ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE NAGOYA OSAKA JAPAN ALPS (TONAMI TULIP FESTIVAL )

นาโกย่า-มัตสึโมโต้-ทาคายาม่า-เกียวโต-โอซาก้า

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯ 

20.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง

สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – เอะนะเคียวถนนประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโดมัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) – โอมาจิออนเซ็น

00.05 . ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 . เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำทุกท่านย้อนเวลาเข้าสู่เส้นทางสายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ ถนนนะกะเซ็นโด (MAGOME) อดีตเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) และเมืองเกียวโต ด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายประวัติศาสตร์โทไคโด ถนนเส้นนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผู้ที่สัญจรผ่านด้วยร้านค้าและที่พักละลานตาตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันถนนเส้นนี้ยังคงหยุดเวลาให้อยู่กับที่ และยังคงดำเนินต่อไป เช่นอดีตที่ผ่านมา ร้านค้ายังคงทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับสมัยก่อน แต่ว่าเหลือเพียงไม่กี่แห่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมือง มัตสึโมโต้ ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชมที่สำคัญของเมือง เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ..1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกำแพงหินและคูน้ำรอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาทดั้งเดิมที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่าปราสาทอีกา หรือปราสาทดำ นั่นก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้างนั่นเอง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอมาจิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kurobe Kanko Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม

โอมาจิเส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ ***ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ(เขื่อนคุโรเบะกระเช้าทาเตยาม่ากำแพงหิมะ) – ทาคายาม่าออนเซ็น              

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

   นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกับ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยาม่าคุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ เป็นเส้นทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น พาดผ่านวิวทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาแอลป์ หรือที่หลายๆ คนนิยมเรียกกันติดปากว่า เจแปนแอลป์  นำท่านเดินทางสู่ สถานีโอกิซาว่า เพื่อโดยสารพาหนะของอุทยาน นั่งรถบัสรางไฟฟ้าลอดอุโมงอุโมงค์คันเด็น (สถานีโองิซาวะเขื่อนคุโรเบะ) นำท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ที่มีความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล,ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร เป็นเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง(Arch dam) ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านนั่ง เคเบิลคาร์ใต้ดิน จากสถานี ทะเลสาบคุโระบะสถานีที่ราบสูงคุโรเบะไดระเพื่อ นั่งกระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ (ที่ราบคุโรเบะไดระสถานีไดกันโบะ) นั่งกระเช้าข้ามหุบเขา เป็นระยะทาง 1,700 เมตร เส้นทางนี้จะได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆ พร้อมกับความตื่นเต้นนิดๆ ของการขึ้นกระเช้า เพราะเป็นกระเช้าที่เป็นลวดสลิงต้นทางถึงปลายทาง โดยไม่มีเสาค้ำหรือคั่นกลาง จนได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า จากนั้นนำท่านนั่ง รถบัสไฟฟ้า (รถราง) ลอดอุโมงค์ (สถานีไดกันโบะมูโรโด) ด้วยระดับความสูง 2450 เมตร รถบัสนี้จะวิ่งลอดในอุโมงค์ที่เย็นจับขั้วหัวใจ ของเขาทาเตยามะ(ความสูง 3015 เมตร) โดยใช้พลังกระแสไฟฟ้าเป็นแรงขับเคลื่อนดังนั้นจึงปราศจากควันและปลอดมลภาวะ นำท่านเคเบิลคาร์ทาเตยามะ (สถานี ทาเตยามะที่ราบบิโจไดระ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม กำแพงหิมะ ยุคิโนะโอทานิ (Yuki-no-Otani Snow Wall) ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายน นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินเล่นระหว่างกองหิมะที่ทับถมกันสูงจนกลายเป็นกำแพงสองฝั่งซึ่งมีความสูงเกือบ 20 เมตรได้  จากนั้นนำท่านนั่ง Highland Bus (มูโรโดที่ราบบิโจไดระ) คุณจะต้องประทับใจและหลงใหลในทัศนียภาพจากการเดินทางต่างระดับ โดยผ่าน กำแพงหิมะ ทิวเขาสูง 1500 เมตร ต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าที่ราบสูง และแนวทิวเขาทุกที่ของที่นี่ล้วนเป็นเส้นทางมีชื่อด้านภูมิประเทศทั้งสิ้น นำท่านนั่ง เคเบิลคาร์ทาเตยามะ (ที่ราบบิโจไดระสถานีทาเตยามะ) เป็นทางวิ่งเส้นทางเดียว ที่ความสูงระดับ 500 เมตร ความลาดชันโดยเฉลี่ย 24 องศา และข้างทางมีกองหินลักษณะพิเศษชื่อไซโมคุอิชิ”(ไม้กลายเป็นหิน) จะมองเห็นได้จากในเคเบิลคาร์ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า

หมายเหตุ : หากโปรแกรมวันที่ขึ้นกระเช้าหรือเส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ ไม่สามารถขึ้นได้อันนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เหมะสม ทางบริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนเงินค่าเส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม เซ็ตญี่ปุ่น (ลิ้มรสเนื้อฮิดะ)

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่

ทาคายาม่าตลาดเช้าเมืองทาคายามะ  ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิหมู่บ้านชิราคาวาโกะสวนทิวลิป โทนามิอาวาระออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองทาคายามะ มีอยู่ด้วยกัน 2 แห่งคือ ตลาดเช้าจินยะมาเอะซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารทาคายะ จินยะ อันเป็นอดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายา และตลาดเช้ามิยางาวะที่ตั้งอยู่เลียบแม่น้ำมิยางาวะ โดยตลาดเหล่านี้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่สมัยเอโดะเพื่อใช้เป็นตลาดซื้อขายข้าว ต้นหม่อน และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งกลางสมัยเมจิ จึงได้เปลี่ยนเป็นการขายสินค้าทางการเกษตรที่เพาะปลูกภายในเมือง สำหรับตลาดเช้าทั้ง 2 แห่งนี้เปิดบริการทุกวัน ในช่วงเวลา 06.00-12.00 . โดยมีร้านค้าตั้งเรียงรายมากกว่า 40 ร้าน

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า  กัสโซ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม สวนทิวลิป โทนามิ เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลดอกทิวลิป(Tonami Tulip Fair)ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ต่อปีเท่านั้น โดยมีดอกทิวลิปหลากหลายสีสันจากกว่า 600 สายพันธ์ มากถึง 25 ล้านต้น ตั้งอยู่ที่จังหวัดโทยามะ(Toyama)ซึ่งเป็นแหล่งปลูกดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Awara Seiunkaku Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า

อาวาระออนเซ็นหน้าผาหินโทจินโบเกียวโตวัดเบียวโดอิน โอซาก้าช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หน้าผาหินโทจินโบ (Tojinbo) ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเอจิเซ็นคางะ (Echizen-Kaga Quasi-National Park) บริเวณสุดทะเลญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติของประเทศ กลุ่มก้อนหินรูปทรงแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 20 เมตร เรียงตัวกันเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะตามธรรมชาติ โดยเราจะได้ชมหินหน้าตารูปทรงแปลกประหลาดน่าทึ่ง อาทิ Lion Rock และ Candle Rock เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือเพื่อเที่ยวชมความงามจากท้องทะเลได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม วัดเบียวโดอิน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันในปี .. 1052 หรือราวๆ 1,000 ปีมาแล้ว และเป็นวัดที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่น ไฮไลท์ของวัดเบียวโดอินคือ Amida-do Hall หรือ Phoenix Hall วิหารไม้สีแดงสดตั้งอยู่ตรงใจกลางวัดซึ่งตัววิหารเป็นโครงสร้างดั้งเดิมตั้งแต่อดีต ด้านบนตรงมุมสันหลังคามีรูปปั้นนกฟีนิกซ์สองตัวยืนอยู่ ล้อมรอบด้วยบึงน้ำใสที่เต็มไปด้วยปลาคาร์ปตัวใหญ่ ทำให้รู้สึกเสมือนว่าวิหารกำลังลอยน้ำ วิหารนี้ก็คือวิหารที่ปรากฏอยู่บนเหรียญสิบเยนของญี่ปุ่นนั่นเอง นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก New Hankyu Osaka Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่หก

โอซาก้าตลาดคุโรมงห้างอิออนสนามบินคันไซกรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขต ตั้งแต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร  ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบ อาหาร ประวัติของตลาดเริ่มจากราวค..1822-1823 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดวาคายาม่าและเมืองซาไก นำปลาสดมาขายที่ประตูดำ (Kuromon) ของวัด Enmei-ji จนกระทั่งถึงราวปี 1912 ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ผู้คนยังคง เรียกตลาดดังกล่าวว่า ตลาด Enmeiji ต่อมาเมืองโอซาก้าทั้งเมืองต้องเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลง ผู้คนจึงร่วมกันปฏิรูปเมืองและตลาด เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาด Kuromon เช่นทุกวันนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินคันไซ

17.35 . ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 . เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ