ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI WONDER 5D 3N

โอซาก้า-นารา-เกียวโต-โกเบ-โอซาก้า

J06 2 Coverpage 01

 

วันแรก กรุงเทพฯ 

20.00 . คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.59 . ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง โอซาก้านาราวัดโทไดจิเกียวโตศาลเจ้าฟูชิมิอินาริวัดคิโยมิสึ+ฮิกาชิยาม่าโอซาก้า

07.30 . เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นำท่านชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมืองภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี .. 1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย  จากนั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางไปยังสถานที่สำคัญอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง  เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา ต่อด้วย วัดคิโยมิสึ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดน้ำใส ซึ่งตั้งตามชื่อของน้ำตกที่อยู่ในบริเวณวัดที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเทือกเขา เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามาทางตะวันออกของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี .. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ในปี 2007 ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่วัดนี้ก็ถูกรับรองให้เป็นมรดกโลกไปแล้ว  ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama)ถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตเชียวล่ะค่ะ โดยย่านนี้จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆและร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทำให้ยานนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างวัดน้ำใสหรือคิโยะมิสุ (Kiyomizudera) ไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคาร

พิเศษ !! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

                  https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic

 

วันที่สาม โอซาก้า  ฮิเมจิปราสาทฮิเมจิโกเบสะพานอะคาชิไคเคียว (ด้านนอก)หมู่บ้านอาริมะออนเซ็น (แช่ออนเซ็นเท้า) – พอร์ท ทาวเวอร์ โกเบ (ด้านนอก) – โกเบฮาเบอร์แลนด์โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทฮิเมจิ โกเบ เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น และขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่าปราสาทนกกระสาขาวด้วยพื้นผิวของตัวปราสาทที่เมื่อพ้นจากฐานหินที่โค้งสูงขึ้นไปแล้วมีสีขาว สว่าง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของปราสาทนี้คือ ทางเดินสู่อาคารหลักที่สลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต ทั้งประตูและกำแพงต่างๆในปราสาทได้รับการออกแบบมาอย่างดี มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโกเบ เพิ่อนำท่านสู่ สะพานอะคาชิไคเคียว(Akashi Kaikyo Bridge) ตั้งอยู่ระหว่างโกเบ(Kobe) และเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto ซึ่งถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 ทางด่วนที่เชื่อมต่อเกาะฮอนชู (Honshu ) กับชิโกกุ(Shikoku) สะพานอะคาชิไคเคียวนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี .. 1998 โดยสิ่งที่ทำให้สะพานแห่งนี้นั้นพิเศษไปมากกว่าสะพานอื่นๆ เพราะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร จนกลายมาเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ให้ท่านเดินเล่นใน หมู่บ้านออนเซ็น ที่โด่งดังเรื่องคุณภาพน้ำพุร้อนมาช้านาน ชมบรรยากาศบ้านไม้โบราณที่ทอดยาวตลอดถนน ลำธารที่ถูกจัดแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงาม และพลาดไม่ได้กับการแช่เท้าออนเซ็นสีทองเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ พอร์ท ทาวเวอร์ โกเบ สัญลักษณ์ของเมืองโกเบเป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งริมอ่าวโกเบ มีสถาปัตยกรรมเลียนแบบรูปกลองของญี่ปุ่น มีความสูง 108 เมตร  จากนั้นนำท่านสู่ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์(Kobe Harborland) ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ นับเป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช็อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้เลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่าสามารถช็อปปิ้งแบบชิลๆได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ช่วงช่วงเย็นจะยิ่งคนเยอะเพราะบรรยากาศย่านนี้น่าเดินมากเวอร์ โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน้ำเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน้ำมัน

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

                  https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic

 

วันที่สี่ โอซาก้า  **อิสระเที่ยวด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท** ไกด์พาไปส่งและรับ

เช้า ประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า ตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถาน แห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบ็คดราฟท์ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่องจูราสสิค พาร์คนั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับจอว์ใช้ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของสไปเดอร์แมนที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่วันเดอร์แลนด์เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์  ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส์ เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์มี้ด ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย

 เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

                  https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic

 

วันที่ห้า โอซาก้าตลาดคุโรมงอิออนสนามบินโอซาก้ากรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.25 .        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 .        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ