ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE BEST 3 ONSEN

โอซาก้า-โกเบ-เกียวโต-บิวาโกะ-เกะโร-คุซัทสึ-โตเกียว

J09 1 Cover Page (otsu Coverpage) 01
J09 1 Cover Page (otsu Coverpage) 01

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ

20.00 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง       โอซาก้า – สะพานอะคะชิ ไคเคียว (ด้านนอก) – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – อาริมะ – หมู่บ้านอาริมะออนเซ็น (แช่ออนเซ็นเท้า) – โกเบ – ออนเซ็น

06.25 น.        เดินทางถึง สนามบินคันไซ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางชม สะพานอะคะชิ ไคเคียว เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวถึง 4 กิโลเมตร ได้เปิดใช้เมื่อปีค.ศ.1998 และเป็นดั่งสะพานเชื่อมเกาะฮอนชูและเกาะชิโกกุเข้าไว้ด้วยกัน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางต่อสู่ ปราสาทฮิเมจิ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ปราสาทนกกระสาขาวเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุนเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 เดินทางไปยังเมือง อาริมะ (Arima Onsen) เมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อยู่ห่างจากเมืองโกเบไม่มาก ด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมานานกว่า 1000 ปี ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านเดินเล่นใน หมู่บ้านออนเซ็น ที่โด่งดังเรื่องคุณภาพน้ำพุร้อนมาช้านาน ชมบรรยากาศบ้านไม้โบราณที่ทอดยาวตลอดถนน ลำธารที่ถูกจัดแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงาม และพลาดไม่ได้กับการแช่เท้าออนเซ็นสีทองเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRUIT FLOWER PARK หรือเทียบเท่า

                  http://fruit-flowerpark.jp/

ค่ำ                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

 

วันที่สาม       โกเบ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – วัดเท็นริวจิ (ชมด้านใน) – ป่าไผ่ – รถไฟสายธรรมชาติ (อาราชิยาม่า-คาเมโอกะ) – วัดเบียวอิน – บิวาโกะ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว นำท่านชมสะพานที่สวยงาม และถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ และ วัดเท็นริวจิ วัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของวัดในเกียวโต และยังเป็นหนึ่งใน 5 วัดมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต และต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตั้งอยู่ในย่านอาราชิยาม่า แห่งเมืองเก่าเกียวโตเดินชมจุดถ่ายภาพแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต นำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น้ำ และทิวเขา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านสู่ วัดเบียวโดอิ วัดเก่าแก่ทางพุทธศาสนาตั้งอยู่ในเมืองอุจิ เป็นสถานที่สวยงามมากและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1994 ในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เกียวโต วัดเบียวโดมีอาคารหลักของวัดคือศาลาฟีนิกซ์ สร้างเสร็จในปี 1053 เป็นศาลาไม้ล้อมรอบด้วยสระน้ำ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิวาโกะ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบู เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BIWAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

 

 วันที่สี่        บิวาโกะ – อินุยามะ – พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ – เกะโระ – วัดออนเซ็นจิ – หมู่บ้านกัสโชเกโระออนเซ็น – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจัดแสดงอาคารกว่า 60 หลัง ในช่วงยุคเมจิ (1868-1912) ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะสิ้นสุดยุคศักดินาของญี่ปุ่นจึงทำให้สถาปัตยกรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากตะวันตก นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันในการเดินชม เนื่องจากพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว้างขวางและนิทรรศการหลากหลายชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกโระ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโระ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดออนเซ็นจิ วัดที่บูชา Yakushi Nyorai เทพเจ้าแห่งการรักษา ฟื้นฟูการไหลของน้ำพุร้อน เมื่อเดินขึ้นบันไดจะเห็นวิวที่สวยงามของเมืองเกะระ และแม่น้ำฮดะ จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านกัสโชเกโระออนเซ็น หมู่บ้านเล็ก ๆ รายล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามทุกฤดูกาล ตั้งอยู่ในเมืองเกโระออนเซ็น ที่นี่มีบ้านทรงกัสโชซึคุริถึง 10 หลัง ซึ่งบ้านเหล่านี้ถูกรื้อถอนมาจากหมู่บ้านชิราคาวาโกะและนำมาสร้างใหม่เอาไว้ที่นี่ ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ทั้งทางการเกษตรและครัวเรือนของชาวบ้าน รวมถึงมีการแสดงต่าง ๆ มากมายที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ของชาวบ้านที่สืบทอดกันมา และยังมีร้านอาหาร ร้านค้าและกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุก อย่างการเพ้นท์ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา การย้อมสีผ้า เป็นต้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUSAKABE ARMERIA HOTELหรือเทียบเท่า

https://www.armeria.co.jp/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับออนเซ็นชื่อดัง แห่งเมืองเกะโระ ซึ่งได้ชื่อว่า “น้ำแร่แห่งความ”

 

วันที่ห้า        เกะโระ – กระเช้าลอยฟ้าชินโฮทากะ – คุซัทสึ – หมู่บ้านออนเซ็นคุซัทสึ – ยูบาทาเกะ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชินโฮทากะ เป็นกระเช้ากอนโดลาสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น ระยะทาง 1,000 เมตร ที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และ ยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสาม ของประเทศญี่ปุ่น *** การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านออนเซ็นคุซัทสึ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาในจังหวัดกุมมะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,200 เมตร ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ “ยูบะทะเกะ” (Yubatake) เป็นรางน้ำแร่ขนาดใหญ่ที่มีไอน้ำร้อนสีขาวขุ่นลอยขึ้นปกคลุมไปทั่วอยู่กลางเมือง ซึ่งเขื่อนไม้แห่งน้ำพุร้อนทำเพื่อให้ระดับความร้อนของน้ำลดลงก่อนที่จะได้รับการแจกจ่ายให้กับเรียวกังต่างๆ เป็นสุดยอดบ่อน้ำร้อนมีชื่อเสียงระดับโลก มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง เป็น1 ใน 3 ของบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOW RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.kusatsu-now.co.jp/index.php

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม – บุฟเฟต์+ขาปูยักษ์

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับออนเซ็นชื่อดังแห่งเมืองคุซัทสึ ซึ่งเป็นออนเซ็นที่มีความเป็นกรดสูง มีคุณสมบัติในการรักษาโรค จนได้ชื่อว่า “น้ำแร่ยาแห่งเมืองคุซัทสึ

 

วันที่หก        คุซัทสึ – สวนหิน โอนิโอชิดาชิ – คารุยซาว่า ปริ้น เอ้าเล็ท – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยะโยโกโช – โตเกียว

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สวนหิน โอนิโอชิดาชิ มีภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ที่เกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในปี 1783 ตั้งอยู่ชายแดนฝั่งจังหวัดกุนมะ นอกจากจะได้ชมหินภูเขาไฟรูปร่างประหลาดแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองใกล้เคียง และภูเขาไฟอะซามะ(Mount Asama)ในวันฟ้าโปร่งอีกด้วย และใจกลางสวนสาธารณะมีวัดทางพุทธศาสนาสำหรับสักการะเทพแห่งความเมตตาห่างออกจากสวนสาธารณะไปเล็กน้อยเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะซามะ(Asama Volcano Museum) ที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศภูเขาไฟ ผ่านการนำเสนอวีดีโอขนาดใหญ่พร้อมเครื่องจำลองโดยจะมีเส้นทางให้เดินชมวิวบริเวณรอบๆ หุบเขาโอนิโอชิดาชิอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่า ปริ้น เอ้าเล็ท Outlet Mall ขนาดใหญ่ของเมืองคารุยซาว่า ภายใน เรียงรายไปด้วยช้อปสินค้าแบรนด์ดังมากมาย คัดสรรสินค้ามาจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังในราคาที่จับต้องได้ อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศัยมีให้เลือกชมกันได้อย่างจุใจ หรือเลือกหาร้านเก๋ๆนั่งชิลท่ามกลาง ทิวทัศน์ของภูเขาอาซามะอันอลังการเป็นฉากหลัง

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เพื่อนำท่านเพลิดเพลิน ย่านคาชิยะ โยโกโช คือ ถนนสายช้อปปิ้งขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยร้านขายขนมหวานซึ่งตั้งเรียงรายตลอด 2 ข้างทาง ที่ถนนสายนี้มีขนมหวานให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น ขนมจากมันหวาน เช่น พายมันหวาน มันหวาดทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน ซึ่งถือเป็นของดีของเมืองคาวาโกเอะ นอกจากนี้ก็ยังมี เค้ก แครกเกอร์ ลูกกวาดหลากรส และขนมหวานอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่       เมืองโตเกียว

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มกับปิ้งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปูยักษ์พร้อมเมนูอื่นๆ อีกมากมาย และซอฟดริ้งไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

วันที่เจ็ด        โตเกียว – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

                เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ

                 2,400 บาท )

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

 

วันที่แปด      โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ