ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE TAKAYAMA KUSATSU NEW YEAR CELEBRATE

นาริตะ-ทะเลสาบยามานาคาโกะ-นาโกย่า-ทาคายาม่า-คุซัทสึ-โตเกียว

 

J05 17 Coverpage 01 01

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ – นาริตะ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

05.00 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

08.00 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 676

15.50 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ได้เวลาอันสมควรทำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.mihanagroup.jp

ค่ำ                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สอง       ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – สวนสตรอเบอร์รี่ – สวนนกคาเคกาว่า – นาโกย่า – ซาคาเอะช้อปปิ้ง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทาสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น

เที่ยง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ !! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนนกคาเคกาว่า สวนนกที่รวบรวมนกหลากหลายชนิด และสวนดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันจากทั่วโลกกว่า 700 พันธุ์ตามฤดูกาล ซึ่งในที่เดียวกัน จะมีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปีเหมาะกับทุกเพศทุกวัย สามารถสัมผัสและถ่ายรูปกับนกต่างๆ และให้อาหารนกจากมือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เพื่อให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านซากาเอะ เป็นย่านการค้าที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองนาโงย่า ทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งเมืองนาโงย่า นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีชื่อเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝั่งถนน รวมทั้งร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ อีกมากมาย โดยที่แต่ละอาคารก็มีรูปทรงสวยงามแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่านซากาเอะยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังมากมาย จึงทำให้บริเวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมการคมนาคมเชื่อมต่อไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคนี้อีกด้วย

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoyasakae-r/

 

วันที่สาม       นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ปราสาทกิฟุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – โอคุฮิดะ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาสึตะ (Atsuta Shrine) ศาลเจ้าที่ถูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รับการบูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1935 เป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเคารพอย่างมากของชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ จิงงูและที่แห่งนี้เป็นที่เก็บรักษา “ดาบแห่งคุซานางิ อันเป็นสิ่งสำคัญ 1 ในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึงอำนาจแห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิ้น ได้แก่ กระจก ทำจากหินขัดมัน อยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ จิงงู กับ สร้อยประดับพระศอ ที่ทำมาจากหินสีและอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทกิฟุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) จุดเด่นปราสาทแห่งนี้คือ การที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 329 เมตร และจะสวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาท จะเป็นพิพิธภัณฑ์ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle Museum) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของป้อมปืนใหญ่ และเป็นคลังเก็บอาวุธ รวมถึงเสบียงที่ใช้ในยามสงคราม

เที่ยง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โอคุฮิดะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OKADA RYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.okadaryokan.com

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่           โอคุฮิดะ – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – ไร่วาซาบิ (ลิ้มรสซอฟครีมรสวาซาบิ) – คุซัทสึ – ออนเซ็น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาคายาม่าเพื่อ นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า มีอยู่ด้วยกัน 2 แห่งคือ ตลาดเช้าจินยะมาเอะซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารทาคายะ จินยะ อันเป็นอดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายา และตลาดเช้ามิยางาวะที่ตั้งอยู่เลียบแม่น้ำมิยางาวะ โดยตลาดเหล่านี้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่สมัยเอโดะเพื่อใช้เป็นตลาดซื้อขายข้าว ต้นหม่อน และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งกลางสมัยเมจิ จึงได้เปลี่ยนเป็นการขายสินค้าทางการเกษตรที่เพาะปลูกภายในเมือง สำหรับตลาดเช้าทั้ง 2 แห่งนี้เปิดบริการทุกวัน ในช่วงเวลา 06.00-12.00 น. โดยมีร้านค้าตั้งเรียงรายมากกว่า 40 ร้าน ต่อด้วย ช้อปปิ้ง ย่านซันมาชิซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี เอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีคูน้ำล้อมรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ต่างดัดแปลงบ้านเรือนของตนให้กลายเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของเมือง ซึ่งมีร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาม เหล้าสาเก เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น หรือตุ๊กตาซารุโบะโบะ เป็นต้น แต่หากเป็นในช่วงหน้าหนาวร้านค้าเหล่านี้จะปิดร้านไวกว่าปกติ

เที่ยง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ ไร่วาซาบิ เป็นฟาร์มวาซาบิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครอบคลุมพื้นที่15เฮกตาร์ วาซาบิกลายมาเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกกับซูชิ มันสามารถเติบโตในบริเวณที่มีน้ำสะอาดเท่านั้น มันสามารถเติบโตในอุณหภูมิของน้ำระหว่าง10-15องศาเซลเซียสและน้ำต้องไม่ขุ่น น้ำเย็นและบริสุทธิ์จากหิมะที่ละลายบนเทือกเขาทำให้วาซาบิของฟาร์มวาซาบิไดโอะมีคุณภาพดีตลอดทั้งปี (พิเศษ!! แจกซอฟครีมคนละ 1 แท่ง)

     จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง คุซัทสึ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAKAZAWA VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า         คุซัทสึ – ยูบาทาเกะ – สโนแมน พาร์ค ลานสกี (Snow Tube & Snow Sled) – คาวาโกเอะ – ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช – โตเกียว

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเขต ยูบาทาเกะ จุดสัญลักษณ์ใหญ่กลางเมือง ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำพุร้อน บ่อน้ำพุร้อนคุซัทสึ ซึ่งสามารถผลิตน้ำพุร้อนได้ถึง 4,000 ลิตรต่อนาที เป็นจุดร่อนกำมะถันออกจากน้ำพุร้อน ก่อนที่จะถูกส่งไปยังโรงแรมรอบๆ ในเวลากลางคืนมีการจัดไฟสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโนวแมน ลานสกี จะให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แก่ Snow Tube , Snow Sled ระหว่างลานกิจกรรมแล้ว ** สำหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์สกี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **

เที่ยง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คาวาโกเอะ ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของจังหวัดไซตามะ ซึ่งมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าในสมัยเอโดะเอาไว้จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารโกดังเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปี รวมทั้งบ้านเรือน หรือร้านค้าต่างๆ ซึ่งยังให้บรรยากาศและกลิ่นอายคล้ายย้อนกลับไปในสมัยอดีตของญี่ปุ่น จนทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับสมญาว่าเป็นลิตเติ้ลเอโดะ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งภาคการเกษตรที่มีพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อคือมันหวาน จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนั้นที่เปิดเป็นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ และนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโตเกียว

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มกับปิ้งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปูยักษ์พร้อมเมนูอื่นๆ อีกมากมาย และซอฟดริ้งไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

 

วันที่หก         โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

 

วันที่เจ็ด       โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ