ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANSAI NEW YEAR CELEBRATE

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ฮิเมจิ-โกเบ-เกียวโต-โอซาก้า

ทัวร์ญีปุ่น โอซาก้า ปีใหม่ 2563
ทัวร์ญี่ปุ่น ระดับ 4 ดาว บริการดี อาหารดี บินการบินไทย ราคาถูก

วันแรก                  กรุงเทพฯ  – โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

20.30 น.          คณะทัวร์ญี่ปุ่น พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง       โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว (ด้านนอก) – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – โกเบ –หมู่บ้านอาริมะ ออนเซ็น – ออนเซ็น

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านสู่ สะพานอะคาชิไคเคียว(Akashi Kaikyo Bridge) ตั้งอยู่ระหว่างโกเบ(Kobe) และเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto ซึ่งถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 ทางด่วนที่เชื่อมต่อเกาะฮอนชู (Honshu ) กับชิโกกุ(Shikoku) สะพานอะคาชิไคเคียวนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 โดยสิ่งที่ทำให้สะพานแห่งนี้นั้นพิเศษไปมากกว่าสะพานอื่นๆ เพราะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร จนกลายมาเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทฮิเมจิ โกเบ เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น และขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” ด้วยพื้นผิวของตัวปราสาทที่เมื่อพ้นจากฐานหินที่โค้งสูงขึ้นไปแล้วมีสีขาว สว่าง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของปราสาทนี้คือ ทางเดินสู่อาคารหลักที่สลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต ทั้งประตูและกำแพงต่างๆในปราสาทได้รับการออกแบบมาอย่างดี มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโกเบ เพื่อเที่ยว แช่ออนเซน ณ หมู่บ้านอาริมะ ออนเซ็น ติด 1 ใน 3 ออนเซนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น น้ำแร่ในบ่อออนเซนแห่งนี้มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์ อุดมไปด้วยแร่ธาตุถึง 7 ชนิดในบ่อเดียว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KOBE HOTEL FRUIT FLOWER หรือเทียบเท่า

https://hotel-fruitflower.jp/

ค่ำ               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** ให้ท่านได้เต็มอิ่มสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นพิเศษเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —

วันที่สาม       โกเบ – สวนสมุนไพรนุโนบิกิ (นั่งกระเช้า) – ศาลเจ้าอิคุตะ – ซันโนะมิยะ – พอร์ท ทาวเวอร์ โกเบ (ด้านนอก) – เกียวโต

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า จากสถานีชินโกเบ สู่ สวนสมุนไพรนุโนบิกิ ตั้งอยู่บนภูเขา Rokko เป็นสวนสมุนไพรทีมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ป่น ละภายในมีสมุนไพรมากถึง 75,000 พันธุ์ รวมไปถึงดอกไม้กว่า 200 พันธุ์ ให้ชมตลอดทั้งปี ซึ่งสมุนไพรและดอกไม้ภายในสวนจะถูกจัดเปลี่ยนไปตามธีมต่าง ๆ บนพื้นที่ของสวนแห่งนี้ โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณสวนสมุนไพรนุโนบิกิจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม นำท่านขอพร ศาลเจ้าอิคุตะอยู่ใจกลางเมืองโกเบ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1800 ปี มีเทพเจ้าแห่งสายสัมพันธ์อยู่ ภายในเขตวัดนอกจากศาลเจ้าหลักแล้วยังมีศาลเจ้าเล็กๆ อยู่อีกมากมาย หนึ่งในเสน่ห์ของศาลเจ้านี้ก็คืออิคุตะโนะโมริที่เต็มไปด้วยสีเขียว และที่สำคัญคือเดินทางสะดวก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนูสเต็กโกเบ พิเศษ! ลิ้มรส สเต็กเนื้อโกเบ หรือ เนื้อของวัว Tajima ushi คุณภาพดี ละลายในอุณหภูมิต่ำ จึงมีความนุ่ม อร่อยละลายในปาก นี้เป็นร้านยอดนิยมของโกเบ

บ่าย              นำท่านช้อปปิ้งต่อ ซันโนะมิยะ (Sannomiya) เป็นศูนย์กลางการเที่ยวในโกเบ บรรยากาศของเมืองที่แตกต่างกันระหว่างทิศเหนือ (ฝั่งภูเขา) และทิศใต้ (ฝั่งทะเล) ของสถานีซันโนะมิยะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ พอร์ท ทาวเวอร์ โกเบ สัญลักษณ์ของเมืองโกเบเป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งริมอ่าวโกเบ มีสถาปัตยกรรมเลียนแบบรูปกลองของญี่ปุ่น มีความสูง 108 เมตร

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-kyoto.com/en/

วันที่สี่           เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อะมากะซากิ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสถานที่สำคัญอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา จากนั้นนำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดน้ำใส ซึ่งตั้งตามชื่อของน้ำตกที่อยู่ในบริเวณวัดที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเทือกเขา เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามาทางตะวันออกของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ในปี 2007 ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่วัดนี้ก็ถูกรับรองให้เป็นมรดกโลกไปแล้ว ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama)ถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตเชียวล่ะค่ะ โดยย่านนี้จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆและร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทำให้ยานนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างวัดน้ำใสหรือคิโยะมิสุ (Kiyomizudera) ไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า เพื่ออิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอะมากะซากิ เพื่อนำท่านสู่ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

 

วันที่ห้า         อะมากะซากิ – **อิสระเที่ยวด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท** ไกด์พาไปส่งและรับ

เช้า              ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า ตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น

โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถาน แห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่หก         โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร

 เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้า ที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.25 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ