ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE ONSEN LOVER 6D4N (SAKURA+TULIP+STRAWBERRY)

นาโกย่า-มิเอะ-วาคายาม่า-โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE ONSEN LOVER 6D4N WAKAYMA (SAKURA+TULIP+STRAWBERRY) J28_1

 

วันแรก กรุงเทพฯ 

21.30 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า)–  ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ศาลเจ้าอาสึตะ – สวนดอกไม้นาบานาโนะ ซาโตะ – ชิมะ  ออนเซ็น

00.05 . ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 . เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่าน ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมความสวยงามของดอกซากุระที่เบ่งบานริมสองฝั่งแม่น้ำยามาซากิกาวะ ในจังหวัดนาโกย่า ซากุระนั้นจะบานสะพรั่งทั้งตลอดแนวสองฝากฝั่งจนรับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าอาสึตะ ศาลเจ้าที่ถูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รับการบูรณะเมื่อปี .. 1935 เป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเคารพอย่างมากจากชาวเมืองนาโกย่าพอๆกับศาลเจ้าอิเสะ และที่แห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาดาบแห่งคุซานางิอันเป็น 1 ในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึงอำนาจแห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิ้น ได้แก่กระจกทำจากหินขัดมันอยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ และสร้อยประดับพระศอที่ทำมาจากหินสีอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่เริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาลตั้งแต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลียและ ดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง เป็นทัศนียภาพงดงามที่ติดตาตรึงใจ ชมเทศกาลสุดโรแมนติก

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองชิมะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yukai Resort Shima Saichoraku หรือเทียบเท่า

https://yukai-r.jp/shima-saichoraku/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟ่ต์

—-  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม ชิมะเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (ชมโชว์เก็บหอยมุกของอามะ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ศาลเจ้าอิเสะถนนโอฮาไรมาจิคัตสึอุระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

  ท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีเลิศ โดยโคคิชิ มิกิโมโตะ ถือเป็นราชาแห่งไข่มุก ผู้ก่อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี 1888 ซึ่งเป็นไข่มุกธรรมชาติทำให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและการผลิต ด้วยความมุ่งมั่นจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยงเป็นเจ้าแรกของโลก และในปี 1930 โคคิชิก็ได้รับเกียรติติด 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ชั้นนำของญี่ปุ่น และทำให้ไข่มุกของมิกิโมโตะโด่งดังไปทั่วโลก พิเศษ !! ให้ทุกท่าน ได้ชมอามะ (Ama) หรือหญิงสาวนักดำน้ำซึ่งที่ทำหน้าที่ดำลงไปใต้ทะเลเพื่อที่จะเก็บหอยมุก ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ซึ่งหญิงสาวเหล่านี้จะต้องมีความคุ้นเคยกับทะเลเป็นอย่างดี สามารถดำน้ำได้อย่างเชี่ยวชาญจึงจะสามารถทำอาชีพนักดำน้ำหญิงนี้ได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสำหรับชาวญี่ปุ่น ที่ชาวญี่ปุ่นถึงกับเอ่ยว่าต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิตเพราะที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าของผู้ที่นับถือชินโต และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราชวงศ์ญี่ปุ่น จึงนับได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่สำคัญสูงสุด เนื่องจากชาวญี่ปุ่นนั้นมีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าอิเสะนั้นเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า Amaterasu หรือเทพเจ้าพระอาทิตย์ ซึ่งก็ตรงกับอีกชื่อหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัยหลังจากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเพลิดเพลินไปกับ ถนนโอฮาไรมาจิ เส้นทางเก่าที่เรียงรายไปด้วยอาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยู่อาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัตสึอุระ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Katsuura Gyoen หรือเทียบเท่า

http://www.katuuragyoen.co.jp/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรมเมนูบุฟเฟ่ต์

—-  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่          คัตสึอุระ  ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิชม เจดีย์วัดเซกันโตจิ และ น้ำตกนาชิ หน้าผาซันดันเบกิ และ ถ้ำซันเบกิชิราฮามะเกาะเอ็งเก็ตทสึโตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ หนึ่งในศาลเจ้าใหญ่ของคุมาโนะ เป็นต้นกำเนิดของความเชื่อโบราณที่บูชาน้ำตกนาจิ ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ครึ่งทางของความสูงของภูเขานาจิ โดยสามารถมองเห็นศาลเจ้าชินโตที่ลงรักสีแดงเรียงรายอยู่บนที่สูงที่มองลงไปเห็นทะเลได้ ว่ากันว่าต้นการบูรต้นใหญ่ในเขตศาลเจ้ามีอายุถึง 800 ปี โดยมีอุโมงค์ที่ผู้มาเยือนสามารถลอดข้ามได้ จากนั้นนท่านชม เจดีย์วัดเซกันโตจิ และ น้ำตกนาชิโนะทากิ เจดีย์วัดเซกันโตจิเป็นวัดในพุทธศาสนาตั้งอยู่ในจังหวัดวาคายามะ เป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวอินเดียที่มักจะฝึกฝนตนในน้ำตกนาจิบริเวณหลังวัด วัดแห่งนี้ถูกตั้งให้เป็นมรดกโลกยูเนสโก และยังเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญบนเทือกเขาคิอิ ทัศนียภาพของเจดีย์ด้านหน้าน้ำตกนาจิเป็นภาพที่งดงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนกันมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม หน้าผาซันดันเบกิ และ ถ้ำซันเบกิ จุดชมวิวที่สวยงามมากจุดหนึ่งของญี่ปุ่น หน้าผาหินที่มีความสูงกว่า 50 เมตร ซึ่งทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ยังมีถ้ำใต้หน้าผาอีก ซึ่งชาวบ้านในแถบนี้เชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางของโจรสลัดในสมัยก่อน อีกทั้งภายในยังมีเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ด้วย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ชิราฮามะ เพื่อนำท่านชม เกาะเอ็งเก็ตทสึโตะ  เป็นเกาะเล็ก ที่ไม่มีใครอาศัยอยู่  เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเกาะแห่งนี้คือภูเขาที่มีช่องคล้ายกับพระจันทร์เต็มดวง เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ซึ่งคือที่มาของชื่อเกาะ และมักถูกเรียกขานชื่อว่าเกาะจันทร์กลมหรือเกาะพระจันทร์เต็มดวงนั่นเอง และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดวากายาม่า นักท่องเที่ยวสามารถมองลอดรูตรงกลางไปเห็นท้องทะเลที่อยู่เบื้องหลังได้ และยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดินนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกาะแห่งนี้จะสวยงามที่สุด ปัจจุบันเกาะเอ็งเก็ตทสึโตะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติแล้ว และถูกให้เป็นสถานที่แห่งความงดงามของญี่ปุ่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรมเมนูบุฟเฟ่ต์

—-  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shirahama Coganoi Resort & Spa หรือเทียบเท่า

http://www.coganoi.jp/

 

วันที่ห้า ชิราฮามะสวนสตรอเบอร์รี่  – สถานีรถไฟแมวทามะ (นั่งรถไฟขวนพิเศษ) –  เมืองโอซาก้าช้อปปิ้งชินไซบาชิ     

เช้า ประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟแมวทามะ ชมความน่ารักของนายสถานีแมวชื่อดังแห่งวาคายาม่านิทามะประจำการที่สถานี Kishi ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 . ยกเว้นวัน พุธ และ พฤหัสบดี พร้อมให้ท่านนั่งรถไฟขวนพิเศษที่มี 3 ลาย (รถไฟแมวทามะ, รถไฟสตรอเบอร์รี่ และ รถไฟของเล่น) ที่หมุนเวียนกันวิ่งจากสถานี Kishi-Wakayama

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ให้ท่านช้อปปิ้งกันอย่างอิสระ ย่านชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภาตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งโอซาก้า “Kani Doraku” ที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Hanshin Osaka หรือเทียบเท่า

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin

—-  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่หก โอซาก้าปราสาทโอซาก้าตลาดคุโรมง  – สนามบินโอซาก้ากรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.35 .          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 .          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ