ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KYUSHU HIROSHIMA

ฟุคุโอกะ-เบปปุ-คิตะคิวชู-ยูตะ-ฮิโรชิม่า

วันแรก                  กรุงเทพฯ

22.00 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง       ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – อาบทรายร้อน – ออนเซ็น  

01.00 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.10 น.        ถึงท่าอากาศยาน เมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ศาลเจ้าชินโตเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าเท็มมังงุทั้งหมด ซึ่งบูชาเทพเจ้า สึกะวะระ โนะ มิจิสะเนะ ซึ่งรู้จักกันดีในนามของ “เทพเจ้าทางการศึกษา”  ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2134 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มิชิซาเนะ ซึงะวาระ นักปราชญ์และกวีเอกของญี่ปุ่นใน สมัยเฮอัน เขาถูกเนรเทศออกจากราชสำนักเกียวโตด้วยความไม่ยุติธรรมและได้เสียชีวิตลงที่นี่เมื่อปี พ.ศ.1446 หลังจาก นั้นก็ได้เกิดเรื่องร้ายมากมายในเกียวโต ผู้คนเชื่อว่าเป็นเพราะการเนรเทศนักปราชญ์ท่านนี้อย่างไม่เป็นธรรม และเนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่สร้างเพื่ออุทิศแด่ผู้เป็นปราชญ์ ในช่วงเทศกาล 7-5-3 บรรดาผู้ปกครองมักพาบุตรหลายมาฝากเนื้อฝากตัวที่ศาลเจ้าเพื่อให้บุตรหลานของตนฉลาดและมีสติปัญญาดีดังเช่นท่านมิชิซาเนะผู้ล่วงลับ ซึ่งได้รับการเคารพบูชาในฐานะของเทพเจ้าแห่งการศึกษา ทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่ถูกลูบจนมันวับโดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน ระหว่างทางเดินสู่ศาลเจ้าดาไซฟุ ท่านจะได้พบกับร้านขายอาหารและร้านของที่ระลึกมากมาย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ เมืองเบปปุ ที่มีชื่อเสียงเรื่องออนเซ็นของญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ล้ำค่าที่หาได้เฉพาะในคิวชูเท่านั่นกับ การอาบทรายร้อน (Sunaburo) เป็นวิธีการลงไปอบตัวอยู่ในทรายทั้งตัวตั้งแต่ส่วนคอลงมาประมาณ 10-20 นาที การอบทรายร้อนมักจะทำกันในแหล่งที่มีออนเซ็นและมีส่วนผสมของออนเซ็นแทรกซึมอยู่ในทราย ซึ่งส่งผลเรื่องความงามของผิวพรรณ สุขภาพ และการผ่อนคลายความเมื่อยล้าเทียบเท่ากับการเข้าออนเซ็น

    นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/beppu/index.html

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สาม       เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่อทะเลเดือด และ บ่อสีเลือด) – หมู่บ้านยูฟุอิน – คิตะคิวชู –ท่าเรือโมจิ – ยูดะ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ หรือขุมนรกทั้งแปด คือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น มีลักษณะแตกต่างที่กันมีทั้งหมด 8 บ่อ ยูมิ จิโกกุ หรือ “บ่อทะเลเดือด” เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าเหมือนน้ำทะเล โอนิอิชิโบสุ จิโกกุ หรือ “บ่อโคลนเดือด มีลักษณะคล้ายโคลนสีเทาเดือดปุดๆ ยามะ จิโกกุ หรือ “หุบเขานรก” คามาโดะ จิโกกุ หรือ “นรกกระทะทองแดง” โอนิยามะ จิโกกุ หรือ “หุบเขาปีศาจ” ชิราอิเกะ จิโกกุ หรือ “นรกสีขาว” เป็นบ่อน้ำพุร้อนสีขาวคล้ายน้ำนม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ “บ่อสีเลือด” ทัตสึมากิ จิโกกุ หรือ น้ำพุนรก ทุก ๆ 20-30 นาทีจะมีน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาจากใต้พิภพอย่างรุนแรง แต่ละครั้งใช้เวลาพ่นน้ำนาน 5 นาที นำท่านชม หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คิตะคิวชู เพื่อนำท่านสู่ ท่าเรือโมจิ (Mojiko port) ตั้งอยู่ในเมืองคิตะคิวชู(Kitakyushu)ของจังหวัดฟูกุโอกะ(Fukuoka) โดยมีความสำคัญตรงที่เป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะใหญ่ฮอนชู อีกทั้งในอดีตราวๆปีค.ศ. 1900 นั้นได้เคยเป็นท่าเรือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อค้าขายกับนานาชาติ แม้ว่าภายหลังจะมีการโยกย้ายไปที่ท่าเรือบอื่นๆแล้ว หากที่นี่ก็ยังคงมีเสน่ห์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความเก่าแก่อย่างครบถ้วน แล้วยิ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนจากท่าเรือปกติๆให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีการอนุรักษ์ตึกเกาะสไตล์ยุโรปเอาไว้มากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองยูดะ

                  ท่านเข้าสู่ที่พัก NISHI NO MIYABI TOKIWA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.n-tokiwa.co.jp/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —

 

วันที่สี่         ยูดะ – เมืองอิวาคุนิ – สะพานไม้ คินไตเคียว – นั่งเรือเฟอร์รี่ (อิวาคุนิ-มิวาจิม่า) – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยย่านมิยาจิม่า – ฮิโรชิม่า

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อิวาคุนิ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้คินไตเคียว เป็นสะพานโบราณแบบญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ซึ่งสะพานไม้ 5 โค้งสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2216 ตัวสะพานมีความยาว 193 เมตร กว้าง 5 เมตร วงโค้งบนสุดอยู่สูงจากแม่น้ำ 12 เมตรสะพานไม้ที่ไม่ใช้ตะปูแห่งเดียว เป็นที่ข้ามแม่น้ำของเหล่านินจา สะพานนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของฮิโรชิม่า หากจะข้ามสะพานไปต้องจ่ายค่าผ่านทาง 300 เยน สามารถที่จะนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นต่อไปยังปราสาทอิวาคุนิได

นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ล่องเรือเฟอร์รี่จากท่า อิวาคุนิ สู่ท่าเรือ มิวาจิม่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวลระหว่างการล่องเรือ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นชื่อที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า ศาลเจ้าอิสึกุชิมะหรือเกาะศาลเจ้า ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิม่า(Miyajima) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์เป็นประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเล จนดูเหมือนลอยอยู่ในน้ำในช่วงที่น้ำขึ้นสูง ในส่วนของศาลเจ้าจะประกอบไปด้วยหลายอาคาร ได้แก่ห้องโถงละหมาด, ห้องโถงใหญ่และละครเวทีโนห์ซึ่งมีการเชื่อมต่อด้วยกัน ระเบียงทางเดินที่มีเสาด้านล่างอยู่ในทะเลเพื่อรับน้ำหนัก ** หมายเหตุ: เสาโทริอิกลางน้ำจะทำการปิดซ่อมเสาโทริอิกลางน้ำ ตั้งแต่ มิถุนายน 2019 – สิงหาคม 2020 ซึ่งส่วนอื่นๆ ของศาลเจ้านั้นเที่ยวได้ตามปกติ ** จากนั้นนำท่านอิสระตามอัธยาศัย ย่านมิยาจิม่า และได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ลิ้มรส โอโคโนมิยากิ หรือพิซซ่าญี่ปุ่น อาหารขึ้นของเมืองฮิโรชิม่า เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยแป้ง ผักกาด ข้าว เส้น เนื้อหมู และ ไข่ เพลิดเพลินกับการนั่งดูเหล่าพ่อครัวปรุงอาหารสดๆ ตั้งแต่ลงแป้ง ผักกาดขาว เนื้อหมู ใส่ซอส แล้วผัดบนเตา และเมื่อสุกได้ที่แล้วพ่อครัว ก็จะตักเอาโอโคโนมิยากิร้อนๆมาเสริฟไว้บนเตาร้อนด้านหน้าลูกค้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://hgh.co.jp/

วันที่ห้า         ฮิโรชิม่า – สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – A-Bomb Dome – นั่งรถไฟชินคันเซ็น(ฮิโรชิม่า – ฮากาตะ) – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า (Heiwa Kinen Koen) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ 120,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่า สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์สถานให้กับการทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดที่เป็นเสมือนไฮไลท์ของสวนแห่งนี้นั้นนั่นก็คือ ตึก A-Bomb Dome เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของของสวนสันติภาพแห่งนี้ เพราะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟชินคันเซ็น ความเร็วสูง จาก (ฮิโรชิม่า-ฮากาตะ) เพื่อนำท่าน ช้อปปิ้งต่อย่านการค้าที่มีชื่อเสียง เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.the-royalpark.jp/the/fukuoka/

 

วันที่หก        ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ

13.55 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

14.55 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ