ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SENDAI SPRING ONSEN

เซ็นได-ฟุคุชิม่า-ยามากะตะ

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.59 . ออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626

 

วันที่สอง

สนามบินเซ็นไดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะโมริ  สวนสตรอเบอร์รี่อาชิโนะมากิออนเซ็น

08.00 . เดินทางถึง สนามบินเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุมิโนะโมริ (Sendai Umino-mori Aquarium) เป็นอควาเรี่ยมที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากที่สุดในแถบภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเเหล่งรวมพันธุ์ปลาหายากมากกว่า 100 สายพันธุ์ เเละมีสัตว์ที่น่าสนในอีกหลายชนิดทั้งในส่วนของ ปลาฉลามสีฟ้า หรือจะเป็นสิงโตทะเล เเละปลาโลมาต่างๆ เพนกวิ้น ที่มีความเเสนรู้เเละสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้มาเที่ยวชมเป็นอย่างดี อควาเรี่ยมถูกออกเเบบมาภายใต้เเนวคิดของการเป็นศูนย์การเรียนรู้สัตว์น้ำท้องถิ่นเเละจากทั่วโลกที่มีความทันสมัย โดยมีการเเบ่งออกเป็น 2 ชั้น ในชั้นที่ 1 ส่วนทะเลญี่ปุ่น (The seas of Japan)  เป็นส่วนของการจัดเเสดงเกี่ยวกับทะเลญี่ปุ่น โดยมีการนำเสนอผ่านวงเเหวนที่ทำให้คุณได้รู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่ในท้องทะเลเลยทีเดียว เเละมีการจำลองใต้ท้องทะเลด้วยกระจกใส่ทำให้เกิดความเหมือนอยู่ในทะเลจริงๆ ในขณะที่ชั้นที่ 2 นั้นจะเป็นที่จัดเเสดงเรื่องราวของชายหาดโมริที่มีความสวยงาม เเละมีการจัดเเสดงปลาโลมากันที่นี่อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ อาชิโนะมากิอนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม

อาชิโนะมากิออนเซ็น  หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ  ปราสาทสึรุกะ(ชมด้านใน) –เจดีย์ซาซะเอโดะเท็นโดะออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ เป็นหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่นสมัยเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งเป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40–50 หลัง เมื่อพ..2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ  ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูกุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ(ชมด้านใน) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระเรียน เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี .. 1384 ภายหลังถูกทำลายในปีค.. 1874 และบูรณะใหม่ให้งดงามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาทยิ่งสวยงามเกินบรรยาย และเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นให้ท่านชม เจดีย์ซาซะเอโดะ (Sazaedo Pagoda) นั้นถือว่าเป็นเจดีย์ไม้ที่มีความสวยงามเเละแปลกด้วยทางขึ้นลงที่เป็นก้นหอยวน โดยผู้ที่กำลังขึ้นเเละลงจะไม่พบกัน ถือว่าเป็นภูมปัญญาอีกเเห่งของการก่อสร้างในอดีต

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเท็นโดะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TENDO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่

เท็นโดะหมู่บ้านกินซังออนเซ็นเซ็นไดเจ้าแม่กวนอิม วัดไดคังนอน (ด้านนอก) – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะช้อปปิ้งอิจิบังโจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และ เป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคังนอน (SENDAI DAIKANNON) เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร สร้างเป็นที่ระลึกในวาระที่เมืองเซนไดครบรอบ 100 ปี หันพระพักตร์ไปทางเมืองเซนได เชื่อกันว่าท่านจะคอยปกป้องรักษาและคุ้มครองเมืองให้มีความสงบร่มเย็น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย ท่านเดินทางสู่ จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

  นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลายสาย จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า

เซนไดตลาดเช้าเซ็นไดมัตสึชิม่าล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะวัดซุยกันจิเซนได  มิตซุยเอาท์เลต ปาร์ค เซนได พอร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดเช้าเซ็นได (Sendai Asaichi) เป็นถนนสายแคบๆ ใกล้กับสถานีJR Sendai เรียงรายไปด้วยร้านค้าผัก ผลไม้และปลาสด ซึ่งจะมีการซื้อขายคึกคักอยู่ตลอดเวลามีชาวเมืองออกมาจับจ่ายซื้อหาผลผลิตทางการเกษตรและประมงที่สดใหม่ของท้องถิ่น ย่านร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเต็มไปด้วยของใช้ เสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องใช้ไฟฟ้า งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่หลากหลาย เช่น ผ้าไหม เซรามิค กระดาษทำมือ เครื่องเขิน ตุ๊กตาโคเคชิก็เป็นของฝากที่ได้รับความนิยม

นำท่านเดินทางสู่ มัตสึชิม่า เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ .. 2554

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ ชมรอบอ่าวมัตสึชิมะใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะเกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

  นำท่านชม วัดซุยกันจิ วัดประจำตระกูลของท่าน ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้ามีถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

พิเศษลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นำมาปรุงรสแบบพิถีพิถัน อาทิ หอยนางรมชุปแป้งทอด หอยนางรมย่าง  อาหารขึ้นชื่อของมัตสึชิม่าที่มาเที่ยว

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซนได นำท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เลต ปาร์ค เซนได พอร์ท (Mitsui Outlet Park Sendai Port) เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยักษ์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก

เซนไดกรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเตรียมตัวกลับ กรุงเทพฯ

11.15 . ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ