ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO SENDAI NEW YEAR CELEBRATE

ซัปโปโร-ฮาโกดาเตะ-อตารุ-ฮาโกดาเตะ-อาโอโมริ-อิวาเตะ-เซนได

J27 1 Coverpage 01 01

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่ โดย TG670 (23.55-08.20+1)

19.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.55 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง       สนามบินชิโตเซ่ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตารุ

08.20 น.          เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นำท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก  ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ มากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

–พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิดกุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุนำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Park Otaru hotel หรือเทียบเท่า

https://grandparkotaru.com/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันที่สาม       โอตารุ – คิโรโระ สกีรีสอร์ท (รวมกิจกรรม Snow Park, Banana Boat, Mini Snow Mobile, Snow Rafting) – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ – โอนูมะ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะของ คิโรโระ สกีรีสอร์ท  ลานสกีชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด ชมวิวหิมะขาวโพลนท่ามกลางขุนเขาสัมผัสเนื้อหิมะที่นุ่มละมุนดังผงแป้ง (Powder Snow) ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แก่ Snow Park, Banana Boat, Mini Snow Mobile, Snow Rafting และรวมค่า Shuttle Bus ระหว่างลานกิจกรรมแล้ว (การทำกิจกรรมบนลานหิมะขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะและสภาพอากาศ) ** สำหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์สกี หรือต้องการขึ้นกระเช้ากอนโดล่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาตะ นำท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) ภูเขาที่สูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการแทน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hakodate Onuma Prince Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/hakodate/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่สี่           โอนูมะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ  – โมโตะมาชิ – โกดังอิฐแดง –หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮาโกดาเตะ – อาโอโมริ )

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเช้าที่เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยง ในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่  โมโตะมาชิ ที่แห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะถนนที่เป็นเนินทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและสถาปัตยกรรมตะวันตก เช่น โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชัดเจน

เดินทางต่อสู่ โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้า ผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลัง ถูกดัดแปลง ให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ

นำท่านสู่ หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) โกะเรียวคะคุเป็นป้อมปราการแบบ ตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทำให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเป็นจุดชมซากุระลำดับต้นๆ ของฮอกไกโด ในฤดูร้อนคูป้อมรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจ้าจากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งชินคันเซ็น ลอดใต้ทะเล (Seikan Tunnel) จาก ฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ ที่เป็นชินคันเซ็นเชื่อเกาะที่เปิดให้บริการตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561

  หมายเหตุ : กระเป๋าใบใหญ่ของลูกค้าจะถูกส่งไปที่โรงแรมโดยรถขนกระเป๋าในช่วงเช้า กรุณาแยกของใช้จำเป็นที่ต้องใช้ระหว่างวันไว้กับตัวเอง

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Aomori hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hotelaomori.co.jp/

 

วันที่ห้า         อาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – ภูเขาฮักโคดะ(นั่งกระเช้าชมปีศาจน้ำแข็ง) – สวนสตรอเบอร์รี่  – ชิซุกุอิชิ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเจริญของเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และสถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “พื้นที่แห่งความฝัน” เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสทุกประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเทศกาลเนะบูตะ และชมหุ่นโคมไฟที่ใช้แห่งานเทศกาลเนบุตะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮักโคดะ(นั่งกระเช้าชมปีศาจน้ำแข็ง) ชมทัศนียภาพหิมะสุดแปลกตาของภูเขาฮักโกดะ (Mt. Hakkoda) ในจังหวัดอะโอโมริ (Aomori) ตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชู (Honshu) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะได้เห็นภาพทิวทัศน์ของหิมะที่ปกคลุมหนาแน่นอยู่ตามต้นไม้น้อยใหญ่บนภูเขามีลักษณะแปลกตาเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า “ปีศาจหิมะ (Ice Monsters)” ระหว่างทางขึ้นที่นั่งกระเช้าไปยังยอดเขาฮักโกดะ หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการแทน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านไปเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่  ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สำคัญท่านสามารถเด็ดชิมสตรอเบอร์รี่สดใหม่หวานหอมในสวนได้อย่างไม่อั้น (หากช่างที่เดินทางทางสวนผลผลิตยังไม่เหมาะสมกับการเก็บ ทางบริษัทฯ จะซื้อผลไม้หรือคืนเงินค่าผลไม้เป็นการชดเชยแทน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shizukuishi Prince Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shizukuishi/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และเมนูอื่นอีกมากมาย

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่หก         ชิซุกุอิชิ – ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคย์ – เซนได – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ – ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ 

เช้า              ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ หุบเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge) อยู่ในจังหวัดอิวาเตะ (Iwate) นำท่านนั่งเรือล่องไปตามลำน้ำประมาณ 90 นาที ไปยังหุบเขาแล้วกลับออกมาเมื่อถึงจุดแวะผู้โดยสารต้องออกจากเรือ จากนั้นเดินไปประมาณ 15-20 นาทีเข้าสู่หุบเขาจากจุดนั้นสามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจมูกสิงโต นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหินโชคดีเพื่อโยนไปยังหน้าผาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเพื่อขอพร  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายลโฉมความงามและชมพฤกษานานาพันธุ์ได้ทั้งสี่ฤดู ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างกันไป  ถ้าต้องการชมความเขียวขจีของต้นไม้ควรมาในช่วงฤดูร้อน  หรือต้องการสัมผัสกับความเหน็บหนาวและความขาวโพลนของหิมะควรมาเยี่ยมชมในฤดูหนาว  รวมถึงดอกฟูจิที่จะมาในฤดูใบไม้ผลิ  และใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนได นำท่านเดินทางสู่ จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซ็นได

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งในใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปปิ้งหลายสาย จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

— ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซ็นไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด        เซนได – กรุงเทพฯ โดย TG 627 (11.15-16.05)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเตรียมตัวกลับ กรุงเทพฯ

11.15 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627

16.05 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ