จะเป็นจุดชมธรรมชาติที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น … นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสึ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAFOREST SHUZENJI HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เซ็ตญี่ปุ่น +บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า

อิสึ – พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ องค์นี้หรือที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในชื่อว่าไดบุทสึ แต่จริงๆ แล้วพระองค์นี้มีชื่อจริงๆ ว่า พระอมิตพุทธ นิโอยุราอิ ตั้งอยู่ภายในวัดโคโตกุอิน โดยสร้างจากสำริดแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 และมีความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร ส่วนน้ำหนักราว 122 ตัน สำหรับสีเขียวขององค์พระที่เห็นนั้นไม่ใช่เพราะว่าทาสีเขียว แต่เกิดจากการที่สำริดทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับฝนและหิมะมาอย่างยาวนานหลายพันปีจนทำให้กลายเป็นสีเขียว ซึ่งหากสังเกตให้ดีก็จะเห็นรอยเชื่อมต่อโลหะขององค์พระทั้งหมดถึง 8 ชิ้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอาง    ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษเนื้อวากิวและซอฟดริงก์​ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA  EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

 

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก ) – ชมซากุระที่สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํ้าซุมิดะ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร  นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) ด้านนอก  เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตรทิวทัศน์ของ พิเศษ!! ให้ทุกคนชมเมืองโตเกียวสกายทรีที่ระดับความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              นำท่าน ชมซากุระที่สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นํ้าซุมิดะ ย่านอาซากุซ่ามีความยาวกว่า 100 เมตร ที่นี่เป็นสวนที่ผู้คนมาทำกิจกรรมมากมายในช่วงเวลาต่างๆ ของปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนปลายมีนาคม – ต้นเมษายน ซากุระของที่นี่จะบานเต็มที่ออกดอกสะพรั่งมากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ