ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE KANAZAWA AUTUMN SAKURA 6D4N (OPTION USJ)

นาโกย่า-ทาคายาม่า-คานาซาว่า-ฟุคุอิ-เกียวโต-โอซาก้า

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ

20.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง       กรุงเทพฯ – นาโกย่า โดย TG644 (00.05-07.30) – สวนโอบาระ (ชมซากุระในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) – โครังเค – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ โอบาระ (Obara) ตั้งอยู่ในเมืองโตโยต้า (Toyota) มีชื่อเสียงในเรื่องของสวนที่ปลูกดอกซากุระสายพันธุ์พิเศษไว้กว่า 1,000 ต้น ที่จะออกดอกได้ปีละ 2 ครั้ง มีชื่อเรียกว่า ชิคิซากุระ (Shikizakura) หรือซากุระฤดูหนาว (Winter Cherry Blossom) ได้นำมาปลูกที่เมืองแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1978 ปัจจุบันได้รับเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำเมือง ซึ่งนอกจากในฤดูใบไม้ผลิแล้ว ชิคิซากุระจะบานในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม จึงสามารถชมดอกซากุระไปพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสีได้ในขณะเดียวกัน

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโครังเค (Korankei) สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับเสน่ห์ของโครังเคอยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิ (Momiji) หรือเมเปิ้ลญี่ปุ่นจำนวนมากกว่าประมาณ 4,000 ต้น ซึ่งทำให้บริเวณโครังเคจะถูกแต่งแต้มสีสันด้วยต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็นสีแดง สีส้ม และสีเหลืองอย่างงดงามอลังการ สามารถชมได้ทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืนที่มีการเปิดไลท์อัพเริ่มตั้งแต่วันที่ต้นพฤศจิกายนถึงวันที่ ต้นธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงที่จัดเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีโครังเคที่เรียกว่า “Korankei Momiji Matsuri” จุดที่สวยที่สุดคือเส้นทางริมแม่น้ำโทโมเอะ(Tomoe River) ทิศตะวันตกและทิศใต้ของภูเขาอิอิโมริ ซึ่งมีสะพานไม้ไทเกะสึเคียว(Taigetsukyo Bridge) สะพานสัญลักษณ์ประจำโครังเคที่เป็นจุดถ่ายภาพที่งดงาม

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า นำท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

วันที่สาม       ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – คานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น – ย่านฮิกาชิชายะ (ทานซอฟท์ครีมทองคำ) – อาวาระ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่”

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ให้ท่านลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษที่หารับประทานภูมิภาคอื่นไม่ได้ “โฮบะมิโซะ” เนื้อฮิดะ เนื้อวัวดัง 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ที่นำมาย่างบนใบแมกโนเลียแห้งสีน้ำตาลบนเตาเล็กทานคู่กับปลาอายุ เครื่องเคียง น้ำซุปและข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า นำท่านเข้าชม สวนเค็นโรคุเอ็น(Kenrokuen Garden) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

“เค็นโรคุ” นั้นหมายความถึง สวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา จุดถ่ายรูปยอดนิยม บ่อน้ำคาสุมิกะ ซึ่งเป็นสระน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสวนแห่งนี้ และ ตะเกียงหินโคโท ที่อยู่ข้างสะพานนิจิบาชินี่เป็นจุดสำคัญของสวน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านฮิกาชิชายะ เป็นเขตร้านน้ำชาเก่าสมัยโบราณมีอาคารเก่าแก่เรียงรายมีอายุไม่น้อยกว่า 180 ปี ในเขตร้านน้ำยาฮิงะชิชายะ เป็นเขตน้ำชาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้ง 3 เขต ในสมัยเอโดะ ได้รับความนิยมในฐานะเขตบันเทิง บนพื้นถนนจะปูด้วยหินตลอดทั้งสาย ร้านน้ำชาเก่าสมัยโบราณมีอาคารเก่าแก่เรียงรายนั้นทำให้ดูเป็นบรรยากาศที่มีมนต์ขลังแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมบรรยากาศและถ่ายรูปร้านรวงที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเก่าๆ ราวกับกำลังเดินอยู่ที่กิอง (Gion) ในเกียวโต ตลอดสองข้างทางในย่านนี้มีร้านขายของที่ระลึกและร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นสวยๆ เรียงรายอยู่มากมาย และยังจะได้อิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับการแวะชิมขนมตามร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่น (วางาชิ) อีกหลายร้าน  พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสซอฟท์ครีมเคลือบด้วยแผ่นทองคำเปลวของคานาซาวะ 

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวาระ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mimatsu Awara Onsen Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.mimatu.net/

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่สี่           อาวาระ – หน้าผาโทจินโบ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูคุอิ – วัดเฮียคุซาจิ – โอซาก้า

เช้า              ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านชม หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เป็นหน้าผาที่ยื่นออกไปในทะเลญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองสะกะอิ จังหวัดฟุกุอิ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุย และยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอย่างมากดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสาย จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน และเป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูคุอิ เป็นพิพิธภัณฑ์วิจัยและศึกษาไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในเมืองคัตสึยาม่า จังหวัดฟูคุอิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชั้น ชั้นหลักเป็นนิทรรศการไดโนเสาร์ที่เปิดกว้าง จัดแสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์กว่า 40 ชิ้น พร้อมคำอธิบายภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างของไดโนเสาร์พันธุ์แรปเตอร์ และซอรัสที่ถูกพบในเมืองฟูคุอิและบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย โดยทางเข้านิทรรศการจะวางโครงกระดูกไดโนเสาร์ทีเร็กซ์(Tyrannosaurus Rex) เพื่อต้อนรับผู้เข้าชม นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์โลก จัดแสดงวีดีโอ และวัตถุตัวอย่างที่จะนำเสนอให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดเฮียคุซาจิ จังหวัดชิงะ (Shiga) ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ที่ท่านจะได้มาสูดอากาศดีๆ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามของใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเต็มพื้นที่ ที่นี่ตั้งอยู่บนเทือกเขาซูซูกะ (Suzuka) เป็นอาคารเก่าแก่ และมีสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่น่ามาเที่ยวชม เนื่องจากมีการนำเอาเทือกเขามาเป็นส่วนหนึ่งของสวน และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเขตชนบทอันสงบเงียบของเถือกเขาแห่งนี้ ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยงามมากเป็นพิเศษ ทั้งหุบเขาจะกลายเป็นสีเหลือง แดง ส้ม จนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่น่าไปเยือนของจังหวัดชิงะ (Shiga)

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/

วันที่ห้า         โอซาก้า **อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท** ไกด์พาไปส่งและรับ

เช้า              ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า ตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถาน แห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์  ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส์ เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์มี้ด ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/

 

วันที่หก         โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ริงกุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ โดย TG673 (17.25-22.00)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร

 เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ริงกุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในโอซาก้า พรั่งพร้อมด้วยแบรนด์ยอดนิยมของญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากต่างประเทศกว่า 200 ร้านให้เลือกซื้อกันได้ในราคาพิเศษ ตั้งแต่แบรนด์หรูๆชื่อดังไปจนสตรีทแบรนด์ทั่วไป ครบครันทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน “อาทิ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ Royal Copenhagen” นอกจากนี้ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารให้นั่งทานอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.25 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ