ทัวร์ญี่ปุ่น APPLE AOMORI TOKYO SAKURA 

อาโอโมริ-อาคิตะ-อิวาตะ-มิยางิ-ฟุคุชิม่า-โทชิกิ-โตเกียว

 

 

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 .        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์เจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

21.55 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034

 

วันที่สอง

สนามบินฮาเนดะ  – สนามบินอะโอะโมะริ  – พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ –A-FACTORY

06.05 น.          ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว เพื่อนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

09.55 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL143

11.10 น.          ถึงท่าอากาศยานอะโอะโมริ เมืองอาโอโมริ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ (Nebuta Warasse หรือ Nebuta no ie Wa Rasse) มีอาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟอาโอโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะมัตสุริ(Nebuta Matsuri)ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผู้เข้าชมจะได้ซึมซับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของประวัติศาสตร์และประเพณีสำคัญ เริ่มต้นจากประตูทางเข้าชั้นสองเป็นทางเดินสีแดง เรียงรายด้วยภาพถ่ายของเทศกาลเนบูตะมัตสุริที่มีมากว่า 300 ปี ประดับประดาด้วยโคมไฟรูปปลาทองสีแดง(เป็นสัญลักษณ์ประจำเทศกาล) พร้อมกับฟังเสียงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสียงเพลงไปตลอดการเดินชม จนถึงห้องโถงใหญ่มืดๆที่จัดแสดงเกี้ยว 5 แบบที่เคยใช้ในขบวนงานเทศกาลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาพศิลปะอันสวยงามและความประณีตของโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนําท่านไปยัง “A-FACTORY” แหล่งรวมสินค้าของดีในอาโอโมริ ไม่ว่าจะเป็น ผัด ผลไม้ อาหาร ขนม เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

อาโอโมริ ปราสาทฮิโรซากิ (ด้านนอก) – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะฮามานากิ – ออนเซ็น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม             

นำท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะฮิโรซากิ เมืองฮิโรซากิ (Hirosaki) จังหวัดอาโอโมริ (Aomori) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) สร้างโดยตระกูลซูการุ ในปี 1611 โครงสร้างปราสาทเดิมที่มีทั้งหมด 5 ชั้น ถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในปี 1627 และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี 1810 ให้กลายเป็นแบบ 3 ชั้นในปัจจุบัน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระที่งดงามอีกด้วย ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยประมาณ 80 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบดั้งเดิมอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บริเวณชุมชนมีถนนกว้างขวาง จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮามานากิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMANAKI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

 

วันที่สี่

ฮามานากิ  – สวนคิตะคามิ เทนโชจิชมซากุระ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ **  – ล่องเรือเกบิเค  – วัดชูซนจิ – ซาโอะ – ออนเซ็น

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนคิตะคามิ เทนโชจิชมซากุระ  Kitakami Tenshochi ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 สถานที่ชมซากุระริมแม่น้ำที่สวยที่สุดในภูมิภาค Tohoku ด้วยพื้นที่กว้างขนาด 293 เฮคเตอร์ที่เต็มไปด้วยซากุระบานมากกว่า 10,000 ต้นเรียงรายเลียบแม่น้ำ Kitakami เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ทำให้เดือนเมษายนสวนแห่งนี้คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย นำท่านสู่ หุบเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge) อยู่ในจังหวัดอิวาเตะ (Iwate) นำท่านนั่งเรือล่องไปตามลำน้ำประมาณ 90 นาที บริเวณจุดแวะผู้โดยสารต้องออกจากเรือ จากนั้นเดินไปประมาณ 15-20 นาทีเข้าสู่หุบเขาจากจุดนั้นสามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจมูกสิงโต นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหินโชคดีเพื่อโยนไปยังหน้าผาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเพื่อขอพร  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชมความงามและชมพฤกษานานาพันธุ์ได้ทั้งสี่ฤดู ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างกันไป  ถ้าต้องการชมความเขียวขจีของต้นไม้ควรมาในช่วงฤดูร้อน  หรือต้องการสัมผัสกับความเหน็บหนาวและความขาวโพลนของหิมะควรมาเยี่ยมชมในฤดูหนาว  รวมถึงดอกฟูจิที่จะมาในฤดูใบไม้ผลิ  และใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านสู่ วัดชูซนจิ (Chusonji Temple) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ(Hiraizumi) ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆสิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง  อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะ(Konjikido) มีลักษณะคล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิ(Kinkakuji)ในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะ(Kyozo Hall) ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพระสูตร(คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา) ซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง 16 ปี จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาโอะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORT MIYAKI ZAO  หรือเทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—-  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า

ซาโอะ ปราสาทสึรุกะ(ชมด้านใน)หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุคินุกาว่า – ออนเซ็น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ(ชมด้านใน) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระเรียน เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 ภายหลังถูกทำลายในปีค.ศ. 1874 และบูรณะใหม่ให้งดงามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาทยิ่งสวยงามเกินบรรยาย และเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ เป็นหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่นสมัยเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งเป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40–50 หลัง เมื่อพ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่า จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคินุกาว่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เซ็ตญี่ปุ่น

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่หก 

คินุกาว่า – สะพานชินเคียว (ผ่านชม) ศาลเจ้าโทโชกุโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เพื่อ นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว มีความหมายว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้วยสีแดงด้านหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝั่งของสะพานติดถนน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมจะเห็นต้นไม้สีแดง เหลือง เขียวสลับกับเป็นฉากหลัง เที่ยวชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง โตเกียว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ลิ้มรส เซ็ตปูไคเซกิ ร้านดังแห่งโตเกียวที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

บ่าย                 นำท่านเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอาง    ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PRINCE  NEW TAKANAWA HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด

โตเกียว วัดอาซะกุซ่า โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก ) ห้างอิออน         สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) ด้านนอก  เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตรทิวทัศน์ของ พิเศษ!! ให้ทุกคนชมเมืองโตเกียวสกายทรีที่ระดับความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษเนื้อวากิวและซอฟดริงก์​ไม่อั้น

บ่าย             ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

18.05 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707

23.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ