ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE SAPPORO ROMANTIC SNOW FESTIVAL 6D4N (4 FESTIVAL+SNOW ACTIVITY)

ชิโตเซ่-โทคาจิกะวะ-โชอุนเคียว-อาซาฮิคาว่า-โอตารุ-ซัปโปโร

J11 2 Cover Page 01 01

วันแรก                  กรุงเทพฯ

20.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.55 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง       สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค  – แซลมอนอควาเรี่ยม – โทคาจิกะวะออนเซ็น  – เทศกาลไซรินกะ – ออนเซ็น

08.20 น.          เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะท่านให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้านค้าที่ขายของที่เกี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซึ่งเป็นขนมคล้ายๆขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ และยังมีโซนห้องสมุดจะมีหนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนจัดจำหน่าย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น้ำดำสูตรต้นตำหรับของฮอกไกโด จุดเด่นคือเนื้อของร้านที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกแล้วนำมาจิ้มกับไข่ไก่สดจึงค่อยทาน จะได้รสชาติที่ละมุนนุ่มลิ้น ให้ทุกท่านอิ่มเต็มที่กับเนื้อหมูแบบไม่อั้น

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อควาเรียมปลาแซลมอน(Chitose Salmon Aquarium) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชิโตเซะ สามารถชมวงจรการใช้ชีวิตรวมถึงการวางไข่ของปลาแซลมอนที่อยู่ในแม่น้ำชิโตเสะ และหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆ ได้ ภายในอาคารมีตู้กระจกขนาดใหญ่แสดงปลาแซลมอนสายพันธุ์ต่างๆ และยังมีบ่อสำหรับให้ได้สัมผัสกับปลาแซลมอนโดยตรง นอกจากนี้ยังมีห้องสังเกตการณ์ใต้น้ำที่สามารถมองเห็นใต้ผิวน้ำของแม่น้ำชิโตเสะได้

นำท่านเดินทางสู่ โทคาจิกะวะออนเซ็น ตั้งอยู่ที่เมือง Otofuke นำท่านชม เทศกาลไซรินกะ (Sairinka) มีชื่อเรียกเต็มๆว่า “Otofuke Tokachigawa Shiratori Matsuri Sairinka” เป็นเทศกาลแสดงแสงสีท่ามกลางหิมะ พร้อมเพลงประกอบ จัดที่ลานหิมะของสวนโทคาจิกาโอกะ( Tokachigaoka Park) ถูกประดับด้วยงานประติมากรรมทรงปิรามิดกว่า 600 ชิ้นและแต่งแต้มด้วยแสงอิลูมิเนชั่น เกิดเป็นป่าแห่งแสงในจินตนาการขึ้นการแสดงแสงเสียงที่จัดขึ้นเป็นเวลา 15 นาที นอกจากนี้ภายในงานยงัมีอุโมงค์ประดับไฟ และสวนสัตว์แห่งแสง ทมี่ ีไฟ ประดับเป็นรูปสัตว์ต่างๆถอืเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตอีกจุดหนึ่งของงานนี้เลยทเีดียว

(งานจัดขึ้น 25 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 19.00-21.00 น.)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Tokachigawa Onsen Daiichi Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.daiichihotel.com/eng/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —-

 

วันที่สาม       โทคาจิกะวะออนเซ็น – โฮชิโนะโทมามุ สกีรีสอร์ท (Snow Mobile, Snow Rafting Snow Sled) – ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึ – หมู่บ้านน้ำแข็งสไตล์เอสกิโม – Ice Cafe (เครื่องดื่มร้อน 1 แก้ว) – เมืองโซอุนเคียว – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โฮชิโนะโทมามุสกีรีสอร์ท (Hoshino Tomamu Ski resort) ลานสกีชื่อดังอีกแห่งเกาะฮอกไกโด ชมวิวหิมะขาวโพลนท่ามกลางขุนเขาสัมผัสเนื้อหิมะที่นุ่มละมุนดังผงแป้ง (Powder Snow) ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แก่ (Snow Mobile, Snow Rafting Snow Sled) (การทำกิจกรรมบนลานหิมะขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะและสภาพอากาศ) ** สำหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์สกี หรือต้องการขึ้นกระเช้ากอนโดล่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึ (Lake Shikaribetsu) เมืองชิคาโออิ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิที่นี่จะติดลบต่ำสุดถึง -30 องศา ทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็ง ที่มีความหนาถึง 60 เซนติเมตร จะมีการสร้าง หมู่บ้านน้ำแข็งสไตล์เอสกิโม ที่เรียกว่า อิกลู (Igloo) และมีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า โคตัน (Kotan) โดยน้ำแข็งที่นำมาสร้างจะมีความใสเป็นพิเศษ และมีสีฟ้าประกาย เนื่องจากในน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีความใสสะอาดบริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งนั่นเอง โดยในฤดูหนาวทุกปี จะมีการจัดงาน Lake Shikaribetsu Igloo Village            (งานจัดวันที่ 25 มกราคม – 22 มีนาคม 2020) ให้ท่านถ่ายภาพกับบ้านเอสกิโม หรือแช่ออนเซ็นท่ามกลางทะเลสาบน้ำแข็งได้โดยน้ำออนเซ็นนี้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มาจาก Shikaribetsu Onsen (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) จากนั้นพาท่านจิบเครื่องดื่มร้อนๆคลายหนาวใน Ice Cafe เปิดให้บริการเวลา 10.00-17.00 น. เพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มสุดโปรดได้ในอิกลูสีขาวโพลนที่ภายในตกแต่งทุกอย่างเป็นน้ำแข็งทั้งหมด

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว นำท่านชม เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว (Sounkyo Ice Fall Festival) เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โซอุนเคียวออนเซ็น ที่โด่งดังด้วยวิวน้ำตกและหน้าผาสูงชันถึง 24 กิโลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด มีการประดับไฟไลท์อัพสีรุ้ง หากมองจากจุดชมวิวจะเห็นภาพทิวทัศน์สวยงามราวกับโลกแห่งจินตนาการเลยทีเดียว (Sounkyo Hyoubaku Festival  จัดวันที่ 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2020 เวลา 10:00 – 20:00 น.)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sounkyo Taisetsu Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hotel-taisetsu.com/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —-

 

วันที่สี่           โซอุนเคียว – เมืองคามิกาว่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทุนุกิ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามิกาว่า ชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion) สถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง ภายในถ้ำยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเลคลีโอเน่ (Sea Angle)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ชื่อดังติดอับดับต้นๆ ของญี่ปุ่น สวนสัตว์นี้ตั้งอยู่ที่เมือง อาซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด จัดแสดงสัตว์ในมุมมองแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร สำหรับไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงของสวนสัตว์นี้ คือ การแสดงพาเหรดนกเพนกวิน ตู้ชมสระน้ำหมีขาวขั้วโลกเหนือ มีจุดให้ท่านเข้าไปชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด

นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมน ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวม 8 ร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า มาอยู่รวมกันในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน (แจกคูปอง 1,000 เยน)

บ่าย              ท่านช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Daiwa Roynet Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaroynet.jp/susukino/

 

วันที่ห้า         ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – Sapporo Snow Festival เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตารุ – Otaru Snow Light Path Festival ซัปโปโร

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้

นำท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ จากนั้นนำท่านชม เทศหิมะสุดยิ่งใหญของเกาะฮอกไกโด SAPPORO SNOW FESTIVAL ครั้งที่ 71 ที่จัดเป็นเป็นประจำทุกปที่สวนโอโดริ ชมประติมากรรมหิมะใหญเล็ก และชมผลงานการแกะสลักหิมะระดับนานาชาติ การแสดงตางๆ และรานอาหารอรอยๆ อยูในงาน (งานเทศกาลหิมะที่ซัปโปโรประจำปี 2020 (Sapporo Snow Festival) ครั้งที่ 71 จัดขึ้นในช่วงวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2020)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ

นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง จากนั้นนำท่าน ชมงานเทศกาลหิมะที่เมืองโอตารุ ที่เรียกกันว่า Otaru Snow Light Path Festival เทศสกาลฤดูหนาวสุดแสนโรแมนติกภายในเมืองตกแต่งไปด้วยโคมไฟหิมะและรูปปั้นน่ารักจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจุดโคมไฟไว้หน้าบ้านและร้านค้าจำนวนมากเพื่อทำให้งานเทศกาลดูยิ่งใหญ่ขึ้น (งานเทศกาลหิมะที่เมืองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival จัดระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17.00-21.00 น.)

                  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิดกุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Daiwa Roynet Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaroynet.jp/susukino/

 

วันที่หก         ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (Box Set)

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.00 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ