ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SENDAI AUTUMN ONSEN

 ฟุคุชิม่า-ซาโอะ-ยามากาตะ-เซนได-มัตสึชิมะ

 

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ – เซนได

19.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

 

วันที่สอง       สนามบินเซนได – เมืองไอสุวะคะมัตสึ – วัดซาเซเอโด – ปราสาทสึรุกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – ระบายสีตุ๊กตาวัวแดง – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุวะคะมัตสึ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นำท่านชม วัดซาเซเอโด สร้างขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2339 บนภูเขาอีโมริ เป็นวัดที่มีอาคารเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดสามชั้น มีความสูงถึง 16.5 เมตร เดิมมีรูปปั้นพระพุทธรูปจำนวน 33 รูปหรือที่เรียกว่า Kannon ตั้งอยู่ตามบันไดลาด จุดเด่นหลักของวัดแห่งนี้ก็คือสถาปัตยกรรมของวัด ซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นบันไดเกลียวคู่คล้ายหอยไปจนถึงยอดบันไดทางเดินขึ้น และทางเดินลงก็คนละทางกัน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) (ด้านใน) ปราสาทนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน

นำชม พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ (Aizu Bukeyashiki) เป็นบ้านของอดีตซามูไร ไซโก ทะโนะโมะ (Saigo Tanomo) ในสมัยเอโดะ ทั้ง Kyu nakahata jin’ya และโรงสีข้าว Han Mai Seimaijo เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่คุณจะได้สัมผัสความรู้สึกของการย้อนยุคกลับไปในโลกของซามูไรแห่งเมืองไอซุ พิเศษ ! ให้ท่านได้ทดลองระบายสีตุ๊กตาวัวแดง (Akabeko) ตุ๊กตานำโชคและเป็นของฝาก ของจังหวัดฟุกุชิมะ

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Listel Inawashiro Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม       อินาวะชิโระ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – อะสุมะกินโกะสปอร์ตปาร์ค – สวนผลไม้ (เก็บแอ้ปเปิ้ล) – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ซาโอะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ (Goshiki-numa Ponds) หรือ (บึงน้ำ 5 สี) สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์ Goshikinuma นั้นมีบึงหลักๆ รวมตัวกันอยู่ถึง 9 บึง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดของอูระบันได (Urabandai) โดยแต่ละบึงก็จะมีสีของน้ำเฉพาะตัวเอง มีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้ม ไปจนถึงสีฟ้าเข้ม ซึ่งสีของน้ำที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาโอะ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารและอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าช้าจ่ายเพิ่ม) ชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบช้า) และความเจริญรุ่งเรือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Active Resorts MIYAGI ZAO หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ พิเศษลิ้มรส “ลิ้นวัวย่าง” หรือ “กิวตัน” (Gyutan) หรือ ลิ้นวัวย่าง เมนูดังของจังหวัดมิยางิ

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่สี่           ซาโอะ – วัดยามาเดระ – กินซังออนเซ็น – เซนได – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดยามาเดระ(Yamadera Temple) เป็นวัดของนิกายเทนไดที่สวยงามที่ตั้งอยู่ในภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองยามากาตะ มีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Risshakuji เนื่องจากพื้นที่ของวัดครอบคลุมถึงบนเนินเขาลาดชัน ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สวยงามได้อย่างชัดเจน  ผู้มาเยือนจะต้องเดินขึ้นไปตามเส้นทางที่ทอดขึ้นไปบริเวณด้านข้างภูเขา ทางเดินขึ้นวัดเป็นทางเดินบันไดหินประมาณ 1,000 ขั้น ซึ่งอาจเป็นความยากลำบากสำหรับผู้มาเยือนบางราย มีโคมไฟหินและรูปปั้นขนาดเล็กประดับตกแต่งอยู่ในบริเวณป่าโดยรอบไปตามเส้นทางที่ผ่าน ช่วยเสริมบรรยากาศในระหว่างการขึ้น

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และ เป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลายสาย จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

ท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่ห้า         เซนได – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ – มัตสึชิมะ – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ – วัดซุยกันจิ – วัดเอนสึอิน – มิตซุยเอาท์เลต

เช้า              ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านเดินทางสู่ จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

นำท่านเดินทางสู่ มัตสึชิม่า เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ พ.ศ. 2554 จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ ชมรอบอ่าวมัตสึชิมะใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษลิ้มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นำมาปรุงรสแบบพิถีพิถัน อาทิ หอยนางรมชุปแป้งทอด หอยนางรมย่าง อาหารขึ้นชื่อของมัตสึชิม่าที่มาเที่ยว

นำท่านชม วัดซุยกันจิ วัดประจำตระกูลของท่าน ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้ามีถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ

จากนั้นนำท่านชมวัด วัดเอนสึอิน ภายในวัดมีสวนหินที่สร้างขึ้นเมื่อ 350 ปีก่อน บรรยากาศชวนให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย และยังสามารถประดิษฐ์กำไลลูกปัดหิน เครื่องประดับของศาสนาพุทธที่เชื่อว่าช่วยปัดเป่าภัยร้ายได้ เป็นจุดชมซากุระในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

นำท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เลต ปาร์ค เซนได พอร์ท (Mitsui Outlet Park Sendai Port) เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยักษ์

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่หก         เซ็นได – กรุงเทพฯ โดย TG627 (11.15-16.05)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สนามบินเซ็นได เพื่อเตรียมตัวกลับ กรุงเทพฯ

11.15 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ