ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SENDAI SPRING SAKURA

มิยางิ-อิวาตะ-อากิตะ-มัตสึชิตะ

 

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯเซนได โดย TG 626 (23.59-08.00+1)

20.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.59 . ออกเดินทางสู่ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

 

วันที่สอง

สนามบินเซนไดฮิราอิซูมิวัดซูซนจิล่องเรือชมหุบเขาเกบิเกโมริโอกะ

08.00 . เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านสู่ วัดซูซนจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิราอิซุมิ .อิวาเตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของ พระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆ สิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบัน จึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง บริเวณที่ตั้งของวัดชูซนจินั้น ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านล่องเรือชมความงาม หุบเขา Geibikei (เกบิเก) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอิวาเตะ เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยเมจิ หุบเขาเกบิเกเป็นเขาหินปูนสูงชัน มีแม่นํ้าซะเท็ทสึ (Satetsu River) ที่ไหลจากเทือกเขาคุริโคมะผ่านกลางผาหินที่สูงถึง 50 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตลอดสองฝั่งลำนํ้าเต็มไปด้วยทัศนียภาพของป่าไม้ธรรมชาติ ผู้คนนิยมมาล่องเรือเลียบไปตามลำนํ้าเพื่อชมความงามของธรรมชาติริมสองฝั่งแม่นํ้า โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงจะมีความสวยงามมากเป็นพิเศษ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโมริโอกะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitant Morioka Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

โมริโอกะฟาร์มโคอิวาอิทะเลสาบทาซาวะหมู่บ้านซามุไรคะคุโนดาเตะฮานะมากิออนเซ็นออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโคอิวาอิ ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาอิวาเตะอันงดงามพร้อมทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มที่กว้างสุดลูกหูลูกตานั้นเป็นฟาร์มของเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ฟาร์มมีขนาดประมาณ 3,000 เฮคเตอร์ กิจการของฟาร์มจะประกอบไปด้วยการเลี้ยงโคนม การปลูกต้นไม้ ธุรกิจป่าไม้ และการท่องเที่ยว ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น วัวและแกะท่ามกลางธรรมชาติและความงดงามของฤดูกาลที่ผลัดเปลี่ยน

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบทาซาวะ ทะเลสาบที่อยู่ในซิมโบกุ จังหวัดอิคิตะ เป็นทะเลสาบน้ำจืดรูปวงกลมที่มีความลึก 432.4 เมตร และพื้นที่ทั้งหมดถูกจดทะเบียนให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทาซาวะโกะ ดาอิกิเกอิริ ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่แข็งตัวในช่วงหน้าหนาว ผิวหน้าของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสรรต่าง ขึ้นอยู่กับสภาวะ ช่วงของสีตั้งแต่สีเขียวหยกไปจนถึงสีครามเข้ม นอกจากนี้ยังมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับทะเลสาบทาซาวะโกะ โดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทัตสึโกะฮิเมะ ผู้ซึ่งมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำเพื่อให้เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ แต่อย่างไรก็ตามนางดื่มน้ำมากเกินไปทำให้กลายเป็นมังกรน้ำอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ที่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบจะมีรูปปั้นทองแดง ของทัตสึโกะฮิเมะในขณะที่เป็นมนุษย์ตามเรื่องราวในตำนาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ สัมผัสกับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นที่งดงามเมื่อครั้งอดีต และที่นี่ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ โบราณ หรืออาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆ ตามแนวถนนหมู่บ้านซามูไรแห่งนี้ มีต้นไม้ปลูกอยู่เป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดูกาลใดก็จะได้รื่นรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ

 ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ฮานะมากิอนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hanamaki  Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่

ฮานะมากิ  เซนไดเซนได ไดแคนนอน (ด้านนอก) – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุมิโนะโมริ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได นำท่านขอพรให้สำเร็จสมหวังและโชคดีที่ เซนได ไดแคนนอน  ซึ่งเป็นเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมแห่งเมืองเซนได ติดอันดับ 1 ใน 5 ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 100 เมตร หรือ 330 ฟุต สร้างเสร็จในปี 1991 ซึ่งในช่วงปี 1991 – 1993 จัดได้ว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก

  ท่านเดินทางสู่ จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุมิโนะโมริ เป็นอควาเรี่ยมที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากที่สุดในแถบภูมิภาคโทโฮคุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือใกล้ฝั่งทะเลของเมืองเซ็นได จังหวัดมิยางิ นับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่โดดเด่นด้วยเน้นการจำลองสิ่งแวดชายฝั่งทะเลของจังหวัดมิยางิและการจัดแสดงสัตว์น้ำท้องถิ่นของภูมิภาคนี้ เพื่อได้ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจวิถีชีวิตผู้คนที่อาศัยในแถบนี้ และได้รับชมสัตว์น้ำท้องถิ่นที่หาดูได้ยากจากที่อื่นๆ อีกทั้งยังรวบรวมเหล่าเอาสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์ของทั่วโลกมารวมอยู่ที่นี่มากกว่า 100 สายพันธุ์  พร้อมกิจกรรมการแสดงโชว์น่ารักของสัตว์ทะเลแสนรู้

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sendai Washington Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

เซนไดมัตสึชิมะล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะวัดซุยกันจิเซนได –   มิตซุยเอาท์เลต ปาร์ค เซนได พอร์ทช้อปปิ้งอิจิบังโจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มัตสึชิม่า เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ .. 2554 จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ ชมรอบอ่าวมัตสึชิมะใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะเกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

  นำท่านชม วัดซุยกันจิ วัดประจำตระกูลของท่าน ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้ามีถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

พิเศษลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นำมาปรุงรสแบบพิถีพิถัน อาทิ หอยนางรมชุปแป้งทอด หอยนางรมย่าง  อาหารขึ้นชื่อของมัตสึชิม่าที่มาเที่ยว

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซนได นำท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เลต ปาร์ค เซนได พอร์ท (Mitsui Outlet Park Sendai Port) เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยักษ์ 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลายสาย จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sendai Washington Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

เซนไดกรุงเทพฯ โดย TG627 (11.15-16.05)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเตรียมตัวกลับ กรุงเทพฯ

11.15 . ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ